Holdings kursfald har lille indvirkning på medlemmernes formue

12.01.2012
Som flere medier kan fortælle, er markedsværdien af Sparinvest-koncernens moderselskab faldet i 2011 i lighed med en lang række andre finansielle selskaber. Det betyder, at en række investorer – herunder medlemmerne af Investeringsforeningen Sparinvest - har oplevet et kursfald.

Det er imidlertid vigtigt at understrege, at Sparinvest-koncernen er ejet af en bred aktionærkreds, og investeringsforeningen ejer en lille del. Det omtalte samlede kursfald på ca. 500 mio. har derfor kun haft en yderst begrænset påvirkning på foreningens 170.000 medlemmers formue.

Sparinvest-koncernen leverer en række ydelser til Investeringsforeningen Sparinvest i form af bl.a. rådgivning, men koncernens finansielle forhold i øvrigt er fuldstændig adskilt fra investeringsforeningen. 13,8 % af moderselskabet ejes dog af Investeringsforeningen Sparinvest, og denne ejerandel blev sikret ved holdingselskabets etablering i 1999. Primært for at sikre at de beslutninger, der blev truffet på selskabsniveau, tjente foreningen og dens mange private investorer bedst, men også fordi man vurderede, aktien ville være en god langsigtet investering. Det har den set i bakspejlet også været for både aktionærer og medlemmerne i foreningen.

Som alle andre værdipapirer svinger aktien i værdi, og det er korrekt, at et kursfald her og nu mindsker dagsværdien af investeringen. Det er som sagt vigtigt at understrege, at investeringsforeningens aktier i Sparinvest-koncernen udgør en meget lille del af de flere tusinde værdipapirer, medlemmernes formue og risiko er spredt ud over. Det betyder, at selv større fald i en enkelt akties værdi kun har minimal indflydelse på den samlede værdi af foreningens formue, og at det pågældende kursfalds betydning for medlemmerne derfor er meget beskedent. Kursfald og –stigninger, der påvirker værdien af foreningens beholdninger, opdateres løbende, og det har også være tilfældet for holding-aktiens værdi, der allerede ved årsskiftet blev indregnet i afdelingernes afkast.

På trods af faldet i selskabets værdi skal det samtidig påpeges, at driften i koncernens moderselskab er særdeles sund, og at selskabet har en fornuftig udvikling med positiv indtjening.

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.