Ansvarlig investering

Ansvarlig investering er en naturlig forlængelse af vores tilgang til investering.

 

Ansvarlig investering – et overblik

I Sparinvest er det at investere ansvarligt et helt centralt element i vores arbejde for at skabe det bedste langsigtede afkast til vores investorer. Hver gang vores analytikere og porteføljeforvaltere analyserer en virksomhed, ser de derfor på en lang række risici og muligheder. Nogle af dem har en kort horisont og kan have en umiddelbar indvirkning på investeringen, mens andre er langsigtede, men dog ikke mindre vigtige for en virksomheds værdi. Som led i denne analyse kigger vi også nøje på miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold i virksomhederne (også kendt under betegnelsen ESG), som alle er faktorer, der kan påvirke værdien af en investering – og særligt i det lange løb. Det gør vi på tværs af alle aktivklasser og investeringsprocesser, hvilket vil sige, at vi både ser på den enkelte virksomhed, og hvordan større temaer kan påvirke værdiskabelsen i en hel sektor, et land eller en portefølje. 

Det at investere ansvarligt slutter imidlertid ikke i det øjeblik, investeringen er foretaget. For det er lige så vigtigt at overvåge investeringen løbende for at se, hvordan den udvikler sig. Derfor er vi også aktive ejere af vores værdipapirer, hvor vi gennem dialog og kommunikation med selskaberne dels søger at øge værdiskabelsen og dels påvirke adfærden i en ansvarlig retning. Det gør vi bl.a. ved at stemme aktivt på generalforsamlinger og gennem målrettet dialog. Det kan du læse mere om under afsnittet aktivt ejerskab


Ansvarlige fonde

Vi anser både ansvarlighed og aktivt ejerskab som en vigtig del af det, vi er sat i verden for – at pleje vores investorers interesser bedst muligt. Alle vores fonde investerer ansvarligt, men muligheden for at integrere ESG-forhold og aktivt ejerskab i porteføljerne varierer fra aktivklasse til aktivklasse. I vores aktivt forvaltede porteføljer arbejder vi målrettet med at adressere og vurdere de konkrete ESG-forhold, det enkelte selskab står over for, og vi benytter aktivt ejerskab til at få værdier frem i lyset eller til øge bæredygtigheden. Det kan du læse mere om i vores e-bog om ansvarlig investering.

Udelukkelse af selskaber

Målsætningen med Sparinvests program for aktivt ejerskab er at ændre virksomheders adfærd. Visse typer af investeringer udelukkes imidlertid fra alle porteføljer:
 • Konventionsomfattede våben
  • Anti-personelminer
  • Klyngeammunition
  • Biologiske våben
  • Kemiske våben
  • Atomvåben, der ikke er omfattet af Traktaten om ikke-spredning af atomvåben
 • Værdipapirinvesteringer omfattet af EU-sanktioner

I tillæg til dette tilbyder vi en række særligt etiske fonde, som er underlagt yderligere udelukkelseskriterier.

Etiske fonde

Alle Sparinvests fonde investerer ansvarligt, hvilket betyder, at de er omfattet af ovennævnte udelukkelseskriterier, at ESG-forhold indarbejdes i porteføljerne, og at vi udøver aktivt ejerskab. Vi ved dog også, at visse investorer stiller strengere krav til, at deres penge placeres, så de ikke er i konflikt med internationale standarder (som f.eks. FN’s Global Compact-principper), eller i bestemte sektorer. Til disse tilbyder vi fonde, som vi underkaster en skærpet screening på baggrund af foruddefinerede standarder og kriterier. Det kan du læse mere om i vores politik for etisk investering her.

Etisk investerings- politik

CO2-udslip

Sparinvest har underskrevet The Montreal Carbon Pledge, som har til formål at adressere klimaforandringer. Som underskriver er man forpligtet til at måle og offentliggøre det samlede CO2-udslip i de omfattede porteføljer på årligt basis. Målet er, at man som investeringsforvalter skal bruge denne information til enten at gå i dialog med selskaberne i porteføljerne eller sætte konkrete mål for at nedbringe udslippet. Sparinvest har underskrevet Montreal Carbon Pledge for følgende fonde:

 • Sparinvest - Ethical Emerging Markets Value 
 • Sparinvest - Ethical Global Value
 • Sparinvest - Value Bonds - Global Ethical High Yield

 

Netværk

Sparinvest deltager i eksterne netværk og initiativer, hvis disse er relevante for vores investeringer. Det gør os i stand til at være på forkant med tendenser inden for bæredygtighed og være så skarpe som muligt omkring vores politikker. Herigennem kan vi også være med til at påvirke den overordnede lovgivning på området og være en del af tiltag, som skal fremme ESG-forhold.

Rapportering til kunder

Vi giver vores investorer mulighed for at følge vores aktiviteter i vores nyhedsbreve for ansvarlig investering. Årets første nyhedsbrev giver et overblik over det foregående års stemmeafgivelser og indsatsen inden for aktivt ejerskab. Du kan læse vores nyhedsbrev for ansvarlig investering her.

Skræddersyede løsninger

Vores tilgang til ansvarlig investering betyder, at vi også kan skræddersy individuelle investeringsløsninger. Dette kan f.eks. være særlige ekslusionsfiltre eller en portefølje, der investerer i selskaber med lav CO2-udledning, som kan tilpasses kundens ønsker i et professionelt mandat. I disse tilfælde kan investor selv vælge de præcise kriterier, som skal ligge til grund for investeringen.

Passivt forvaltede afdelinger

Sparinvest tilbyder en række passivt forvaltede indeksafdelinger, som har til formål at efterligne udviklingen i de markedsindeks, de følger. Det betyder, at medmindre indekset selv inkorporerer ESG eller andre faktorer, bliver de ikke kunstigt indført i porteføljen, fordi det vil ændre hele den passive tankegang.

Selv om vi har færre muligheder for aktivt ejerskab i passive afdelinger end i aktivt forvaltede afdelinger, har vi mulighed for at udøve en vis grad af indflydelse. Vi tilstræber at gøre dette primært gennem afstemninger om beholdninger af betydelig værdi i porteføljerne (over 1 million EUR) og gennem selskabsdialog, hvilket hovedsageligt varetages af samarbejdspartnere.

Sparinvest tilbyder passive strategier, der følger særlige indeks, som er skræddersyet til at imødekomme ESG faktorer.


Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.