Danske Aktier

Selskaberne på det danske aktiemarked adskiller sig fra de øvrige i Europa på en række punkter. Sparinvest Danske Aktier er karakteriseret ved at omfatte mange højkvalitetsaktier inden for nogle interessante vækstsektorer som sundhed, grøn energi og fragt. Og vi har specialiseret os i at analysere og udvælge blandt danske aktier med det klare mål at sammensætte en portefølje, som skaber en sund balance mellem risiko og afkastpotentiale.

Hør Porteføljeforvalter Hans Kjær fortælle om Danske Aktier

Strategien bag Sparinvest Danske Aktier blev lanceret i oktober 2020, men beror på mange års erfaringer fra teamet bag fonden.

Målsætningen er at levere robuste langsigtede afkast til dig som investor. De selskaber, der er særligt i fokus, kan inddeles i tre kategorier.

  • Investering i stabile vækstselskaber
    Vi tror på det gode købmandsskab. Først og fremmest ønskes en stor vægt af stabile vækstselskaber, som ikke er prissat for højt. Det vil sige, at selskaber, der har en højere indtjening end konkurrenterne, prioriteres.
  • Investering i lavt prissatte selskaber
    Stabile vækstselskaber kan være prisfastsat for dyrt. Vi udvælger derfor kun selskaber, som efter vores vurdering er mere værd end den aktuelle markedspris. Med andre ord så bliver der lavet en grundlæggende analyse af selskabets fundamentale forhold, og den ligger til grund for værdiansættelsen af selskabet. Hvis selskabet er mere værd end den pris, markedet har prisfastsat det til, så kan det være en attraktiv investeringsmulighed.
  • Investering i selskaber med vækstpotentiale
    Vi udvælger selskaber, som efter vores vurdering befinder sig i en transformation, og som har et lovende vækstpotentiale. Det er helt afgørende for analysearbejdet, at alt relevant information er tilgængeligt. Derfor er der behov for at følge selskaberne særdeles tæt. Vores indgående kendskab til virksomhederne og tæt sparring med udvalgte analytikere spiller en vigtig rolle. Det er grundlaget for, at vi kan identificere selskaber, der er i en udviklingsproces, hvor potentialet endnu ikke afspejler sig i prissætningen.

Hvad investerer man i, når man investerer i Sparinvest Danske Aktier

Porteføljen består typisk af ca. 25-35 aktier. Størstedelen af selskaberne er stabile vækstselskaber, men det er i sidste ende værdiansættelsen, der er afgørende for aktieudvælgelsen og sammensætningen.

Det er dog vigtigt at understrege, at aktiemarkederne er uforudsigelige, og det er vanskeligt at forudsige aktiekurserne i morgen eller i overmorgen.

Derfor er det vores anbefaling, at man skal være langsigtet og have en god portion tålmodighed, når man investerer i aktier generelt, men også når man investerer i fonden Sparinvest Danske Aktier. Det er vores klare vurdering, at hvis man er tålmodig, skal selskabernes sande værdi nok blive afspejlet i aktiekursen – og når det sker, sælges aktien.

 

Dette er markedsføringskommunikation. Der henvises til prospektet for Investeringsforeningen Sparinvest og PRIIP KID, før der træffes endelige investeringsbeslutninger. Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling, ligesom investering altid er forbundet med risiko for tab, blandt andet som følge af markeds- og valutaudsving. Eventuelle præsenterede fremtidsscenarier er et skøn over den fremtidige performance baseret på dokumentation fra tidligere performance om, hvordan værdien af denne investering/aktuelle markedsforhold varierer og er således ikke en nøjagtig indikator for den fremtidige performance. Det, du får, vil variere afhængigt af, hvordan markedet udvikler sig, og hvor længe du beholder investeringen/produktet. Vær opmærksom på, at indholdet kan tage udgangspunkt i, hvad der aktuelt sker på markederne eller i samfundet. Se derfor altid efter datoen, inden du eventuelt reagerer. Information om ESG og/eller bæredygtighedsrelaterede aspekter ved investeringen i den promoverede fond kan findes i prospektet. Læs om Sparinvests tilgang til ESG og bæredygtighed her.