Koncepter

Value-aktier

Value-investering er en af Sparinvests kernekompetencer. Vi har specialiseret os i at finde aktier fra solide selskaber, som kan købes væsentligt under den pris, vi mener de er værd. 

Når du investerer i Sparinvests value-aktieafdelinger får du:

 • Investering i sunde og solide selskaber
  Mens mange investerer ud fra en forventning om fremtidig vækst, ser value-teamet på, om selskabet har en indtjeningsevne eller værdier, som ikke afspejles i den pris, aktierne handles til. Det er et tålmodigt arbejde, hvor der fokuseres på en række faktorer, herunder virksomhedens gæld, aktiver og indtjeningsevne. Med andre ord bliver der lavet en kreditvurdering af det enkelte selskab på samme måde, som banken vurderer din økonomi, når du vil låne penge til eksempelvis et huskøb.
 • Aktier der handler med stor rabat
  Vores value-team laver et grundigt og tidskrævende forarbejde for at finde frem til de helt rette aktier.  Finder de et solidt selskab, som af den ene eller anden årsag har en aktiekurs, der ligger tilstrækkeligt under, hvad selskabet reelt er værd, så køber value-teamet aktien. For erfaringen viser, at kursværdien før eller siden vil afspejle virksomhedens reelle værdi. Når det sker, sælges aktien med fortjeneste.
 • Lavere risiko end ved investering i aktier generelt
  Forskellen på value-aktiernes kurs og deres reelle værdi giver det, man i value-sammenhæng kalder investeringens ”sikkerhedsmargin”. Det er denne sikkerhedsmargin, der ved langsigtet investering er med til i stort omfang at sikre investorerne mod permanente tab.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig SPARINVESTOR og bliv opdateret om investeringer hver måned.

Klik her »

Value Bonds

I Sparinvest har vi en række afdelinger, som kombinerer investering i virksomheds-obligationer med value-tilgangen. Når man investerer i en virksomhedsobligation, låner man i realiteten virksomheden penge. Ved at bruge value-filosofien til at vurdere virksomhederne bag obligationerne fravælger vi de selskaber, hvor risikoen for konkurs er størst, og minimerer derfor risikoen for, at virksomhederne ikke kan betale renter og afdrag på obligationerne.

Med Sparinvests value bonds-afdelinger får du:

 • Et attraktivt alternativ eller supplement til traditionelle danske obligationer
  Virksomhedsobligationer deler fællestræk med både aktier og traditionelle obligationer, og kan derfor i en tid med meget lave danske renter være en interessant mulighed som alternativ eller supplement til danske stats- og realkreditobligationer.
 • Mulighed for attraktivt afkast
  Typisk betaler en virksomhed en højere rente på sine virksomhedsobligationer, end man får på statsobligationer. Samtidig er risikoen oftest lavere end ved investering i aktier.
 • Investering i sunde selskaber
  Value-strategien betyder, at vi i Sparinvest investerer i obligationer, der er udstedt af undervurderede virksomheder. Kreditvurderingen eller obligations-kursen kan være med til at gøre en virksomhed undervurderet, fordi den ikke afspejler virksomhedens reelle sundhedstilstand. Virksomhedsobligationer inddeles i investment grade, som er de mest kreditværdige og high yield, som er de mindst kreditværdige obligationer. I Sparinvest dækker vi begge typer både globalt og alene i emerging markets.

Obligationer

Investering i obligationer har i mange år været en af Sparinvests kernekompetencer og vores danske obligationsafdelinger har de seneste år vundet mange priser.

Med Sparinvests obligationsafdelinger får du:

 • Danske og udenlandske afdelinger i forskellige risikoniveauer
  Vores udbud af produkter inden for obligationsområdet er nøje udvalgt, og du har som investor mulighed for at vælge et risikoniveau, der passer præcist til din profil, uanset om du vil investere i afdelinger med traditionelle danske obliga-tioner eller i vores udenlandske afdelinger, der tilbyder investerings-alternativer, man ikke kan opnå i det danske marked.
 • Flere forskellige obligationstyper
  Vores danske afdelinger består af stats- og realkreditobligationer, mens du i vores udenlandske afdelinger får adgang til indeksobligationer i udviklede lande og statsobligationer fra de nye markeder (emerging markets).
 • Fast løbetid på din obligationsportefølje
  Når du investerer i obligationer gennem en Sparinvest, fastholder du risikoen/ løbetiden i din portefølje, fordi investeringsforeningen løbende køber nye obligationer ind til porteføljen. Når man investerer i individuelle obligationer, forkortes obligationens løbetid hver eneste dag i takt med, at man nærmer sig udløbstidspunktet.

Kvant-strategier

Sparinvests kvantitative investeringstilgang kalder vi i daglig tale kvant. Strategien fokuserer på en eller flere bestemte målbare faktorer i markedet, der historisk har vist sig at give et attraktivt forhold mellem afkast og risiko.

Når du investerer i Sparinvests kvant-afdelinger får du:

 • En investering, der bygger på fakta
  Når vi udvælger aktier efter kvant-strategien, sker det ikke ud fra personlige fornemmelser, men målbare kriterier. Vi investerer med andre ord kun, hvis en aktie lever op til en række nøgletal, som er fastsat på forhånd. Som investor er du derfor sikret en fast investeringstilgang, hvor individuelle holdninger ikke spiller nogen rolle. 
 • Kombination af flere investeringsstrategier
  Mens nogle udvælger aktier ud fra deres egne forventninger om et selskabs fremtidige indtjening, arbejder vi i de kvant-baserede afdelinger med tre faktorer: value, prismomentum og markedsværdi. Videnskabelige studier viser, at netop disse faktorer bidrager til merafkast i forhold til markedet, og kombineres de, tilfører de på grund af deres forskellige egenskaber ekstra værdi i en portefølje.
 • Et godt supplement, der kan gøre en god portefølje bedre
  Kvant-afdelingerne er et godt supplement til vores øvrige aktieafdelinger, for udover den faste eksponering mod forskellige markedsfaktorer, supplerer de nemlig vores traditionelle value-afdelinger godt. Eksempelvis vil momentum-faktoren og value-strategien typisk klare sig bedre end markedet på forskellige tidspunkter, og når de kombineres i en portefølje, vil de derfor kunne løfte det samlede afkast og sænke den samlede risiko for kursudsving i beholdningen.

Asset Allocation

Sparinvest tilbyder en række Asset Allocation-afdelinger, som er oplagte for dig, som ønsker en skræddersyet portefølje. Med vores afdelinger Securus, Balance og Procedo slipper du for selv at skulle sammensætte din portefølje – du får nemlig med en enkelt afdeling spredt dine investeringer på værdipapirer fra forskellige geografiske regioner og brancher. Med en enkelt afdeling kan du vælge lav, mellem eller høj risiko.

 Når du investerer i en Asset Allocation-afdeling i Sparinvest får du:

 • En videnskabelig tilgang til investering
  Dokumenterede undersøgelser har vist, at mere end 90 % af udsvingene i en porteføljes afkast kan forklares ud fra den overordnede sammensætning af porteføljen – altså strategien. Det betyder eksempelvis mere hvor store andelene er af aktier og obligationer og hvilke brancher og lande, man investerer i og ikke så meget, om det er de helt rigtige individuelle aktier eller obligationer, man har valgt.
 • Fast sammensætning og risiko
  I Sparinvests Asset Allocation-afdelinger er der er en fast risiko. Det sikrer vi helt konkret ved løbende at justere porteføljerne, så den overordnede sammensætning af investeringerne altid er den samme.
 • En portefølje med stor spredning af værdipapirer i forskellige aktivklasser
  Afdelingerne adskiller sig fra hinanden i hvor store andelene af aktier og obligationer er. Jo større andelen af aktier er, desto bedre mulighed er der for et højere afkast til en tilsvarende højere risiko. Sparinvest tilbyder således Asset Allocation-tilgangen, uanset om du ønsker at investere med lav, middel eller høj risiko.


Indeksinvestering

Sparinvest-koncernen har siden 2001 med stor succes kunne tilbyde danske investorer en række forskellige indeksafdelinger, som til forskel fra afdelinger i aktivt forvaltede investeringsforeninger følger udviklingen i udvalgte markedsindeks.

I en aktivt forvaltet portefølje vil en porteføljeforvalter forsøge at udvælge de værdipapirer, som vurderes at have størst chance for at give et højt afkast ud fra den enkelte afdelings investeringsstrategi. I Sparinvests indeksafdelinger foretager porteføljeforvalteren ingen analyser for at udvælge de aktier, der investeres i. Målet for en indeksafdeling er at følge et bestemt markedsindeks, og det er porteføljeforvalterens opgave at afstemme porteføljen, så den lægger sig så tæt op af det indeks som muligt. Det er også grunden til, at indeksinvesteringer kaldes for passive investeringer, og det forklarer samtidig, hvorfor omkostningerne i Sparinvest INDEX-afdelingerne er blandt Danmarks laveste, da der ikke skal bruges tid, kræfter og dermed penge på at udvælge de bestemte aktier, der ifølge forvalteren ville gøre det bedre end markedet. Den passive tilgang betyder også, at indeksafdelinger kun ændres, når indeksudbyderen udskifter aktier i det indeks, som afdelingen følger, hvilket igen er med til at holde omkostningerne nede.

Alle afdelinger under Sparinvest INDEX er baseret på indeksinvestering. Derfor kender du den præcise varedeklaration på afdelingerne og ved, at dine investeringer er sammensat, så de følger de fastsatte indeks, uanset om kurserne går op eller ned. 

Som investor kan man bruge en eller flere indeksafdelinger som et supplement i en samlet portefølje på lige fod med aktivt forvaltede afdelinger.