Governance i Sparinvest

Fund Governance

Bestyrelsen i Investeringsforeningen Sparinvest følger Investering Danmarks Fund Governance anbefalinger om god ledelse af investeringsforeninger efter følg-eller-forklar-princippet, som gælder for anbefalingerne.

Følg-eller-forklar-princippet indebærer, at foreningen selv afgør i hvilket omfang den ønsker at efterleve anbefalingerne. Vælger en forening ikke at følge en anbefaling, bør den forklare, hvorfor den har valgt anderledes, og hvordan den i stedet har indrettet sig.

I Sparinvests politik for Fund Governance kan du se Investering Danmarks Fund Governance anbefalinger opstillet sammen med en oversigt over Investeringsforeningen Sparinvests efterlevelse af anbefalingerne.

Læs Sparinvests politik for Fund Governance her.

Investering Danmarks Fund Governance anbefalinger om god ledelse af investeringsforeninger er et supplement til den gældende lovgivning om ledelse for investeringsforeninger, og indeholder derfor ikke de emner, som allerede er indeholdt i lovgivningen. Dette omfatter bl.a. regler om pligt til at handle uafhængigt og udelukkende i investorernes interesse, politik for interessekonflikter, risikostyring og compliance, kompetencekrav til bestyrelsen, relevante politikker og beredskabsplaner m.v., delegation samt om funktionsadskillelse.

Da foreningen har delegeret administrationen til Sparinvest S.A., omfatter begrebet ”ledelse” således udover foreningens bestyrelse også direktionen i Sparinvest S.A.

Aflønningspolitik

Investeringsforeningen Sparinvest har videredelegeret den daglige ledelse og administration af foreningen til Sparinvest S.A.

Sparinvest S.A. er som administrationsselskab for foreningen forpligtet til at have en lønpolitik.

Læs eller download resume af Sparinvest S.A.s lønpolitik her.

Politik for best execution og ordreudførelse

Politikken er gældende for Sparinvest S.A. og selskabets danske filial, ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg (”Sparinvest”).

Sparinvest vil anvende politikken, når der udføres handelsordrer på vegne af kunder.

Læs eller download "Politik for best execution og ordreudførelse"

Bilag til "Politik for best execution og ordreudførelse"

RTS 28 rapport.

Vedrørende handel med aktier: Al handel med aktier og valutakurser på Sparinvest-fonde sker i Nykredit Bank A/S's handelsbord. Se Nykredit Bank A/S' ordre- og udførelsespolitik her

Politik for håndtering af interessekonflikter

Sparinvest handler værdipapirer og finansielle instrumenter for danske og udenlandske kunder. Når Sparinvest yder investeringsservice og dertil knyttede ydelser, er Sparinvest i henhold til de nationale lovgivninger forpligtet til at sikre, at interessekonflikter identificeres, håndteres og forebygges, så vores kunders interesser varetages bedst muligt.

Sparinvest S.A. indgår i Sparinvest-koncernen hvorfor denne politik omfatter såvel interessekonflikter i Sparinvest S.A. som interessekonflikter der kan opstå som følge af struktur, ejerforhold og forretningsaktiviteter i andre selskaber i koncernen.

Download "Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest"

Politik for aktivt ejerskab

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Sparinvest har valgt at følge anbefalingerne for aktivt ejerskab fra Komitéen for God Selskabsledelse efter følg-eller-forklar-princippet, som gælder for anbefalingerne.

Download 'Politik for aktivt ejerskab'

Politik for samfundsansvar i investeringer

Investeringsforeningen Sparinvest ønsker at agere som en ansvarlig investor, og foreningens bestyrelsen har derfor vedtaget en politik for samfundsansvar i investeringer, som fastlægger retningslinjer for integrering af samfundsansvar og ansvarlig i foreningens investeringer.

Download 'Politik for samfundsansvar i investeringer'

Best practice anbefalinger

Investeringsfondsbranchen, IFB, har udarbejdet en række brancheanbefalinger for best practice for ledelse af investeringsforeninger. Best practice for ledelse betegner den adfærd, som ledelsen i investeringsforeninger praktiserer, for at sikre bedst mulige vilkår for investorerne samt sikre et godt samarbejde med interessenterne.

Download "Best practice anbefalinger"

Code of Conduct

Formålet med denne Code of Conduct er at angive de for Sparinvest S.A. gældende principper og best practice anbefalinger for Selskabets virksomhed, herunder for de investeringsinstitutter, AIF'er og mandater som forvaltes af Sparinvest S.A.

Denne Code of Conduct tjener således som bestyrelsens retningslinjer for ledelsen, som har ansvaret for at fastsætte de nødvendige procedurer for at overvåge overholdelsen af instruktionerne i denne Code of Conduct, og ligeledes at aflægge rapport om afvigelse herfor til bestyrelsen.

Download "Code of Conduct"

Whistleblowing

Sparinvest bestræber sig på at fremme en etisk kultur og adfærd i organisationen. Derfor opfordrer vi whistleblowere til at stå frem og rapportere eventuelle overtrædelser via vores rapporteringsplatform (Whisteblower Platform). Rapporteringsplatformen sikrer beskyttelse og anonymitet af whistleblowere, hvorfor mistanke om brud, krænkelser og lovovertrædelser mv., kan rejses uden frygt for repressalier.

Hvis du vil vide mere om, hvordan og hvad du kan rapportere via platformen, kan du læse vores Whistleblowing-politik - klik her.

CSR Politik

Sparinvests politik for samfundsansvar definerer rammerne for de strategiske områder, vi har valgt at fokusere på i vores sociale ansvarlighed. Vi har en ambition om at bidrage positivt til en samfundsmæssig bæredygtig udvikling, hvilket er helt i tråd med Sparinvests værdisæt, som er baseret på Nærvær, Omtanke, Ordentlighed og Gejst.

Sparinvest anser ansvarlighed som en forretningsmæssig værdiskabende indsats– og ikke som en omkostning. Ansvarligheden og de valgte fokusområder skal i større eller mindre omfang integreres i alle dele af forretningen, så det skaber tryghed for medarbejderne, investorerne, samarbejdspartnere, kunder og ejere. Det er vores målsætning, at ansvarligheden skal forankres i alle dele af vores organisation og vores værdikæde – lige fra håndtering af data, servicering og rådgivning af kunder, pleje af medarbejdere, klima- og miljømæssige hensyn til lokale samfundsmæssige initiativer og ikke mindst i vores tilgang til investering.

Med mere end 100.000 investorer er Sparinvest dybt forankret i lokale pengeinstitutter og har derigennem et stort ansvar for at skabe tryghed hos investorerne og en interesse i at bidrage til lokale tiltag for social ansvarlighed. Tilsvarende har vi etableret langvarige og tillidsfyldte kunderelationer blandt institutionelle investorer – både nationalt og internationalt.

Vi har defineret samfundsansvarlige ambitioner for følgende 6 områder:

  • Kunder
  • Miljø og klima
  • Leverandører og Indkøb
  • Medarbejderforhold
  • Fællesskab og engagement
  • Ansvarlig investering
  • Bestyrelsesstruktur

 

Download CSR Politik