Fusioner 2017

Opsplitning i andelsklasser juli 2017

Sparinvest etablerer andelsklasser i Investeringsforeningen Sparinvest og SICAV

I begge foreninger vil der være andelsklasser med og uden rådgivningshonorar.

Selve opsplitningen af investorerne i andelsklasser vil finde sted den 30. juni umiddelbart inden kl. 18:00 og vil ske i forholdet 1:1. Opsplitningen vil ikke få skattemæssig betydning for investorerne. Opsplitningen foretages som en corporate action i VP Securities A/S på baggrund af de indtastede oplysninger fra pengeinstitutterne.

Investeringsforeningen Sparinvest

Flere af de eksisterende afdelinger i Investeringsforeningen Sparinvest opsplittes i andelsklasser som beskrevet ovenfor. Det betyder at f.eks. afdeling Value Aktier KL vil blive opdelt i Value Aktier KL A og Value Aktier KL W.

Afdelingen med ”KL A” i navnet beholder den nuværende ISIN kode.

Investorerne vil efter opsplitningen være investeret enten i andelsklasse A eller andelsklasse W:

 • Andelsklasse A har provisioner, og adgangen til rådgivning er dermed som hidtil en del af prisen på produktet. Produktet forventes anvendt af investorer, der er rådgivningskunder hos Sparinvests distributører Disse andelsklasser vil beholde de ISIN-koder, som de pågældende afdelinger har haft hidtil. Investorer, der fortsætter i denne andelsklasse A, vil ikke opleve nogen ændring, udover at de fremadrettet er investeret i en andelsklasse i stedet for en afdeling.
 • Andelsklasse W er unoteret, har ikke provisioner og er reserveret til investorer, der har indgået en fuldmagtsaftale med et pengeinstitut, som samarbejder med Sparinvest. Disse andelsklasser vil få nye ISIN-koder.

Læs mere her i prospekt gældende fra den 3. juli 2017.

Sparinvest SICAV

I Sparinvest SICAV etableres nye andelsklasser uden provision, og investorer, som opfylder nedenstående kriterier, vil blive flyttet til disse andelsklasser. De øvrige investorer vil forblive i deres nuværende andelsklasse, som beholder både navn og ISIN.

 • Andelsklasse W er unoteret, har ikke provisioner og er reserveret til investorer, der har indgået en fuldmagtsaftale med et pengeinstitut, som samarbejder med Sparinvest. Disse andelsklasser vil få nye ISIN-koder.
 • Det betyder at f.eks. SICAV Securus EUR R fortsætter uændret med provision - og den nye andelsklasse uden provision vil komme til at hedde SICAV Securus EUR W R

Oversigt over alle ISIN koder kan ses her.

Børspause

I forbindelse med opsplitning til andelsklasser, vil handlen med de berørte afdelinger i Investeringsforeningen Sparinvest være suspenderet på Nasdaq Copenhagen A/S den 3. juli.

Se fondsbørsmeddelelse her.

Der vil ikke blive suspenderet for handlen med andelsklasserne i Sparinvest

SIAV, og de kan handles på normal vis fra den 3. juli 2017.

Andelsklasserne i Investeringsforeningen Sparinvest vil have første handelsdag tirsdag den 4. juli 2017.

Se fondsbørsmeddelelse her.

Omdannelse af afdelinger 2017

Omdannelse af afdelingerne INDEX Sektor Finans KL og INDEX Sektor Telekom KL

Sparinvest omdanner to indeks-sektorafdelinger til globale indeksafdelinger.

Sparinvest lancerede i starten af 2017 to indeks-sektorafdelinger i forventning om, at der ville være en stor interesse for disse afdelinger. Vi har desværre ikke oplevet den ønskede interesse og afdelingerne har derfor skiftet investeringsunivers og navn med gennemførelse pr. 20. november 2017:

 • INDEX Sektor Finans KL bliver til INDEX Globale Aktier KL
 • INDEX Sektor Telekom KL bliver til INDEX Globale Aktier Min. Risiko Akk. KL

Omdannelse af INDEX Sektor Finans KL til INDEX Globale Aktier KL

Afdelingen vil fremover være en global aktieafdeling med det totale verdensindeks som investeringsunivers. Det omfatter både emerging markets og de udviklede markeder. Afdelingen følger indekset MSCI World AC IMI, som inkluderer både small, mid og large cap selskaber.

Investorer i afdelingen behøver ikke foretage sig noget, såfremt de ønsker at fortsætte med den nye strategi. Strategi- og navneændring betyder ikke noget rent skattemæssigt og er uden omkostninger for investor.

Eksisterende navnenoterede investorer har modtaget et orienteringsbrev.

Omdannelse af INDEX Sektor Telekom KL til INDEX Globale Aktier Min. Risiko Akk. KL

Afdelingen vil fremover være en akkumulerende kopi af den mest populære afdeling i Sparinvest INDEX; INDEX Globale Aktier Min. Risiko KL i Investeringsforeningen Sparinvest.

Sparinvest INDEX har gennem en længere periode modtaget ønsker fra investorerne om at udvide produkt-palletten med en akkumulerende indeksafdeling. En akkumulerende afdeling er særligt anvendelig for pensionsordninger og virksomhedsskatteordninger og adskiller sig fra de udbyttebetalende afdelinger, da den ikke udbetaler et løbende udbytte til investorerne, men lader udbyttet blive i afdelingen. Styrken ved en akkumulerende afdeling er, at man slipper for løbende at skulle geninvestere udbytterne. Ændring af skattestatus fra udbyttebetalende til akkumulerende sker med tilbagevirkende kraft pr. opstartsdatoen.

Den eksisterende afdeling, INDEX Globale Aktier Min. Risiko KL i Investeringsforeningen Sparinvest er en prisbelønnet afdeling af såvel Morningstar som Dansk Aktionærforening for det gode risikojusterede afkast. Afdelingen har siden sin start givet investorerne et gennemsnitligt afkast på godt 12 % om året – og det bedste afkast af samtlige globale aktiefonde i Danmark på tre års sigt, målt pr. 30/9-2017.

Eksisterende navnenoterede investorer har modtaget et orienteringsbrev.

Foreningens vedtægter kan findes her.

Ændring af Value Bonds 2017 Udb. KL til Value Virksomhedsobligationer Global Højrente Kort Løbetid Udb. KL

På den ekstraordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest den 13. september 2017, blev der vedtaget ændring af navn og investeringsstrategi i afdelingen Sparinvest Value Bonds 2017 Udb. KL.

Finanstilsynet har efterfølgende godkendt ændringerne og afdelingen er pr. 1. december 2017 investeret i virksomhedsobligationer med kortere løbetid (3-5 år) inden for High Yield-segmentet.

Baggrund for ændringen

Afdelingen var tiltænkt at skulle udløbe i december 2017.

Virksomhedsobligationer er et attraktivt alternativ til at have pengene stående kontant på en konto, eller til at være investeret i kortløbende danske obligationer, hvor renten p.t. er negativ – og det blev på en ekstraordinær generalforsamling i september 2017 vedtaget at lade afdelingen forsætte med en ny investeringsstrategi, hvor der fortsat investeres i virksomhedsobligationer.

Den fremtidige strategi vil være at investere i virksomhedsobligationer med kort løbetid inden for det såkaldte High Yield segment. Det er virksomhedsobligationer, der giver en høj rente, men hvor der også kan forekomme kursudsving.

Afdelingen er børsnoteret og kan frit handles via kundens netbank/pengeinstitut.

Læs mere om afdelingens strategi her.

Fusioner 2017

Fusion af “Sparinvest SICAV High Yield Value Bonds Short Duration 2017 EUR” og “Sparinvest SICAV Value Bonds – Short Dated High Yield EUR”

Bestyrelsen i Sparinvest SICAV har besluttet at fusionere afdelingerne Sparinvest SICAV High Yield Value Bonds Bonds Short Duration 2017 EUR R/I og Value Bonds – Short dated High Yield EUR R/I - med sidstnævnte som fortsættende afdeling pr. 29. september 2017.

Investeringspolitikken i den fortsættende afdeling Sparinvest SICAV Value Bonds – Short dated High Yield EUR er i hovedtræk den samme, som den har været i Sparinvest SICAV High Yield Value Bonds Short Duration 2017 EUR – blot uden udløb.

 • Afdelingen investerer i virksomhedsobligationer med en kort løbetid på mellem 3-5 år og en rating på BB- og derunder
 • Afdelingen investerer globalt inkl. Emerging Markets og der er ingen max grænser for industri eller sektor
 • Afdelingen er akkumulerende
 • Afdelingen er unoteret, men registreret i VP og kan alene handles via Sparinvests Market Maker Jyske Markets
 • Fusionen er skattepligtig, men uden omkostninger for investor
 • For øvrige oplysninger henvises til ”Notice to Shareholders” – læs den her

Baggrund for forslaget om fusion

Baggrunden for at lade afdelingen fusionere, i stedet for at lade den udløbe og indgå på kontantkontoen er blandt andet, at der ikke kan opnås en positiv forrentning på en konto, på grund af det lave renteniveau. Et renteniveau, der også betyder, at den nuværende rente på danske obligationer med kort løbetid er negativ. Virksomhedsobligationer med kreditrisiko og kortere løbetid giver stadig en positiv rente, og derfor tilbyder vi investorerne at fortsætte investeringen i Sparinvest SICAV Value Bonds – Short dated High Yield EUR R/I.

De ophørende afdelinger havde sidste handelsdag den 26. september 2017 og ombytningen af investeringsbeviser sker den 29. september 2017 og er på plads i kundedepoterne den 3. oktober 2017.

Alle investorer i de ophørende andelsklasser vil få tilsendt disse breve fra VP i forbindelse med ombytningen.

Fusion High Yield Value Bonds Short Duration 2017 EUR R

Fusion High Yield Value Bonds Short Duration 2017 EUR I

Skattemæssige forhold - hvad skal du selv gøre?

For pensionsmidler sker der automatisk skatteindberetning, så derfor skal du ikke foretage dig noget.

For frie midler vil fusionen blive betragtet som et salg af den ophørende afdeling og køb af den fortsættende afdeling. Opgørelse af gevinst/tab skal stadig opgøres i hht. reglerne for lagerbeskatning af frie midler, da afdelingerne er lagerbeskattede.

SKAT har fået oplysning fra Værdipapircentralen om afvikling af afdelingen, og såfremt din skattemappe indeholder de korrekte oplysninger, vil der automatisk beregnes gevinst/tab, som overføres til Rubrik 38 på Selvangivelsen.

Oversigt

I oversigten her kan du se ombytningsforholdene for de berørte andelsklasser. Afdelinger som hedder ”R” til efternavn vedrører privatkunder og ”I” vedrører alene institutionelle investorer.

Ophørende afdeling/andelsklasse  Indre værdi  Fortsættende afdeling/andelsklasse  Indre værdi  Omb. forhold Fusionsdato   Skat
High Yield Value Bonds Short Duration 2017 EUR R - LU0975253583 94,6797 Value Bonds – Short dated High Yield EUR R - LU1599093520 100,8459 0,938855 29.09.2017 Skattepligtig 
High Yield Value Bonds Short Duration 2017 EUR I - LU0975253823 94,6568 Value Bonds – Short dated High Yield EUR I - LU1599094098 100,8826 0,958112 29.09.2017 Skattepligtig 

Tilbage til Fusioner & udgåede afdelinger