Virksomheds-obligationer

I Sparinvest har vi en række afdelinger, som kombinerer investering i virksomhedsobligationer med faktor-tilgangen. Når man investerer i en virksomhedsobligation, låner man virksomheden penge. Ved at bruge faktor-tilgangen til at vurdere virksomhederne bag obligationerne fravælger vi de selskaber, hvor risikoen for konkurs er størst og reducerer dermed risikoen for, at virksomhederne ikke kan betale renter og afdrag på obligationerne.

Seniorporteføljeforvalter Jacob Beck fortæller om Sparinvest Virksomhedsobligationer

  • Et attraktivt alternativ eller supplement til traditionelle danske obligationer
  • Virksomhedsobligationer deler fællestræk med både aktier og traditionelle obligationer, og kan derfor i en tid med meget lave danske renter være en interessant mulighed som alternativ eller supplement til danske stats- og realkreditobligationer.
  • Mulighed for attraktivt afkast
    Typisk betaler en virksomhed en højere rente på sine virksomhedsobligationer, end man får på statsobligationer. Samtidig er risikoen oftest lavere end ved investering i aktier.
  • Investering i sunde selskaber
    Vores investeringsmål er at levere attraktive risikojusterede merafkast i forhold til det generelle marked. Det sker på en ansvarlig måde - ved aktiv kreditudvælgelse gennem en kombineret kvantitativ og fundamental proces. Investeringsstrategien tager afsæt i en faktortilgang, som identificerer virksomhedsobligationer, der giver en overkompensation for konkursrisikoen og fokuserer på udvælgelsen af undervurderede obligationer målt på forholdet mellem kreditpræmie og selskabets gearing og stabilitet. Virksomhedsobligationer inddeles i ’investment grade’, som er de mest kreditværdige obligationer, og ’high yield’, som er de mindst kreditværdige obligationer. I Sparinvest dækker vi begge typer globalt.

Bag om virksomhedsobligationer

Typisk vil virksomhedsobligationer kunne give et højere afkast – men med en højere risiko – end traditionelle danske obligationer. I Sparinvest har vi en række afdelinger, som investerer i virksomhedsobligationer. Ved at bruge faktor-tilgangen fravælger vi de selskaber, hvor risikoen for konkurs er størst og minimerer derfor risikoen for, at virksomhederne ikke kan betale renter og afdrag på obligationerne. Udvælgelsen af obligationer foregår gennem en fundamental analyse af selskabet for at sikre, at der vælges virksomheder med lav konkurssandsynlighed, som kan betalte renter og afdrag, og som samtidig giver en relativ høj rente.

Faktor-tilgangen giver større sikkerhed for investeringen

Når man investerer i en virksomhedsobligation, låner man virksomheden penge, og for investor er nøglen til et godt afkast derfor først og fremmest at sikre sig, at virksomheden rettidigt betaler lånet tilbage. Ved at anvende faktor-tilgangen til at udvælge de virksomheder, som man investerer i, opnår man derfor en mere sikker investering, uden at det gode merafkast ved investering i virksomhedsobligationer går tabt. Selv om vi udvælger obligationer fra solide selskaber, er risikoen for udsving i kursen dog højere end ved investering i traditionelle danske stats- og realkreditobligationer.

Går efter de undervurderede og mindre

Strategien betyder, at vi i Sparinvest investerer i undervurderede obligationer, hvor vi mener, at obligationskursen ikke retvisende afspejler virksomhedens reelle sundhedstilstand eller konkurssandsynlighed. Selv de stærkeste og mest veldrevne selskaber oplever fra tid til anden, at de må betale mere i rente, end de egentlig burde. Det gælder f.eks. for mange mindre selskaber, der betaler en højere rente for at låne penge end store selskaber – selv om de finansielt er stærke – fordi markedet alene på grund af deres mindre størrelse opfatter dem som mere risikable.

Ved systematisk at udnytte sådanne markedsskævheder kan vi over en længere periode opnå et højere afkast uden at gå på kompromis med sikkerheden bag lånet.

 

Dette er markedsføringskommunikation. Der henvises til prospektet for Investeringsforeningen Sparinvest og PRIIP KID, før der træffes endelige investeringsbeslutninger. Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling, ligesom investering altid er forbundet med risiko for tab, blandt andet som følge af markeds- og valutaudsving. Eventuelle præsenterede fremtidsscenarier er et skøn over den fremtidige performance baseret på dokumentation fra tidligere performance om, hvordan værdien af denne investering/aktuelle markedsforhold varierer og er således ikke en nøjagtig indikator for den fremtidige performance. Det, du får, vil variere afhængigt af, hvordan markedet udvikler sig, og hvor længe du beholder investeringen/produktet. Vær opmærksom på, at indholdet kan tage udgangspunkt i, hvad der aktuelt sker på markederne eller i samfundet. Se derfor altid efter datoen, inden du eventuelt reagerer. Information om ESG og/eller bæredygtighedsrelaterede aspekter ved investeringen i den promoverede fond kan findes i prospektet. Læs om Sparinvests tilgang til ESG og bæredygtighed her.