Udskydelse af afdelingsfusion

06.06.2013
Afdelingerne Klima og Miljø og Momentum Aktier skulle oprindeligt have fusioneret den 6. juni 2013. Fusionen er imidlertid udskudt til juli måned, ligesom der suspenderes for emission og indløsning samt indføres børspause i afdelingen Klima og Miljø.
På grund af usikkerhed om værdien af selskabet China Metal Recycling (Holdings) Limited, som afdelingen Klima og Miljø har investeret i, udsættes fusionen mellem afdelingerne Klima og Miljø og Momentum Aktier til juli måned. Det skyldes, at usikkerheden om det pågældende selskab kan have betydning for opgørelsen af indre værdi på den oprindelige fusionsdato, som var fastlagt til den 6. juni 2013. Opgørelsestidspunktet forventes i stedet at blive 2. juli 2013, mens selve ombytningen forventes at ske den 5. juli 2013. Indtil da suspenderes al handel med beviser i afdelingen Klima og Miljø. 

Baggrund
Klima og Miljø, som er den ophørende afdeling i fusionen med Momentum Aktier, har investeret i selskabet China Metal Recycling, der i alt udgør 5,94 % af den samlede portefølje i afdelingen. Selskabet har gennemgået en turbulent udvikling i 2013, og efter en kritisk rapport om selskabet valgte det den 28. januar 2013 at suspendere al handel med sine aktier på Hong Kong Stock Exchange. 

Suspensionen var forventet at skulle vare frem til offentliggørelsen af selskabets årsrapport for 2012, som skulle have fundet sted den 28. marts 2013. Offentliggørelsen blev imidlertid udskudt til først den 30. april 2013 og senere den 31. maj 2013. Den 31. maj 2013 blev årsrapporten udskudt på ny til 30. juni 2013.

På grund af de gentagne udsættelser af årsrapporten vurderes det, at der er en risiko for, at værdiansættelsen af China Metal Recycling (Holdings) Limited ikke er retvisende på opgørelsestidspunktet for fusionens gennemførelse. 

Det betyder, at hvis fusionen gennemføres som planlagt, vil det potentielt være til skade for investorerne i den fortsættende afdeling, da disse vil blive påført aktiens eventuelle værditab, når ombytningsforholdet mellem de to afdelingers investeringsbeviser beregnes.

For at undgå dette har ID-Sparinvest A/S på vegne af Investeringsforeningen Sparinvest den 4. juni 2013 fået Finanstilsynets godkendelse til at ændre opgørelses- og ombytningstidspunkterne, så disse ændres til henholdsvis den 2. og 5. juli. 2013. Det betyder samtidig, at emission og indløsning suspenderes i afdelingen Klima og Miljø, ligesom der er børspause indtil usikkerheden om fastsættelsen af indre værdi ophører. 

Vi beklager den ulejlighed, som udviklingen har påført investorerne i de berørte afdelinger.

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.