Bæredygtige investeringer – find vej i de tre nye kategorier

Der er kommet et nyt og fælles bæredygtigheds-regelsæt, der kategoriserer investeringsforeningerne. Der er tale om nye EU-regler – den såkaldte disclosure-forordning – der skal gøre det nemmere at investere sine penge bæredygtigt.

Det er godt for de investorer, der har svært ved at finde rundt i det store udbud af bæredygtige investeringer, som er vokset frem de seneste år. Det kan samtidig være med til at modvirke såkaldt ’greenwashing’, hvor investeringsløsninger markedsføres som grønne og bæredygtige uden reelt at være det.

 

De tre kategorier for bæredygtighed

De nye kategorier inden for bæredygtig investering har navn efter EU-forordningens artikler:

  • Artikel 6-produkter: Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9

  • Artikel 8-produkter: Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål

  • Artikel 9-produkter: Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål

Det er et krav, at alle investeringsprodukter, herunder investeringsforeninger, er mærket efter den nye ordning.

 

Artikel 6: Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9

Artikel 6-produkter er basis-niveau. Men det er ikke ensbetydende med, at der ikke er bæredygtige aspekter i investeringerne.

I artikel 6-produkter følger investeringerne forvalterens generelle politik for ansvarlige investeringer. Der kan godt være store forskelle fra forvalter til forvalter, men i Danmark har brancheforeningen Finans Danmark udarbejdet nogle minimumsanbefalinger for artikel 6-fonde.

For Sparinvest gælder, at vi i forvejen har et højt niveau for ansvarlighed i vores artikel 6-fonde.

Der er en række selskaber, vi ikke investerer i. Det omfatter fx producenter af kontroversielle våben som klyngevåben, selskaber, der systematisk har tilsidesat menneskerettigheder og internationale regler. Vi fravælger også tobaksproducenter.

 

Artikel 8: Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål

Hvor artikel 6-fondene lever op til en række minimumsstandarder for bæredygtighed og ansvarlig investering, vil bæredygtighed blive inddraget i selve investeringsprocessen i artikel 8-fondene.

Her vil selskaberne blive analyseret ud fra et bredt bæredygtighedsperspektiv:

  • Klimapåvirkning og relevante miljøaspekter vil altid indgå i et eller andet omfang, fx mål for genanvendelse og reduktion af forurening
  • Sociale aspekter, fx om selskabet har fokus på arbejdstagerrettigheder både i selskabet selv, men også hos deres leverandører.
  • God selskabsledelse, fx om der er nok diversitet i ledelsen

Vi inddrager alle de bæredygtighedsnøgletal, som også har betydning for vurdering af selskabets potentielle afkast. Virksomheder bliver vurderet ud fra bæredygtighedsrisici, men også ud fra, om de griber mulighederne i den grønne omstilling.

Et eksempel kunne være et rederi, der i dag primært bruger fossile brændstoffer, men som inden for en overskuelig tidshorisont har mulighed for at blive førende i branchen i forhold til at drive sine skibe med grøn energi. Her vil det være afgørende, både af hensyn til bæredygtigheden og det potentielle afkast at måle rederiet på, hvor hurtigt det nedbringer forbruget af fossile brændstoffer og dermed mindsker sit klimaaftryk.

 

Artikel 9: Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål

I artikel 9-fonde – det højeste niveau – indgår specifikke målsætninger for bæredygtighed ved siden af målsætningen for afkast.

Hvis en artikel 9-fond har nedbringelse af CO2-udledning som mål, kommer vi ikke uden om, at fondens klimamål skal være i overensstemmelse med ambitionerne i Paris-aftalen. Fonden skal derfor bidrage til at begrænse de globale temperaturstigninger til 1,5 grader. Det betyder konkret, at i 2030 må fonden som helhed højst udlede CO2 svarende til 25% af verdensmarkedsniveauet for CO2-udledning i 2020.

Derudover skal alle selskaber i artikel 9-fondene gennem deres adfærd og forretning bidrage til at opnå FN’s verdensmål, ligesom 25% af investeringerne skal matche de aktiviteter, der ifølge EU understøtter den grønne omstilling. Det er eksempelvis områder som vedvarende energi, energiforbedringer, genanvendelse og cirkulær økonomi.

Alle selskaber i artikel 9-fonde skal leve op til det princip, der af EU bliver kaldt ”do no significant harm”:

Et mineselskab udvinder lithium til brug i elbilbatterier. Det bidrager helt sikkert til den grønne omstilling, men hvis udvindingen i sig selv skader miljøet voldsomt på anden måde, vil selskabet ikke kunne være med i en artikel 9-fond.

 

Overordnet politik for bæredygtige investeringer i Sparinvest

Læs her om vores politik for bæredygtige investeringer på https://sparinvest.dk/sfdr

 

Kategorisering af bæredygtige Sparinvest-fonde

Se listen over vores fonde, og hvor bæredygtige de er (ESG-kategori) her

Relaterede Artikler

Aktuelt | 1 min

Høje afkast på såvel risikofrie som risikofyldte aktiver i juli

Der var høje afkast på stort set alle finansielle aktivklasser i juli. Udviklingen indtraf i kølvandet på de rentefald i USA og Europa, som startede i midten af juni, og som fortsatte i juli. I finansmarkedet blev denne udvikling formentlig opfattet som et omvendt rentestød, der dermed kunne lempe en smule på de stramninger i de såkaldte finansielle omgivelser, som ellers har gjort sig gældende i 2022.
Aktuelt | 1 min

Udbredt ordrevakuum og generelt tab af økonomisk momentum i juni

Nøgletal tyder på et udpræget tab af vækstmomentum i OECD-området i løbet af juni. Det kan aflæses i ordrekomponenterne i de nyligt offentliggjorte erhvervstillidsindikatorer. Ordreindeks for både USA, EU og Japan faldt under indeks 50 i juni ifølge data fra S&P Global. Udviklingen blev efterfølgende bekræftet af ISM-data fra USA.
Aktuelt | 4 min

Urolig periode forude

Normalt er sommer lig med lav aktivitet og stabile finansmarkeder, men i år forventer vi en mere urolig periode på grund af inflation, renteforhøjelser og frygten for en recession.