Globale Fokusaktier og Bæredygtige Aktier

Vi har specialiseret os i at analysere og udvælge stærke kvalitetsselskaber, som har en attraktiv markedsposition. Sparinvest Globale Fokusaktier består af en koncentreret portefølje, der omfatter 30-50 selskaber. Sparinvest Bæredygtige Aktier investerer i selskaber med en stærk bæredygtighedsprofil. Fonden har en målsætning om at skabe attraktive absolutte og relative afkast med fokus på selskaber med robuste og langsigtede bæredygtige forretningsmodeller.

Hør porteføljemanager Christian Neble Hansen fortælle om Fokusaktier

De fundamentale udvælgelseskriterier er ensartet for Sparinvest Globale Fokusaktier og Sparinvest Bæredygtige Aktier.

 

  • Investering i værdiskabende selskaber
    Vi udvælger kvalitetsselskaber, som er gode til at skabe værdi til deres aktionærer. Vi prioriterer selskaber, der kan dokumentere, at de formår at skabe vækst på bagrund af de investeringer, selskabet foretager sig.
  • Investering i selskaber med en god strukturel vækst
    Vi fokuserer på selskaber, der nyder godt af en strukturel vækst, hvor de forretningsmæssige muligheder relaterer sig til solide langsigtede tendenser. Det omfatter bl.a. selskaber, hvor salg og indtjening relaterer sig til nogle langsigtede tendenser.
  • Investering i lavt prissatte selskaber
    Vi udvælger selskaber, som efter vores vurdering er mere værd end den aktuelle markedspris. I den sidste ende er det værdiansættelsen af selskaberne, der er afgørende for, om de kommer igennem nåleøjet til porteføljerne.

Vi sikrer altid et grundigt, systemisk og disciplineret forarbejde inden vores aktieudvælgelse. Vi investerer typisk i ca. 40 selskaber, hvor vi løbende er i dialog med selskaberne om den nuværende forretningsdrift og langsigtede strategiske udvikling.

Hvad opnår du ved at investere i Sparinvest Bæredygtige Aktier?

Investeringsfilosofien er den samme som ved Sparinvest Globale Fokusaktier, men Sparinvest Bæredygtige Aktier har strengere krav til selskabernes bæredygtighedsprofil. Det betyder, at selskaberne skal tænke bæredygtighed ind i alt lige fra deres forsyningskæde, arbejdsvilkår til vandforbrug og klimaaftryk.

 

Dette er markedsføringskommunikation. Der henvises til prospektet for Investeringsforeningen Sparinvest og PRIIP KID, før der træffes endelige investeringsbeslutninger. Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling, ligesom investering altid er forbundet med risiko for tab, blandt andet som følge af markeds- og valutaudsving. Eventuelle præsenterede fremtidsscenarier er et skøn over den fremtidige performance baseret på dokumentation fra tidligere performance om, hvordan værdien af denne investering/aktuelle markedsforhold varierer og er således ikke en nøjagtig indikator for den fremtidige performance. Det, du får, vil variere afhængigt af, hvordan markedet udvikler sig, og hvor længe du beholder investeringen/produktet. Vær opmærksom på, at indholdet kan tage udgangspunkt i, hvad der aktuelt sker på markederne eller i samfundet. Se derfor altid efter datoen, inden du eventuelt reagerer. Information om ESG og/eller bæredygtighedsrelaterede aspekter ved investeringen i den promoverede fond kan findes i prospektet. Læs om Sparinvests tilgang til ESG og bæredygtighed her.