Ansvarlig investering

Ansvarlig investering er en naturlig forlængelse af vores tilgang til investering.

Læs mere i "Sådan investerer Sparinvest ansvarligt".

UN PRI og forretningsdrevet ansvar

Sparinvest har tilsluttet sig FN’s seks principper for ansvarlig investering, UN PRI. Det betyder i praksis, at vi altid undersøger sociale, miljømæssige og ledelsesmæssige forhold i de selskaber, vi investerer i.

De seks FN-principper er kernen i vores arbejde med ansvarlighed. Ved også at undersøge forhold, som man ikke umiddelbart kan se i den traditionelle regnskabsanalyse, får vi et bedre billede af de risici, der kan være forbundet med det enkelte selskab. Jo mere vi ved om selskabet, jo bedre investeringsbeslutninger kan vi træffe – både hvad angår køb og salg. Derfor tror vi på, at en ansvarlig tilgang til investering kan skabe langsigtet merværdi for vores investorer.

Historik for stemme-afgivelse

De seks principper for ansvarlig investering

Som kapitalforvalter har Sparinvest pligt til at handle i vores investorers økonomiske interesser. Det er vores opfattelse, at miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold kan påvirke investeringsporteføljernes afkast. Vi opfatter derfor UN PRI som en god rettesnor for integrationen af samfundsansvar i investeringerne og har indarbejdet principperne fuldt i alle vores investeringsbeslutninger.

De seks principper for ansvarlig investering er:

 1. Vi vil integrere ESG-forhold i investeringsanalysen og beslutningstagningsprocessen 
 2. Vi vil udøve aktivt ejerskab og integrere ESG-forhold i ejerskabspolitikker og i den operationelle håndtering af investeringerne 
 3. Vi vil søge at opnå åbenhed om ESG-forhold hos de enheder, vi investerer i 
 4. Vi vil fremme accept og implementering af principperne i investeringsbranchen
 5. Vi vil samarbejde om at øge effektiviteten i forbindelse med implementeringen af principperne 
 6. Vi vil rapportere om vores aktiviteter og fremdrift i forhold til at implementere principperne

Besøg unpri.org og få mere information om principperne.

Læs mere om, hvordan vi har integreret ESG i investeringsprocessen.

Etisk investerings- politik

Aktivt ejerskab

Et af omdrejningspunkterne for Sparinvests tilgang til ansvarlig investering er aktivt ejerskab. Derfor har vi udviklet et program for aktivt ejerskab bestående af:

Virksomhedsdialog
Målrettet dialog med de selskaber, vi har investeret i, om ESG-forhold.

Dialog på andre niveauer
Visse problematikker adresseres bedst på højere niveau, herunder myndigheder, institutioner (f.eks. fondsbørser) eller regeringsniveau. Dette dialogprogram fokuserer på samarbejde og kollektiv dialog med andre institutionelle investorer.

Forbedrede ESG-forhold kan i sidste ende påvirke det afkast, en investering giver, og det primære formål med programmet for aktivt ejerskab er derfor at opnå højere ESG-standarder for investeringsporteføljerne. Af samme årsag er vi generelt også fortalere for dialog frem for frasalg.

Udøvelse af stemmerettigheder

Foreningen ønsker at udøve et aktivt ejerskab og sikre en effektiv proces om stemmeafgivelsen på foreningens finansielle instrumenter. Foreningens administrationsselskab, Sparinvest S.A., er bemyndiget til at udøve stemmerettighederne på foreningens finansielle instrumenter.

Udøvelsen af stemmerettighederne skal udelukkende være til fordel for foreningen, og foreningens bestyrelse har fastlagt nogle retningslinjer, som Sparinvest S.A. har indarbejdet i en forretningsgang.

Stemmeudøvelsen skal,
  
 • ske i overensstemmelse med principperne for ansvarlig investering og UN PRI

 • integrere ESG forhold

 • være i overensstemmelse med foreningens investeringsmål og investeringsstrategi 

For at sikre overvågningen af relevante selskabsbegivenheder, har Sparinvest S.A. indgået aftale med en ekstern part, som overvåger de selskaber, som foreningen via sine finansielle instrumenter har investeret i.

Som investor kan man på anmodning til Sparinvest S.A. få nærmere oplysninger om de foranstaltninger, som Sparinvest S.A. træffer på baggrund af forretningsgangen.

Sparinvests etiske afdelinger

Alle Sparinvests afdelinger for aktier og virksomhedsobligationer anvender ESG-faktorer i investeringsanalysen og beslutningsprocessen. Ud over det store udvalg af ansvarlige afdelinger forvalter Sparinvest imidlertid også en række etiske afdelinger.

Selvom udtrykkene ‘ansvarlig investering’ og ‘etisk investering’ af nogle bruges synonymt, så betyder de ikke det samme. ‘Ansvarlig investering’ betyder, at man anerkender og forholder sig til ESG-risici på investeringstidspunktet for derefter at sætte ESG-faktorer på dagsordnen i forhold til de selskaber, der er investeret i. Det handler ikke om at udelukke selskaber fra en portefølje af moralske årsager.

‘Etisk investering’ handler om screening (positiv eller negativ) af det relevante investeringsunivers på grundlag af udvalgte etiske kriterier. Positiv screening indebærer tilvalg af selskaber, der kan godkendes til investering på grundlag af ”god opførsel”, mens negativ screening medfører udelukkelse af selskaber fra investeringsuniverset på grund af ”dårlig opførsel”.

I Sparinvests etiske afdelinger brugervi samme konservative og ansvarlige tilgang til investering med fokus på ESG-risikofaktorer som i vores øvrige afdelinger. Men de etiske afdelinger underlægges derudover også etisk screening af deres porteføljer på grundlag af en normbaseret og sektorspecifik udelukkelsespolitik. I modsætning til vores almindelige udvalg af afdelinger indebærer principperne for de etiske afdelinger flere udelukkelser af selskaber og mindre dialog.

Kort fortalt sker den etiske screening på grundlag af to udelukkelsesfiltre:

 • Et normbaseret filter med screening for overtrædelse af globale normer: miljøbeskyttelse, menneskerettigheder, arbejdsstandarder og bekæmpelse af korruption. 
 • Et sektorspecifikt filter med screening af selskaber, der har forretning inden for kontroversielle sektorer, baseret på alkohol, tobak, pornografi, spil, våben samt kul og oliesand.

For at opnå en struktureret analyseproces og dermed det bedst mulige beslutningsgrundlag for eventuel udelukkelse af selskaber, har Sparinvest indgået en aftale med Ethix SRI Advisors, som er en international anerkendt leverandør af services inden for ansvarlig investering.

Medlemskaber

Dansif logo

Danish Social Investment Forum (DANSIF) blev stiftet som forening den 24. november 2008 på initiativ af en række institutionelle investorer og rådgivere. Dansifs formål er at udbrede og udveksle erfaringer blandt foreningens medlemmer samt at facilitere en diversificeret debat om socialt ansvarlige investeringer. Dansif er åben for institutionelle investorer (pensionsinstitutter, investeringsforeninger, m.fl.), samt andre organisationer, som har væsentlig interesse i SRI, og som har aktiviteter i Danmark. Medlemmerne skal være selvstændige juridiske enheder (virksomheder, organisationer, institutioner). Sparinvest har været aktivt medlem af Dansif siden 2010 og er medlem af Dansifs UN PRI-udvalg. Læs mere om Dansif.

Eurosif logo

Eurosif (europæisk forum for bæredygtige investeringer) er et paneuropæisk netværk og en tænketank, der arbejder for at udvikle bæredygtighed i den europæiske finanssektor. De aktuelle medlemmer i Eurosif er institutionelle investorer, leverandører af finansielle services, akademiske institutter, analyseforeninger og NGO'er. Eurosif er en non-profitforening med en samlet formue på over € 1 billion via associerede medlemskaber. Sparinvest har været medlem af Eurosif siden 2010 og sidder med i Eurosif Lobbying Subgroup. Læs mere om Eurosif.

UN PRI, FN’s principper for ansvarlige investeringer, er et netværk af internationale investorer, som arbejder sammen om at realisere de seks principper for ansvarlig investering. PRI-initiativet blev skabt efter lanceringen af principperne for at hjælpe investorer med at implementere principperne. Initiativet styres af PRI-sekretariatet og hjælper investorer ved at foreslå bedste praksis, facilitere samarbejde og styre en række forskellige arbejdsprocesser. Initiativet er indregistreret og etableret som en velgørende forening i Storbritannien. Sparinvest tilsluttede sig UN PRI i 2009. Læs mere om UN PRI.

Historik for stemmeafgivelse


Bemærk: Alle svar i databasen er på engelsk.

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookie politik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.