Sådan investerer vi

Bag om value-aktier

Value-investering er en af Sparinvests kernekompetencer. Vi har specialiseret os i at finde solide selskaber, som vi vurderer, kan købes med en væsentlig rabat i forhold til, hvad de er værd. Det lyder måske simpelt, men vi arbejder mere som fornuftige købmænd end som almindelige aktieinvestorer.  Når vi investerer, er det ud fra den tankegang, at vi investerer i selskaber frem for i værdipapirer, hvilket betyder, at vi ser på mere end bare nøgletal og kursværdier.

Value-investering er kendetegnet ved, at man køber aktier i virksomheder, som man vurderer er lavt værdisat på aktiemarkedet i forhold til deres forretningsmæssige værdi, eller hvad den pågældende virksomhed ville indbringe ved frasalg, fusion eller opsplitning.

I Sparinvest investerer vi i aktier til vores value-afdelinger, når vi vurderer, at markedskursen ligger markant lavere end den forretningsmæssige værdi.

Denne forskel mellem den forretningsmæssige værdi og markedskursen kalder man i value-sammenhæng for investeringens ”sikkerhedsmargin”. Det er denne sikkerhedsmargin, der i stort omfang er med til at sikre investorerne mod permanente tab.

Sparinvest Value Aktier

Figuren herover er Sparinvests fortolkning af value-strategien. På lang sigt vil markedsværdien blive den samme som den forretningsmæssige værdi. Det kan tage et par måneder, men det kan også tage flere år. Value-investering handler derfor et langt stykke hen ad vejen om tålmodighed. Men indtil markedet får øjnene op for virksomhedernes reelle værdi, kan en dygtig value-investor udnytte dette potentiale.

Grundigt forarbejde
En vigtig del af value-strategien er at gøre et grundigt og tidskrævende forarbejde, så man finder frem til de helt rette virksomheder. Under udvælgelsen screenes markedet systematisk ud fra en række nøgletal, som er med til at indsnævre antallet af virksomheder. Screeningen starter blandt flere tusinde selskaber og munder i sidste ende ud i en liste med mellem 25 og 250 selskaber. På baggrund af videre analyser og evalueringer af de enkelte virksomheder udarbejder vi i Sparinvest en ”short list” med fem til ti selskaber, hvorefter den mere traditionelle regnskabsanalyse påbegynder.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig SPARINVESTOR og bliv opdateret om investeringer hver måned.

Klik her »

Bag om Value Bonds

Typisk vil virksomhedsobligationer kunne give et højere afkast – men med en højere risiko – end traditionelle danske obligationer. I Sparinvest har vi en række afdelinger, som kombinerer investering i virksomhedsobligationer med value-tilgangen. Ved at bruge value-filosofien til at vurdere virksomhederne bag obligationerne fravælger vi de selskaber, hvor risikoen for konkurs er størst, og minimerer derfor risikoen for, at virksomhederne ikke kan betale renter og afdrag på obligationerne.

Value-tilgangen giver større sikkerhed for investeringen
Når man investerer i en virksomhedsobligation, låner man i realiteten virksomheden penge, og for investor er nøglen til et godt afkast derfor først og fremmest at sikre sig, at virksomheden kan betale lånet tilbage. Ved at anvende value-tankegangen til at udvælge de virksomheder, som man investerer i, opnår man derfor en mere sikker investering, uden at det gode merafkast ved investering i virksomhedsobligationer går tabt. Selvom vi udvælger obligationer fra solide selskaber er risikoen for udsving i kursen dog højere end ved investering i traditionelle danske stats- og realkreditobligationer.

Går efter de undervurderede og upopulære
Value-strategien betyder, at vi i Sparinvest investerer i undervurderede obligationer, hvor kreditvurderingen eller obligationskursen ikke afspejler virksomhedens reelle sundhedstilstand. Selv de stærkeste og mest veldrevne selskaber oplever fra tid til anden, at de må betale mere i rente, end de egentlig burde. Det gælder f.eks. for mange mindre selskaber, der typisk må betale en højere rente for at låne penge end store selskaber – også selvom de finansielt er stærke – fordi markedet alene på grund af deres størrelse per automatik opfatter dem som mere risikable, da de ofte ikke er ”berømte”.

Ved systematisk at udnytte sådanne markedsskævheder kan vi over en længere periode opnå et højere afkast uden at gå på kompromis med sikkerheden bag lånet.

Bag om obligationer

Investering i obligationer har i mange år været en af Sparinvests kernekompetencer og vores danske obligationsafdelinger har de seneste år vundet mange priser. Vores udbud af produkter inden for obligationsområdet er nøje udvalgt, og du har som investor mulighed for at vælge et risikoniveau, der passer præcist til din profil, uanset om du vil investere i traditionelle danske obligationer eller i vores uden-landske afdelinger, der tilbyder obligationer, man ikke kan få i det danske marked.

Når vi investerer i obligationer, udnytter vi to forskellige faktorer, som har indflydelse på porteføljernes afkast og risiko, nemlig ”løbetid” og ”kreditkvalitet”.

  • Løbetidsfaktor
    Obligationer med lang løbetid er mere risikable end obligationer med kort løbetid, fordi de er mere følsomme overfor renteændringer.
  • Kreditkvalitetsfaktor
    Obligationer med lav kreditkvalitet er mere risikable end obligationer med høj kreditkvalitet, fordi der er større risiko for, at udstederen af obligationen kan gå konkurs.

Danske obligationer
Sparinvest tilbyder afdelinger med korte, mellemlange og lange danske obligationer. I disse porteføljer udnytter vi løbetidsfaktoren.

Til at styre løbetidsfaktoren bruger vi et begreb, der hedder ”varighed”. Varigheden fortæller, hvor følsom en obligation er over for renteændringer. For hver af de danske obligationsafdelinger er der et fast varighedsinterval. Jo højere varighed, desto større kursændring vil du typisk opleve, når renten stiger eller falder. Varig-heden i de enkelte afdelinger ligger altid inden for det fastsatte interval og er i øvrigt meget stabil.

De danske afdelinger koncentrerer sig primært om investering i stats- og realkreditobligationer.

Indeksobligationer
Indeksobligationer er obligationer, hvor hovedstolen, renter og afdrag bliver opskrevet og justeret i takt med inflationen. Sparinvests afdeling med globale indeks-obligationer investerer, ligesom de danske afdelinger, efter løbetidsfaktoren. Men i modsætning til de danske afdelinger er de fremtidige betalinger inflationssikrede.

Da mulighederne for investering i indeksobligationer er i begrænsede i et rent dansk univers, kan afdelingen investere i inflationssikrede obligationer globalt. Det giver en bedre risikospredning samtidig med, at investeringerne er afgrænset til udviklede lande (OECD/EU/EØS-lande).  Valutarisikoen afdækkes til danske kroner (dog ikke euro).

Nye obligationsmarkeder
Sparinvest tilbyder to afdelinger, der investerer i de nye obligationsmarkeder. Begge afdelinger investerer i obligationer udstedt af stater eller statsejede virksomheder i emerging markets-lande.  Den ene investerer i obligationer, der er udstedt i hård valuta (dvs. valutaer der betragtes som værende stabile og likvide som amerikanske dollars og euro) og den anden investerer i obligationer udstedt i den lokale valuta.

Nye obligationsmarkeder i hård valuta investerer ud fra begge faktorer, løbetid og kreditkvalitet.  Kreditkvaliteten varierer for landene i emerging markets, og afhænger af de økonomiske og samfundsmæssige forhold i de enkelte lande. I Sparinvest vurderer vi derfor altid, om den rente vi får, kompenserer for den kreditrisiko vi påtager os. Næste trin i investeringsovervejelsen er så, hvor meget løbetid (renterisiko) man ønsker i det pågældende land, dvs. ens forventning til renteudviklingen.

For investeringer i afdelingen med lokal valuta gælder samme forhold som beskrevet ovenfor. Dog er der en ekstra dimension, man skal forholde sig til, fordi obliga-tionerne i denne afdeling er udstedt i den lokale valuta – eksempelvis polske zloty og sydafrikanske rand. Det betyder, at investeringerne er følsomme overfor udviklingen i de lokale valutakurser.

Forskel på at investere i individuelle obligationer og gennem en investeringsforening
Når man investerer i individuelle obligationer, forkortes obligationens løbetid hver eneste dag i takt med, at man nærmer sig udløbstidspunktet. En investeringsforening køber løbende nye obligationer ind til porteføljen, så afdelingen i princippet aldrig udløber. Varigheden på afdelingen med korte obligationer svarer groft sagt til investering i en tre-årig obligation, afdelingen med mellemlange obligationer til en fem-årig obligation og afdelingen med lange obligationer til en syv-årig obligation.

Bag om kvant-strategier

Når man investerer efter en kvantitativ strategi, bruger man kun matematisk målbare kriterier til at udvælge sine investeringer. Det betyder, at man frem for at gennemanalysere den enkelte aktie udelukkende sorterer aktierne på baggrund af specifikke nøgletal og herefter udvælger de mest attraktive. Med kvant-strategien er man med andre ord ikke afhængig af enkeltpersoners forventninger eller vurderinger, men vælger i stedet de enkelte investeringer mekanisk og objektivt ud fra faktorer, som historisk har givet et større afkast end markedet.

De tre kvant-faktorer, vi benytter i udvælgelsen af investeringer i kvant-strategierne, er henholdsvis value, prismomentum og markedsværdi. Udover historisk at have givet et merafkast, sikrer disse faktorer et godt forhold mellem risiko og afkast sammenlignet med det brede marked. Når vi investerer efter kvant-strategien bruger vi en eller flere af de tre faktorer afhængig af den strategi, der er lagt for afdelingen.

”Value” er undervurderede selskaber
I modsætning til den aktive value-investering, som kendes fra vores value-baserede aktieafdelinger, definerer vi i kvant-sammenhæng alene value ud fra nøgletallet kurs/indre værdi. Det betyder, at vi mekanisk sorterer aktierne for at finde dem, der er lavt prissat i forhold til den forretningsmæssige værdi.

”Momentum” er vinderaktier
Prismomentum går ud på systematisk at udvælge ”vinderaktier”, det vil sige aktier, der gennem den seneste tid har haft medvind i aktiekursen. Historisk har det vist sig, at aktier, der har klaret sig bedre end markedet de seneste 6-12 måneder, oftest også vil klare sig godt den følgende periode – eller med andre ord fastholde deres momentum. Udover at have en positiv kursudvikling vil selskaberne typisk også være kendetegnet ved stor indtjeningsvækst og mange positive nyheder, som er med til at understøtte det forventede merafkast. Aktier, der udvælges efter momentum-faktoren, er primært kun en del af porteføljen i en begrænset periode på ca. et år, og det betyder, at vi kun investerer i aktierne, så længe deres momentum er intakt.

”Markedsværdi” er mindre selskaber
Anvendelsen af faktorerne value og prismomentum har vist sig at resultere i flere selskaber med lav markedsværdi, altså mindre selskaber, i porteføljen, end hvad man ser, når man sammenligner med det generelle marked. På den måde får man gennem kvant-stratgien også en investering, der udnytter en anden faktor, som historisk har klaret sig bedre end markedet generelt - nemlig den såkaldte markedsværdifaktor. Det betyder, at man vil opnå en større andel af selskaber, der - når man måler på den samlede værdi af aktierne - er mindre end markedet generelt.

Bag om Asset Allocation

I Sparinvest tilbyder vi afdelinger, der investerer efter Asset Allocation-strategien. Asset Allocation betyder aktivfordeling, og strategien handler således helt overordnet om, hvordan man fordeler sine investeringer.

Når man investerer i Sparinvests Asset Allocation-afdelinger, får man spredt sine investeringer på mange forskellige typer af både aktier og obligationer. Porteføljerne består af værdipapirer fra forskellige geografiske regioner, brancher, og markeder i forskellig valuta. Derudover er der stor fokus på risikospredning, og afdelingerne, der investerer efter denne strategi, består derfor af omkring 1000 forskellige værdipapirer, hvilket er betydeligt mere end i andre investeringsforeningsprodukter.

I Sparinvests Asset Allocation-afdelinger er der er en fast risiko for hver afdeling – lav, mellem eller høj. Det sikrer vi helt konkret ved løbende at justere porteføljerne, så den overordnede sammensætning af investeringerne fastholdes. Sagt helt enkelt, så hjemtager vi gevinster i de markeder, som er steget i værdi, mens vi øger investeringerne i de markeder, som er faldet. Det betyder, at man som investor ikke behøver at købe og sælge beviser, som man ellers jævnligt bør gøre, når man selv sammensætter en portefølje, for at fordelingen og risikoen ikke ændrer sig over tid, når markederne går op eller ned.

Afdelingerne, der investerer efter Asset Allocation-strategien er:

  • Securus
  • Balance 
  • Procedo

Afdelingerne adskiller sig fra hinanden i størrelsen på andelene af aktier og obligationer. Jo større andelen af aktier er, desto bedre mulighed er der for et højere afkast til en tilsvarende højere risiko. Sparinvest tilbyder således Asset Allocation-tilgangen, uanset om du ønsker at investere med lav, middel eller høj risiko.

 

Securus

Balance

Procedo

 

 Aktier Obligationer Aktier eller obligationer

I Securus udgør andelen af aktier 20-30 %, i Balance ca. 50 % og i Procedo 60-75 %.

Bag om indeksinvestering

Risikoen ved indeksinvestering er sammensat anderledes end risikoen ved andre typer af investeringer.
Da målet med indeksinvesteringer er at følge et markedsindeks så tæt som muligt, er der reelt ikke nogen risiko for, at porteføljeforvalteren aktivt får udvalgt de ”forkerte” aktier og ikke timer markedet rigtigt. Sparinvest INDEX-afdelingerne vil således altid følge deres benchmark-indeks og risikoen i afdelingerne hænger derfor tæt sammen med den generelle markedsudvikling. Når det går godt for det indeks, som afdelingen ”kopierer”, går det godt for afdelingen. Omvendt vil afdelingen også følge sit indeks, hvis udviklingen går i negativ retning.

Sparinvest INDEX tilbyder investering i 14 forskellige indeksafdelinger, der dækker det meste af verden. Vores produkter er relevante for såvel institutionelle investorer som finansielle rådgivere og private investorer.

De 14 INDEX-afdelinger:

Indeksafdelingerne består af ni regionsopdelte afdelinger, der alle fungerer som individuelle byggeklodser, samt en afdeling for danske aktier. Hertil kommer tre globale afdelinger, der dækker hele spektret fra lav til høj risiko samt en obligationsafdeling, der primært investerer i korte sats- og realkreditobligationer.

INDEX
USA Growth
INDEX
Europa Growth
INDEX
Japan Growth
INDEX
USA Small Cap
INDEX
Europa Small Cap
INDEX
Japan Small Cap
INDEX
USA Value
INDEX
Europa Value
INDEX
Japan Value
  INDEX
OMX C25 Capped
 

Lav risiko Mellem risiko Høj risiko
INDEX
Globale Aktier Min. Risiko
INDEX
DJSI World
INDEX
Emerging Markets
Udvalget af Sparinvest INDEX-afdelinger er nøje sammensat, så du som investor selv kan sammensætte en attraktiv portefølje, der passer til den ønskede risiko.  Du opnår hurtigt og nemt en bred aktieeksponering ved at investere i afdelingen Sparinvest INDEX Global Aktier Min. Risiko. Det er en god global aktie-grundportefølje, som passer til de fleste investorer. Afdelingen kan bruges alene eller kombineres med flere Sparinvest INDEX-afdelinger, hvis du ønsker at dække specifikke regioner og stile. Tilføjer du afdelingen INDEX Stabile Obligationer, har du et godt udgangspunkt for at sammensætte en portefølje med lave omkostninger, uanset hvilken risikoprofil du har.

Alle afdelinger i Sparinvest INDEX er baseret på modelbaseret investering, hvor menneskelige beslutninger i den daglige administration holdes på et minimum. Det er grunden til, at Sparinvest INDEX er blandt Danmarks billigste investeringsunivers, når man ser på de årlige administrationsomkostninger.