Obligationer

I Sparinvest har vi flere forskellige afdelinger, der investerer i danske stats- og realkreditobligationer. Afdelingerne repræsenterer forskellige risikoniveauer og kan vælges eller kombineres, så de passer præcist til din profil for risikovillighed og investeringshorisont.

Bag om Danske Obligationer

Sparinvest tilbyder afdelinger med korte, mellemlange og lange danske obligationer, hvor renterisiko er den primære risiko, som man eksponeres for. Afdelingens afkast vil således afhænge af, om de danske stats- og realkreditrenter stiger eller falder. Renterisikoen kaldes også for varighed, og varigheden fortæller, hvor følsom en obligation er over for renteændringer. For hver af de danske obligationsafdelinger er der et fast varighedsinterval. Jo højere varighed, desto større kursændring vil man typisk opleve, og desto større udsving i afkastet, når renten stiger eller falder. Varigheden i de enkelte afdelinger ligger altid inden for det fastsatte interval og er i øvrigt meget stabil. Varigheden på afdelingen Korte obligationer ligger omkring 2,5, Mellemlange obligationer omkring 4,5 og afdelingen Lange obligationer omkring 6,25.

 

Ekstra afkastpotentiale i dansk realkredit

Vi har i Danmark et unikt realkreditmarked grundet mange forskellige lånetyper samt et princip om, at de obligationer, der udstedes i obligationsmarkedet til at finansiere realkreditlånet, skal have de samme karakteristika som det bagvedliggende lån. Ligeledes er det danske realkreditmarked et af de største, ældste og bedst regulerede realkreditmarkeder i verden. Dette giver investorer på det danske obligationsmarked såvel gode afkastmuligheder som mulighed for at sammensætte en veldiversificeret obligationsportefølje.

Når obligationsafdelingerne investerer i realkreditobligationer eksponerer de sig ud over renterisiko også for spændrisiko, hvilket vil sige risikoen for, at renteforskellen imellem stats- og realkreditobligationer forøges eller reduceres ved, at realkreditrenterne bevæger sig anderledes end statsobligationsrenterne. Investeres der specifikt i konverterbare realkreditobligationer, vil afdelingen endvidere eksponeres for konverteringsrisiko, idet låntager har mulighed for at konvertere det bagvedliggende lån. For denne konverteringsmulighed betaler låntager dog en højere rente, hvilket ofte belønner sig i et højere afkast for investor for at påtage sig denne risiko.

I Sparinvest evaluere vi løbende det afkastpotentiale, der er i at påtage sig spændrisiko og konverteringsrisiko, og vi vil tage mere risiko, når der er en høj betaling og dermed et attraktivt afkastpotentiale. Vi har dog altid en basis eksponering til dansk realkredit, da realkreditobligationer generelt giver en højere rente end tilsvarende statsobligationer.

 

 

renterisiko.png