2014

Foreningsfusion

Finanstilsynet har den 9. april 2014 godkendt fusionen mellem Investeringsforeningen Sparinvest og Specialforeningen Sparinvest Pengemarked med førstnævnte som den fortsættende forening.

Fusionen blev godkendt i overensstemmelse med den offentliggjorte fusionsplan og fusionsredegørelse.

Afdelingsfusion

Finanstilsynet har den 9. april 2014 godkendt fusionen mellem afdelingerne Value Aktier og Value Japan med førstnævnte som den fortsættende afdeling. Fusionen blev gennemført den 12. juni 2014.

Alle berørte investorer i Value Japan afdelingen har den 3. marts 2014 modtaget dette brev.

Investorer i afdelingen Value Japan har fået ombyttet investeringsbeviser til investeringsbeviser i afdelingen Value Aktier. Ombytningsforholdet er beregnet ved, at den indre værdi på den ophørende afdelings investeringsbeviser divideres med indre værdi på den fortsættende afdelings beviser på ombytningsdagen.

Eventuelle overskydende investeringsbeviser i den ophørende afdeling, der ikke kunne ombyttes til hele investeringsbeviser i den fortsættende afdeling, bliver udbetalt kontant. Udbetalingen betragtes skattemæssigt som frivillig udlodning, dvs. som aktieindkomst.

Ophørende afdeling Indre værdi Fortsættende afdeling Indre værdi Omb. forhold Fusionsdato Skat
Value Japan 123,7473 Value Aktier 435,2823 0,28429 09.06.2014 Skattepligtig

Sidste handelsdag og opgørelsesdag i afdelingen Value Japan var den 6. juni 2014, mens selve ombytningen til andele i afdelingen Value Aktier fandt sted den 12. juni 2014.

Skatteforhold

Fusionen mellem afdelingerne Value Japan og Value Aktier er godkendt og gennemføres som en skattepligtig fusion.

For en skattepligtig fusion gælder det, at investeringsbeviser i den ophørende afdeling Value Japan skattemæssigt betragtes som solgt ved fusionen. For frie midler skal der derfor ske realisationsbeskatning af tab/gevinst i henhold til aktieavancebeskatningsloven. Salgssummen opgøres som værdien af de modtagne investeringsbeviser i den fortsættende afdeling, Value Aktier, samt det overskydende beløb som opstår ved ombytningen. Som anskaffelsesværdien for de modtagne investeringsbeviser benyttes børsværdien af de modtagne investeringsbeviser i den fortsættende afdeling Value Aktier.

For investorer med frie midler i Value Aktier vil der ikke være skattemæssige konsekvenser, da afdelingen er den fortsættende afdeling.

For pensionsmidler har fusionen ingen skattemæssige konsekvenser, da pengeinstituttet automatisk beregner pensionsafkastet.

Fusionen vil have regnskabsmæssig virkning fra den 1. januar 2014.

Juridisk materiale

Tilbage til Fusioner & udgåede afdelinger