Fusioner 2021

Fusion af ’Virksomhedsobligationer Nye Markeder KL’  med ’Nye Obligationsmarkeder KL’

Finanstilsynet har den 29. juli 2021 godkendt fusionen mellem afdelingerne ' Virksomhedsobligationer Nye Markeder KL' og Nye Obligationsmarkeder KL ' med sidstnævnte som den fortsættende afdeling.

Fusionen blev godkendt i overensstemmelse med den offentliggjorte fusionsplan og -redegørelse.

Baggrund for forslaget om fusion

Det er bestyrelsens vurdering, at afkastpotentialet inden for emerging markets obligationer fortsat er attraktivt for investorerne.

Investeringsuniverset for emerging markets virksomhedsobligationer er dog mere komplekst og ressourcekrævende end et investeringsunivers, der består af obligationer udstedt af emerging markets stater og statsejede virksomheder. Det har medført relativt større afkastudsving for investorerne i den ophørende afdeling og faldende investorinteresse, hvorfor den ophørende afdeling i dag alene har en beskeden formue under forvaltning.

Derfor vurderer bestyrelsen, at det vil være attraktivt at fusionere den ophørende afdeling med en afdeling, som også har eksponering mod obligationer mv. i emerging markets, og som historisk har givet et højere risikojusteret afkast. Yderligere får den fortsættende afdeling en større samlet formue, hvilket giver bedre mulighed for at skabe en diversificeret og robust portefølje.

Fusionen gennemføres som en skattepligtig fusion, og at ombytningen til investeringsbeviser i den fortsættende afdeling sker på basis af indre værdier på opgørelsesdagen 31. august 2021 med ombytningsdag 6. september 2021.

Den ophørende andelsklasse har sidste handelsdag på Nasdaq Copenhagen A/S den 31. august, og ombytningen gennemføres den 6. september 2021 på basis af indre værdier pr. 31. august 2021.
Handlen med den fortsættende andelsklasse vil være suspenderet fra den 1. til 3. september 2021 begge dage inklusive i forbindelse fusionen. Den fortsættende andelsklasse vil kunne handles igen fra den 6. september 2021.

Du vil modtage orientering fra VP Securities A/S i forbindelse med ombytningen.

Alle navnenoterede investorer i den ophørende afdeling har i april 2021 modtaget orientering fra VP investor Services A/S. Se investorbrev - klik her.

Ombytningsforhold

Som investor i den ophørende afdeling får man ombyttet sine investeringsbeviser til investeringsbeviser i den fortsættende afdeling.

Ombytningsforholdet beregnes ved, at den indre værdi på den ophørende afdelings investeringsbeviser divideres med indre værdi på den fortsættende afdelings beviser på ombytningsdagen.

Eventuelle overskydende investeringsbeviser i den ophørende afdeling, der ikke kan ombyttes til hele investeringsbeviser i den fortsættende afdeling, bliver udbetalt kontant. Udbetalingen betragtes skattemæssigt som en del af salgssummen.

Ombytningen sker automatisk via VP Securities A/S. Alle navnenoterede investorer får meddelelse fra VP Securities A/S om ombytningen.

Se brevet til investorer i Virksomhedsobligationer Nye Markeder KL A - DK0060819407
Se brevet til investorer i Virksomhedsobligationer Nye Markeder KL W - DK0060795474

Skatteforhold

Fusionen gennemføres som en skattepligtig fusion.

For en skattepligtig fusion gælder det, at investeringsbeviser i den ophørende afdeling skattemæssigt betragtes som solgt ved fusionen. For frie midler skal der derfor ske realisationsbeskatning af tab/gevinst i henhold til skattelovgivningen. Salgssummen opgøres som værdien af de modtagne investeringsbeviser i den fortsættende afdeling, samt det overskydende beløb som opstår ved ombytningen. Som anskaffelsesværdien for de modtagne investeringsbeviser benyttes børsværdien af de modtagne investeringsbeviser i den fortsættende afdeling.

For pensionsmidler har fusionen ingen skattemæssige konsekvenser, da pengeinstituttet automatisk beregner pensionsafkastet.

Skattemæssige forhold - hvad skal du selv gøre?

For frie midler vil fusionen blive betragtet som et salg af den ophørende afdeling og køb af den fortsættende afdeling– det vil sige, at der skal ske beskatning af din eventuelle gevinst eller fradrag for dit eventuelle tab i henhold til skattelovgivningen.

SKAT får oplysning fra Værdipapircentralen om fusionen af afdelingen, og såfremt din skattemappe har de korrekte oplysninger fra købet, vil der automatisk beregnes gevinst/tab, som overføres til Rubrik 30 på Selvangivelsen.

For frie midler anbefaler vi derfor, at du tjekker at gevinst/tab i forbindelse med fusionen er registreret korrekt hos SKAT på selvangivelsen for 2021. Gevinst/tab udgør forskellen på købesummen i sin tid og værdien af de modtagne investeringsbeviser samt det overskydende restbeløb der udbetales på kontoen i september 2021. Bemærk bagatelgrænsen på kr. 2.000. Læs mere om rubrik 30 her.

Status på fusionen opdateres løbende i dette afsnit.

Oversigt

I oversigten her kan du se ombytningsforholdene for de berørte andelsklasser:

Ophørende andelsklasse Indre værdi  Fortsættende andelsklasse Indre værdi Ombytningsforhold Opgørelsesdato Skat
Virksomhedsobligationer Nye Markeder KL A - DK0060819407 89,53608 Nye Obligationsmarkeder KL A - DK0016030786 112,8929 0,793106 31. aug. 2021 Skattepligtig
Virksomhedsobligationer Nye Markeder KL W - DK0060795474 90,21461 Nye Obligationsmarkeder KL W - DK0060818946 113,6664 0,7936 31. aug. 2021 Skattepligtig

Tilbage til Fusioner & udgåede afdelinger