Value Aktier

Value-investering er en af Sparinvests kernekompetencer. Vi har specialiseret os i at finde aktier fra solide selskaber, som kan købes væsentligt under den pris, vi mener, de er værd.

Porteføljemanager Per Kronborg Jensen fortæller om Sparinvest Value Aktier

  • Investering i sunde og solide selskaber
    Mens mange investerer ud fra en forventning om fremtidig vækst, ser value-teamet på, om selskabet har en indtjeningsevne eller værdier, som ikke afspejles i den pris, aktierne handles til. Det er et tålmodigt arbejde, hvor der fokuseres på en række faktorer, herunder virksomhedens gæld, aktiver og indtjeningsevne. Med andre ord bliver der lavet en kreditvurdering af det enkelte selskab på samme måde, som banken vurderer din økonomi, når du vil låne penge til eksempelvis et huskøb.
  • Aktier der handler med stor rabat
    Vores value-team laver et grundigt og tidskrævende forarbejde for at finde frem til de helt rette aktier. Finder de et solidt selskab, som af den ene eller anden årsag har en aktiekurs, der ligger tilstrækkeligt under, hvad selskabet reelt er værd, så køber value-teamet aktien. For erfaringen viser, at kursværdien før eller siden vil afspejle virksomhedens reelle værdi. Når det sker, sælges aktien med fortjeneste.
  • Lavere risiko end ved investering i aktier generelt
    Forskellen på value-aktiernes kurs og deres reelle værdi giver det, man i value-sammenhæng kalder investeringens ”sikkerhedsmargin”. Det er denne sikkerhedsmargin, der ved langsigtet investering er med til i stort omfang at sikre investorerne mod permanente tab.

Value-investering er en af Sparinvests kernekompetencer. Vi har specialiseret os i at finde solide selskaber, som vi vurderer, kan købes med en væsentlig rabat i forhold til, hvad de er værd. Det lyder måske simpelt, men vi arbejder mere som fornuftige købmænd end som almindelige aktieinvestorer. Når vi investerer, er det ud fra den tankegang, at vi investerer i selskaber frem for i værdipapirer, hvilket betyder, at vi ser på mere end bare nøgletal og kursværdier.

Value-investering er kendetegnet ved, at man køber aktier i virksomheder, som man vurderer er lavt værdisat på aktiemarkedet i forhold til deres forretningsmæssige værdi, eller hvad den pågældende virksomhed ville indbringe ved frasalg, fusion eller opsplitning.

I Sparinvest investerer vi i aktier til vores value-afdelinger, når vi vurderer, at markedskursen ligger markant lavere end den forretningsmæssige værdi.

Denne forskel mellem den forretningsmæssige værdi og markedskursen kalder man i value-sammenhæng for investeringens ”sikkerhedsmargin”. Det er denne sikkerhedsmargin, der i stort omfang er med til at sikre investorerne mod permanente tab.

Figuren her viser Sparinvests fortolkning af value-strategien. På lang sigt vil markedsværdien blive den samme som den forretningsmæssige værdi. Det kan tage et par måneder, men det kan også tage flere år. Value-investering handler derfor et langt stykke hen ad vejen om tålmodighed. Men indtil markedet får øjnene op for virksomhedernes reelle værdi, kan en dygtig value-investor udnytte dette potentiale.

 

Grundigt forarbejde

En vigtig del af value-strategien er at gøre et grundigt og tidskrævende forarbejde, så man finder frem til de helt rette virksomheder. Under udvælgelsen screenes markedet systematisk ud fra en række nøgletal, som er med til at indsnævre antallet af virksomheder. Screeningen starter blandt flere tusinde selskaber og munder i sidste ende ud i en liste med mellem 25 og 250 selskaber. På baggrund af videre analyser og evalueringer af de enkelte virksomheder udarbejder vi i Sparinvest en ”short list” med fem til ti selskaber, hvorefter den mere traditionelle regnskabsanalyse påbegynder.

 

Dette er markedsføringskommunikation. Der henvises til prospektet for Investeringsforeningen Sparinvest og PRIIP KID, før der træffes endelige investeringsbeslutninger. Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling, ligesom investering altid er forbundet med risiko for tab, blandt andet som følge af markeds- og valutaudsving. Eventuelle præsenterede fremtidsscenarier er et skøn over den fremtidige performance baseret på dokumentation fra tidligere performance om, hvordan værdien af denne investering/aktuelle markedsforhold varierer og er således ikke en nøjagtig indikator for den fremtidige performance. Det, du får, vil variere afhængigt af, hvordan markedet udvikler sig, og hvor længe du beholder investeringen/produktet. Vær opmærksom på, at indholdet kan tage udgangspunkt i, hvad der aktuelt sker på markederne eller i samfundet. Se derfor altid efter datoen, inden du eventuelt reagerer. Information om ESG og/eller bæredygtighedsrelaterede aspekter ved investeringen i den promoverede fond kan findes i prospektet. Læs om Sparinvests tilgang til ESG og bæredygtighed her