Governance

Fund Governance

Bestyrelsen i Investeringsforeningen Sparinvest følger InvesteringsForeningsRådets Fund Governance anbefalinger om god ledelse af investeringsforeninger efter følg-eller-forklar-princippet, som gælder for anbefalingerne.

Følg-eller-forklar-princippet indebærer, at foreningen selv afgør i hvilket omfang den ønsker at efterleve anbefalingerne. Vælger en forening ikke at følge en anbefaling, bør den forklare, hvorfor den har valgt anderledes, og hvordan den i stedet har indrettet sig.

I Sparinvests politik for Fund Governance kan du se InvesteringsForeningsRådets Fund Governance anbefalinger opstillet sammen med en oversigt over Investeringsforeningen Sparinvests efterlevelse af anbefalingerne.
InvesteringsForeningsRådets Fund Governance anbefalinger om god ledelse af investeringsforeninger er et supplement til den gældende lovgivning om ledelse for investeringsforeninger, og indeholder derfor ikke de emner, som allerede er indeholdt i lovgivningen. Dette omfatter bl.a. regler om pligt til at handle uafhængigt og udelukkende i investorernes interesse, politik for interessekonflikter, risikostyring og compliance, kompetencekrav til bestyrelsen, relevante politikker og beredskabsplaner m.v., delegation samt om funktionsadskillelse.

Da foreningen har delegeret administrationen til Sparinvest S.A., omfatter begrebet ”ledelse” således udover foreningens bestyrelse også direktionen i Sparinvest S.A.

Værdipapirudlån 

ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg har indgået aftale med The Bank of New York Mellon om værdipapirudlån på vegne af Investeringsforeningen Sparinvest. Investeringsforeningen Sparinvest foretager værdipapirudlån med henblik på at tilføje foreningen en indtjening og skabe et ekstra afkast til foreningens investorer. 

Muligheden for at indgå aftaler om værdipapirudlån er besluttet af generalforsamlingen i Investeringsforeningen Sparinvest og fremgår af foreningens vedtægter.

I foreningens halv- og helårsrapport kan man løbende læse om omfanget af værdipapirudlån i de enkelte afdelinger, herunder indtægter og omkostninger forbundet hermed.

Indtægterne fra værdipapirudlån krediteres de relevante afdelinger efter fradrag af omkostninger i form af gebyrer for administration af udlånsprogrammet. Afdelingerne indtægtsfører 50 pct. af indtægterne, som nærmere beskrevet i foreningens prospekt. 

Agenten for værdipapirudlånsprogrammet (The Bank of New York Mellon) sikrer at kravene til sikkerhedsstillelsen overholdes, og at sikkerhedsstillelsen rebalanceres i forhold til dækningskravet på minimum 102 pct. Kun de mest sikre statsobligationer fra godkendte lande samt de mest sikre obligationer udstedt af særlige overnationale myndigheder accepteres som sikkerhedsstillelse. 

Værdipapirudlånene har hverken til formål at bidrage til skattespekulation eller andre former for spekulation. 

Investeringsforeningen Sparinvest’s samlede udlån ligger aldrig over 30 % af formuen og ligger i praksis omkring 3-5 % af formuen. 

Desuden skal det fremhæves, at værdipapirudlånene ikke hindrer Investeringsforeningen Sparinvest’s udøvelse af aktivt ejerskab, idet der er mulighed for at tilbagekalde udlånte værdipapir med meget kort varsel, med henblik på udøvelse af aktivt ejerskab på en forestående corporate action.

Aflønningspolitik

Investeringsforeningen Sparinvest har videredelegeret den daglige ledelse og administration af foreningen til Sparinvest S.A. 

Sparinvest S.A. er som administrationsselskab for foreningen forpligtet til at have en lønpolitik.

Læs eller download resume af Sparinvests lønpolitik her.

Politik for best execution og ordreudførelse

Politikken er gældende for Sparinvest S.A. og selskabets danske filial, ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg (”Sparinvest”).

Sparinvest vil anvende politikken, når der udføres handelsordrer på vegne af kunder.

Læs eller download "Politik for best execution og ordreudførelse" her.

Bilag til "Politik for best exectution og ordreudførelse.

RTS 28 rapport.

Politik for håndtering af interessekonflikter

Sparinvest handler værdipapirer og finansielle instrumenter for danske og udenlandske kunder. Når Sparinvest yder investeringsservice og dertil knyttede ydelser, er Sparinvest i henhold til de nationale lovgivninger forpligtet til at sikre, at interessekonflikter identificeres, håndteres og forebygges, så vores kunders interesser varetages bedst muligt. 

Sparinvest S.A. indgår i Sparinvest-koncernen hvorfor denne politik omfatter såvel interessekonflikter i Sparinvest S.A. som interessekonflikter der kan opstå som følge af struktur, ejerforhold og forretningsaktiviteter i andre selskaber i koncernen.

Læs eller download "Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest" - klik her

Politik for aktivt ejerskab

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Sparinvest har valgt at følge anbefalingerne for aktivt ejerskab fra Komitéen for God Selskabsledelse efter følg-eller-forklar-princippet, som gælder for anbefalingerne.

Læs mere i "Politik for aktivt ejerskab" - klik her.

For mere information om politikker og nyhedsbreve inden for aktivt ejerskab og ansvarlig investering - klik her.

Best practice anbefalinger

Investeringsfondsbranchen, IFB, har udarbejdet en række brancheanbefalinger for best practice for ledelse af investeringsforeninger. Best practice for ledelse betegner den adfærd, som ledelsen i investeringsforeninger praktiserer, for at sikre bedst mulige vilkår for investorerne samt sikre et godt samarbejde med interessenterne. 

Læs eller download "Best practice anbefalinger" her.

Code of Conduct

Formålet med denne Code of Conduct er at angive de for Sparinvest S.A. gældende principper og best practice anbefalinger for Selskabets virksomhed, herunder for de investeringsinstitutter, AIF'er og mandater som forvaltes af Sparinvest S.A. 

Denne Code of Conduct tjener således som bestyrelsens retningslinjer for ledelsen, som har ansvaret for at fastsætte de nødvendige procedurer for at overvåge overholdelsen af instruktionerne i denne Code of Conduct, og ligeledes at aflægge rapport om afvigelse herfor til bestyrelsen.

Download "Code of Conduct" - klik her

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookie politik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.