Obligationer

I Sparinvest har vi flere forskellige afdelinger, der investerer i danske stats- og realkreditobligationer. Afdelingerne repræsenterer forskellige risikoniveauer og kan vælges eller kombineres, så de passer præcist til din profil for risikovillighed og investeringshorisont.

Porteføljeforvalter Janne Bjerregaard fortæller om Sparinvest Obligationer

  • Danske Obligationer har gode porteføljeegenskaber
    I Sparinvest ser vi det som en af vores vigtigste opgaver at levere nogle pålidelige obligationsprodukter til brug for kapitalbevarelse eller til risikodiversifikation. Korte Obligationer kan således bruges, hvis man har en kortere investeringshorisont og ønsker en vis kapitalbevarelse, eller hvis man har en lav risikovillighed og ønsker små udsving i sine afkast. Lange obligationer vil oftest klare sig godt, når aktier har det svært, og denne afdeling er dermed god at inkludere i porteføljer med mange aktier.
  • Renterisikoprofilen vedligeholdes løbende
    Vi ønsker at vores obligationsafdelinger skal ses som pålidelige byggeklodser i porteføljen, og derfor skal man som investor have den eksponering til obligationsmarkedet, som man regner med. Den primære risiko er renterisiko. I modsætning til investering i enkelte obligationer, hvor renterisikoen bliver lavere for hver dag, der går, holder vi den stabil over tid i vores obligationsafdelinger.
  • Gode afkastmuligheder fra danske realkreditobligationer
    Vi har altid en basis eksponering til danske realkreditobligationer, der tilbyder en højere rente end tilsvarende statsobligationer. Derudover vil vi ud fra en løbende analyse af afkast/risiko-forholdet justere op og ned for realkreditrisikoeksponeringen afhængigt af, hvor godt man bliver betalt for at tage risiko i realkreditobligationerne, og dermed hvor gode afkastudsigterne er.

Bag om Danske Obligationer

Sparinvest tilbyder afdelinger med korte, mellemlange og lange danske obligationer, hvor renterisiko er den primære risiko, som man eksponeres for. Afdelingens afkast vil således afhænge af, om de danske stats- og realkreditrenter stiger eller falder. Renterisikoen kaldes også for varighed, og varigheden fortæller, hvor følsom en obligation er over for renteændringer. For hver af de danske obligationsafdelinger er der et fast varighedsinterval. Jo højere varighed, desto større kursændring vil man typisk opleve, og desto større udsving i afkastet, når renten stiger eller falder. Varigheden i de enkelte afdelinger ligger altid inden for det fastsatte interval og er i øvrigt meget stabil. Varigheden på afdelingen Korte obligationer ligger omkring 2,5, Mellemlange obligationer omkring 4,5 og afdelingen Lange obligationer omkring 6,25.

Ekstra afkastpotentiale i dansk realkredit

Vi har i Danmark et unikt realkreditmarked grundet mange forskellige lånetyper samt et princip om, at de obligationer, der udstedes i obligationsmarkedet til at finansiere realkreditlånet, skal have de samme karakteristika som det bagvedliggende lån. Ligeledes er det danske realkreditmarked et af de største, ældste og bedst regulerede realkreditmarkeder i verden. Dette giver investorer på det danske obligationsmarked såvel gode afkastmuligheder som mulighed for at sammensætte en veldiversificeret obligationsportefølje.

Når obligationsafdelingerne investerer i realkreditobligationer eksponerer de sig ud over renterisiko også for spændrisiko, hvilket vil sige risikoen for, at renteforskellen imellem stats- og realkreditobligationer forøges eller reduceres ved, at realkreditrenterne bevæger sig anderledes end statsobligationsrenterne. Investeres der specifikt i konverterbare realkreditobligationer, vil afdelingen endvidere eksponeres for konverteringsrisiko, idet låntager har mulighed for at konvertere det bagvedliggende lån. For denne konverteringsmulighed betaler låntager dog en højere rente, hvilket ofte belønner sig i et højere afkast for investor for at påtage sig denne risiko.

I Sparinvest evaluere vi løbende det afkastpotentiale, der er i at påtage sig spændrisiko og konverteringsrisiko, og vi vil tage mere risiko, når der er en høj betaling og dermed et attraktivt afkastpotentiale. Vi har dog altid en basis eksponering til dansk realkredit, da realkreditobligationer generelt giver en højere rente end tilsvarende statsobligationer.

Dette er markedsføringskommunikation. Der henvises til prospektet for Investeringsforeningen Sparinvest og PRIIP KID, før der træffes endelige investeringsbeslutninger. Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling, ligesom investering altid er forbundet med risiko for tab, blandt andet som følge af markeds- og valutaudsving. Eventuelle præsenterede fremtidsscenarier er et skøn over den fremtidige performance baseret på dokumentation fra tidligere performance om, hvordan værdien af denne investering/aktuelle markedsforhold varierer og er således ikke en nøjagtig indikator for den fremtidige performance. Det, du får, vil variere afhængigt af, hvordan markedet udvikler sig, og hvor længe du beholder investeringen/produktet. Vær opmærksom på, at indholdet kan tage udgangspunkt i, hvad der aktuelt sker på markederne eller i samfundet. Se derfor altid efter datoen, inden du eventuelt reagerer. Information om ESG og/eller bæredygtighedsrelaterede aspekter ved investeringen i den promoverede fond kan findes i prospektet. Læs om Sparinvests tilgang til ESG og bæredygtighed her.