Bestyrelsens arbejde i Investerings-foreningen Sparinvest

Bestyrelsen i Investeringsforeningen Sparinvest har et årshjul, som sikrer, at eksempelvis politikker og retningslinjer løbende bliver gennemgået, så de altid stemmer overens med de faktiske forhold i foreningen.

Bestyrelsen mødes til fire ordinære bestyrelsesmøder årligt. På disse møder er følgende punkter fast på dagsordenen:

 • Rapportering om udvikling i afkast
 • Rapportering om udvikling i salg og formue
 • Rapportering fra Compliance
 • Rapportering fra Risk Management

Derudover bliver der en gang om året taget stilling til følgende punkter:

 • Evaluering af porteføljeforvaltning
 • Evaluering af distributionen
 • Evaluering af produktudbud, herunder målt på afkast, priser, formuegrundlag og investorinteresse
 • Fastlæggelse af omkostningsprocenter
 • Vurdering af administrationsselskabet
 • Vurdering af bestyrelsens kompetencer og deres arbejde det forgangne år.

Bestyrelsens sammensætning

Det er bestyrelsens rolle at varetage investorernes interesser i Investeringsforeningen Sparinvest. For at skabe størst mulig værdi for investorerne, har bestyrelsen fastlagt en række kvalifikationer og kompetencer, som skal være repræsenteret i den samlede bestyrelse. Det gælder blandt andet:

 • Kendskab til forholdene i investeringsforeninger
 • Kendskab til finansiel virksomhed generelt
 • Ledelsesmæssig erfaring
 • Indsigt i økonomiske og juridiske forhold
 • Markedsindsigt
 • Kommunikationsindsigt
 • International erfaring
 • Viden om generelle samfundsforhold

Derudover har bestyrelsen i overensstemmelse med loven fastlagt en politik for mangfoldighed i bestyrelsen. Den skal sikre, at der i udvælgelse og indstilling af nye kandidater til bestyrelsen bliver taget hensyn til fornyelse og behovet for mangfoldighed i forhold til eksempelvis international erfaring, køn og alder.

Administration og porteføljepleje

Det er bestyrelsens ansvar, at der er de nødvendige kompetencer til at varetage porteføljeplejen af foreningens afdelinger.

Bestyrelsen har delegeret den daglige ledelse og administration af foreningen til administrationsselskabet Sparinvest S.A., som varetager den daglige drift og porteføljepleje for foreningen.

Foreningens administrationsselskab, Sparinvest S.A., har et team af porteføljeforvaltere, som har kompetencerne til at varetage forvaltningen af foreningens afdelinger og investeringsstrategier, som fastlagt af bestyrelsen.

Bestyrelsen følger op på de enkelte afdelingers afkast på de kvartalsmæssige bestyrelsesmøder, hvor direktionen gennemgår og drøfter performance for hver enkelt afdeling med bestyrelsen. Der sker rapportering af både den langsigtede og kortsigtede performance, og der rapporteres i forhold til afdelingernes benchmark (sammenligningsindeks) og de eksisterende IFB-kategorier. Bestyrelsen vurderer således løbende, om porteføljeplejen varetages betryggende og om de nødvendige kompetencer er til rådighed.

Investeringsprodukter

Investeringsforeningen Sparinvest ønsker at kunne tilbyde en bred produktportefølje til investorerne. Det samlede produktudbud dækker derfor over aktivt forvaltede obligations- og aktieafdelinger, blandede afdelinger samt en række passivt forvaltede aktieafdelinger og en passivt forvaltet obligationsafdeling.

Hvis der skal tilføjes en ny afdeling til produktudbuddet, vurderer bestyrelsen først nøje, om der er de nødvendige ressourcer og kompetencer i porteføljeforvaltningen. Derudover bliver der blandt andet set på, hvilke investorer afdelingen er velegnet til, hvordan afdelingen kan distribueres, og hvordan afdelingen vil klare sig, baseret på historiske data. Derudover skal der af hensyn til investorerne være en indikation af, at den forventede formue i en ny afdeling vil nå et fastsat minimum inden for en kort periode, før beslutningen om afdelingens etablering faktisk træffes af bestyrelsen.

Mål for afkast

For de aktivt forvaltede afdelinger er målet at skabe et afkast, som er tilfredsstillende for investorerne set i forhold til afdelingens risiko.

For de passivt forvaltede afdelinger er målet derimod at opnå afkast- og risikoprofil som de valgte markedsindeks, og skabe et afkast, som afspejler udviklingen på det pågældende aktie- eller obligationsmarked med lavest mulig ”tracking error”, som er en indikation af, hvor meget afkastet afviger fra benchmarket.

Bestyrelsen holder løbende øje med udviklingen i afdelingernes afkast. I de tilfælde, en afdeling af den ene eller den anden grund ikke leverer et tilfredsstillende afkast, har bestyrelsen en politik for, hvordan der kan reageres med en række forskellige tiltag, der enten kan rette op på afdelingens afkast eller i sidste instans omdanne eller lukke afdelingen ned, hvis det vurderes, at det er i investorernes interesse.

Omkostninger

Det er kernen i bestyrelsen arbejde at varetage investorernes interesser bedst muligt, hvilket indebærer et stort fokus på afkast og omkostninger. Bestyrelsen tager løbende stilling til prissætningen af foreningens produkter og sikrer et passende omkostningsniveau i forhold til konkurrerende investeringsforeninger med samme kundegrupper.

Ansvarlig investering

I Investeringsforeningen Sparinvest er det at investere ansvarligt et centralt element i arbejdet for at skabe det bedste langsigtede afkast til investorerne. Det betyder for foreningens aktivt forvaltede afdelinger, at investeringsteamet ved vurderingen af et selskabs risici og muligheder, integrerer miljømæssige, sociale- og ledelsesmæssige overvejelser – de såkaldte ESG-faktorer (Environmental, Social, Governance) - i investeringsprocessen og deres potentielle indvirkning på selskabets værdi eller kreditværdighed over tid. Der er afdelinger, hvor målsætningen eller investeringsstrategien medfører, at ESG-kriterierne ikke kan integreres fuldt ud i investeringsprocessen, og i disse afdelinger integreres ansvarlig investering via aktivt ejerskab.

Som et led i ansvarlig investering udøver Investeringsforeningen Sparinvest også såkaldt ”aktivt ejerskab”, når først der er investeret i et selskab og værdipapirerne ligger i en afdelings portefølje. Gennem dialog og kommunikation med selskaberne søger porteføljeforvaltere dels at øge værdiskabelsen og dels påvirke adfærden i en ansvarlig retning. Det sker bl.a. ved at stemme aktivt på generalforsamlinger og gennem målrettet dialog i overensstemmelse med de retningslinjer, der er udstukket af bestyrelsen. Disse retningslinjer skal sikre, at stemmerettighederne alene udøves til fordel for foreningen og i overensstemmelse med de fastsatte investeringsmål og investeringsstrategier.

Sparinvest har tilsluttet sig FN’s principper for ansvarlig investering og udarbejder årligt en rapport, der beskriver hvilke initiativer Sparinvest har iværksat i det forgangne år. Se mere detaljeret beskrivelse af Sparinvests tilgang til ansvarlig investering - klik her.

Distribution og rådgivning

Foreningens administrationsselskab, Sparinvest S.A., har indgået samarbejds- og distributionsaftaler med en række danske pengeinstitutter om markedsføring, formidling og rådgivning om køb af foreningens investeringsbeviser. Foreningen benytter sig af mange forskellige pengeinstitutter. Ingen af disse har enkeltvis bestemmende indflydelse over foreningen eller foreningens administrationsselskab eller vice versa. Det betyder, at Investeringsforeningen Sparinvest er uafhængig og sikrer samtidig, at investeringsforeningens afdelinger udbydes til den størst mulige kreds af investorer.

Kommunikation og information til investorgruppen

Bestyrelsen har udarbejdet en kommunikationsstrategi for at sikre, at investorerne får information om foreningens afkast, risiko og priser samt anden relevant information, herunder bl.a. om oprettelsen af nye afdelinger og ydelser hos de samarbejdende pengeinstitutter.

Kommunikationsstrategien indgår som en del af forretningsmodellen og drøftes mindst en gang årligt.

Investorer

Investorkredsen i Investeringsforeningen Sparinvest er bred og dækker over såvel private som større institutionelle investorer, herunder pensionskasser, pengeinstitutter, almene boligorganisationer og kommuner.

Investorerne har stemmeret ved den årlige generalforsamling, der foregår elektronisk, og har således medindflydelse på blandt andet beslutning om ændringer i foreningens produktudbud, fusion eller afvikling af afdelinger, ændring af investeringspolitikker og valg af medlemmer til bestyrelse.