Fusioner 2018

Samlet overblik over fusioner 2018 -klik her

 

Fusion af “Sparinvest SICAV High Yield Value Bonds Short Duration 2018 EUR” og “Sparinvest SICAV Value Bonds – Short Dated High Yield EUR”

Bestyrelsen i Sparinvest SICAV besluttede at fusionere afdelingerne Sparinvest SICAV High Yield Value Bonds Bonds Short Duration 2018 EUR R/I og Value Bonds – Short Dated High Yield EUR R/I - med sidstnævnte som fortsættende afdeling pr. 21. september 2018.

Investeringspolitikken i den fortsættende afdeling Sparinvest SICAV Value Bonds – Short dated High Yield EUR er i hovedtræk den samme, som den har været i Sparinvest SICAV High Yield Value Bonds Short Duration 2018 EUR – blot uden udløb.

  • Afdelingen investerer i virksomhedsobligationer med en kort løbetid på mellem 3-5 år og en rating på BB- og derunder
  • Afdelingen investerer globalt inkl. Emerging Markets og der er ingen max grænser for industri eller sektor
  • Afdelingen er akkumulerende
  • Afdelingen er unoteret, men registreret i VP og kan alene handles via
  • Sparinvests Market Maker Jyske Markets
  • Fusionen er skattepligtig, men uden omkostninger for investor
  • For øvrige oplysninger henvises til ”Notice to Shareholders” – læs den her

Baggrund for forslaget om fusion

Det er bestyrelsens vurdering, at afkastpotentialet inden for virksomhedsobligationer er attraktivt for investorerne, og bestyrelsen har derfor vurderet, at det vil være i investorernes bedste interesse at fusionere den ophørende afdeling med den fortsættende afdeling, som har et sammenligneligt investeringsunivers.

De ophørende afdelinger havde sidste handelsdag den 14. september 2018 og ombytningen af investeringsbeviser sker den 21. september 2018 og var på plads i kundedepoterne den 26. september 2018.

Alle navnenoterede investorer i de ophørende andelsklasser har fået tilsendt dette brev forud for fusionen.

Alle investorer i de ophørende andelsklasser har fået meddelelse fra VP Securities om ombytningen.

Skattemæssige forhold - hvad skal du selv gøre?

For pensionsmidler sker der automatisk skatteindberetning, så derfor skal du ikke foretage dig noget.

For frie midler vil fusionen blive betragtet som et salg af den ophørende afdeling og køb af den fortsættende afdeling. Opgørelse af gevinst/tab skal stadig opgøres i hht. reglerne for lagerbeskatning af frie midler, da afdelingerne er lagerbeskattede.

SKAT har fået oplysning fra Værdipapircentralen om afvikling af afdelingen, og såfremt din skattemappe indeholder de korrekte oplysninger, vil der automatisk beregnes gevinst/tab, som overføres til Rubrik 38 på Selvangivelsen.

Oversigt

I oversigten her kan du se ombytningsforholdene for de berørte andelsklasser. Afdelinger som hedder ”R” til efternavn vedrører privatkunder og ”I” vedrører alene institutionelle investorer.

Ophørende afdeling/andelsklassse  Indre værdi  Fortsættende afdeling/andelsklasse   Indre værdi  Ombytnings-forhold  Opgørelses-dato  Skat 
High Yield value Bonds Short Duration 2018 EUR R - LU1076697363 103,8521 Value Bonds – Short Dated High Yield EUR R - LU1599093520 100,1904 1,036548 20. sept. 2018 Skattepligtig
High Yield value Bonds Short Duration 2018 EUR I - LU1076697876 106,3547 Value Bonds – Short Dated High Yield EUR I - LU1599094098 100,7537 1,055591 20. sept. 2018 Skattepligtig

Fusion af 'Value Bonds 2018 Udb. KL' og 'Value Virksomhedsobligationer – Global Højrente Kort Løbetid Udb. KL'

Finanstilsynet har den 14. juni 2018 godkendt fusionen mellem afdelingerne 'Value Bonds 2018 KL' og 'Value Virksomhedsobligationer – Global Højrente Kort Løbetid KL' med sidstnævnte som den fortsættende afdeling.

Fusionen blev godkendt i overensstemmelse med den offentliggjorte fusionsplan og -redegørelse.

Baggrund for forslaget om fusion

Virksomhedsobligationer er et attraktivt alternativ til at have pengene stående kontant på en konto, eller til at være investeret i kortløbende danske obligationer, hvor renten p.t. er negativ. Det er endvidere bestyrelsens vurdering, at afkastpotentialet inden for virksomhedsobligationer er attraktivt for investorerne, og derfor vurderede bestyrelsen, at det vil være attraktivt at fusionere den ophørende afdeling med en afdeling med et sammenligneligt investeringsunivers fremfor at afvikle afdelingen, som det oprindeligt var tiltænkt i forbindelse med afdelingens oprettelse.

Bestyrelsen foreslog derfor at fusionere afdelingen med den fortsættende afdeling, hvor investeringsstrategien er at investere i virksomhedsobligationer med kort løbetid inden for det såkaldte High Yield/Højrente segment. Det er virksomhedsobligationer, der giver en høj rente, men hvor der også kan forekomme kursudsving.

Ombytningen af investeringsbeviser fra den ophørende afdeling til investeringsbeviser i den fortsættende afdeling skete den 14. september 2018.

Alle navnenoterede investorer i den ophørende afdeling har i marts 2018 modtaget orientering fra VP investor Services A/S. Se investorbrev her.

Ombytningsforhold

Som investor i den ophørende afdeling fik man ombyttet sine investeringsbeviser til investeringsbeviser i den fortsættende afdeling.

Ombytningsforholdet blev beregnet ved, at den indre værdi på den ophørende afdelings investeringsbeviser divideres med indre værdi på den fortsættende afdelings beviser på ombytningsdagen.

Eventuelle overskydende investeringsbeviser i den ophørende afdeling, der ikke kunne ombyttes til hele investeringsbeviser i den fortsættende afdeling, blev udbetalt kontant. Udbetalingen betragtes skattemæssigt som en del af salgssummen.

Ombytningen sker automatisk via VP Securities A/S. Alle navnenoterede investorer har fået meddelelse fra VP Securities A/S om ombytningen.

Skatteforhold

Fusionen blev gennemført som en skattepligtig fusion.

For en skattepligtig fusion gælder det, at investeringsbeviser i den ophørende afdeling skattemæssigt betragtes som solgt ved fusionen. For frie midler skal der derfor ske realisationsbeskatning af tab/gevinst i henhold til aktieavancebeskatningsloven. Salgssummen opgøres som værdien af de modtagne investeringsbeviser i den fortsættende afdeling, samt det overskydende beløb som opstår ved ombytningen. Som anskaffelsesværdien for de modtagne investeringsbeviser benyttes børsværdien af de modtagne investeringsbeviser i den fortsættende afdeling.

For pensionsmidler har fusionen ingen skattemæssige konsekvenser, da pengeinstituttet automatisk beregner pensionsafkastet.

Skattemæssige forhold - hvad skal du selv gøre?

For frie midler vil fusionen blive betragtet som et salg af den ophørende afdeling og køb af den fortsættende afdeling– det vil sige, at der skal ske beskatning af din eventuelle gevinst eller fradrag for dit eventuelle tab i henhold til skattelovgivningen.

SKAT får oplysning fra Værdipapircentralen om fusionen af afdelingen, og såfremt din skattemappe har de korrekte oplysninger fra købet, vil der automatisk beregnes gevinst/tab, som overføres til Rubrik 30 på Selvangivelsen.

For frie midler anbefaler vi derfor, at du tjekker at gevinst/tab i forbindelse med fusionen er registreret korrekt hos SKAT på selvangivelsen for 2018. Gevinst/tab udgør forskellen på købesummen i sin tid og værdien af de modtagne investeringsbeviser samt det overskydende restbeløb der udbetales på kontoen i september 2018. Bemærk bagatelgrænsen på kr. 2.000. Læs mere om rubrik 30 her.

Oversigt

I oversigten her kan du se de berørte afdelinger:

Ophørende afdeling/andelsklasse Indre værdi  Fortsættende afdeling/andelsklasse Indre værdi  Ombytnings-forhold Opgørelses-dato Skat
Value Bonds 2018 Udb. KL A - DK0060584936 94,49061 Value Virksomhedsobl. – Global Højrente Kort Løbetid Udb. KL. A - DK0060530764 95,889025 0,985416 11. sept. 2018 Skattepligtig
Value Bonds 2018 Udb. KL W - DK0060819241 94,862726 Value Virksomhedsobl. – Global Højrente Kort Løbetid Udb. KL. W - DK0061027000 95,997851 0,988176 11. sept. 2018 Skattepligtig

Fusion af “Sparinvest SICAV - Ethical High Yield Value Bonds” og “Sparinvest SICAV - Value Bonds – Global Ethical High Yield"

Bestyrelsen i Sparinvest SICAV har besluttet at fusionere afdelingerne Sparinvest SICAV - Ethical High Yield Value Bonds og Sparinvest SICAV - Value Bonds – Global Ethical High Yield EUR - med sidstnævnte som fortsættende afdeling pr. 20. april 2018.

Investeringspolitikken i den fortsættende afdeling Sparinvest SICAV - Value Bonds – Global Ethical High Yield er i hovedtræk den samme, som den har været i Sparinvest SICAV - Ethical High Yield Value Bonds.

Afdelingen investerer i virksomhedsobligationer inden for High Yield segmentet, dvs. en rating på BB- og derunder,

Baggrund for fusionen

Det er bestyrelsens vurdering, at afkastpotentialet inden for virksomhedsobligationer er attraktivt for investorerne. Som følge af en revision af den ophørende afdelings investeringsstrategi ved blandt andet at indføre nye risikorammer, er den historiske afkastudvikling ikke længere retvisende for den ophørende afdelings fremtidige afkast og risikoprofil.

Alle navnenoterede investorer i den ophørende afdeling vil forud for fusionen modtage orientering fra VP Investor Services A/S. Se investorbrev her.

Skattemæssige forhold - hvad skal du selv gøre?

For pensionsmidler sker der automatisk skatteindberetning, så derfor skal du ikke foretage dig noget.

For frie midler vil fusionen blive betragtet som et salg af den ophørende afdeling og køb af den fortsættende afdeling. Opgørelse af gevinst/tab skal stadig opgøres i henhold til. reglerne for lagerbeskatning af frie midler, da afdelingerne er lagerbeskattede.

SKAT har fået oplysning fra Værdipapircentralen om fusion af afdelingen, og såfremt din skattemappe indeholder de korrekte oplysninger, vil der automatisk beregnes gevinst/tab, som overføres til Rubrik 38 på Selvangivelsen.

Juridisk materiale

Fondsbørsmeddelelse

Ombytningsforhold

Som investor i afdelingen Sparinvest SICAV - Ethical High Yield Value Bonds får man ombyttet sine investeringsbeviser til investeringsbeviser i afdelingen Sparinvest SICAV - Value Bonds – Global Ethical High Yield.

Ombytningsforholdet beregnes ved, at den indre værdi på den ophørende afdelings investeringsbeviser divideres med indre værdi på den fortsættende afdelings beviser på ombytningsdagen.

Eventuelle overskydende investeringsbeviser i den ophørende afdeling, der ikke kunne ombyttes til hele investeringsbeviser i den fortsættende afdeling, bliver udbetalt kontant. Udbetalingen betragtes skattemæssigt som en del af salgssummen.

Ombytningen sker automatisk via VP Securities A/S.

Ophørende afdeling /andelsklassse Indre værdi Fortsættende afdeling/andelsklasse Indre værdi Omb. Forhold Opgørelsesdato Skat
Ethical High Yield Value Bonds DKK R
LU1276826820
960,9202 Value Bonds - Global Ethical High Yield DKK R
LU1735614155
746,1036 1,287918 19. april Skattepligtig
Ethical High Yield Value Bonds EUR R
LU0620744002
129,59 Value Bonds - Global Ethical High Yield EUR R
LU1735613934
100,2783 1,292304 19. april Skattepligtig
Ethical High Yield Value Bonds DKK W R
LU1616402043
964,4949 Value Bonds – Global Ethical High Yield DKK W R
LU1739245774
746,7988 1,291506 19. april Skattepligtig
Ethical High Yield Value Bonds EUR W R
LU1616401748
130,05 Value Bonds – Global Ethical High Yield EUR W R
LU1739245261
100,2783 1,296891 19. april Skattepligtig
Ethical High Yield Value Bonds EUR I
LU0620744770
134,64 Value Bonds - Global Ethical High Yield EUR I
LU1735614072
100,3032 1,34233 19. april Skattepligtig

Fusion af “Sparinvest SICAV - Emerging Markets Corporate Value Bonds” og “Sparinvest SICAV - Value Bonds – Emerging Markets Corporates”

Bestyrelsen i Sparinvest SICAV har besluttet at fusionere afdelingerne Sparinvest SICAV - Emerging Markets Corporate Value Bonds og Sparinvest SICAV - Value Bonds – Emerging Markets Corporates - med sidstnævnte som fortsættende afdeling pr. 20. april 2018.

Investeringspolitikken i den fortsættende afdeling Sparinvest SICAV - Value Bonds – Emerging Markets Corporates er i hovedtræk den samme, som den har været i Sparinvest SICAV - Emerging Markets Corporate Value Bonds.

Afdelingen investerer primært i virksomhedsobligationer udstedt af selskaber hjemmehørende i eller med en væsentlig del af deres aktiviteter i emerging markets. Investeringsuniverset omfatter investment grade-obligationer, high yield-obligationer og ikke-ratede virksomhedsobligationer,

Baggrunden for fusionen

Det er bestyrelsens vurdering, at afkastpotentialet inden for virksomhedsobligationer er attraktivt for investorerne. Som følge af en revision af den ophørende afdelings investeringsstrategi ved blandt andet at indføre nye risikorammer, er den historiske afkastudvikling ikke længere retvisende for den ophørende afdelings fremtidige afkast og risikoprofil.

Alle navnenoterede investorer i den ophørende afdeling vil forud for fusionen modtage orientering fra VP Investor Services A/S. Se investorbrev her.

Skattemæssige forhold - hvad skal du selv gøre?

For pensionsmidler sker der automatisk skatteindberetning, så derfor skal du ikke foretage dig noget.

For frie midler vil fusionen blive betragtet som et salg af den ophørende afdeling og køb af den fortsættende afdeling. Opgørelse af gevinst/tab skal stadig opgøres i hht. reglerne for lagerbeskatning af frie midler, da afdelingerne er lagerbeskattede.

SKAT har fået oplysning fra Værdipapircentralen om fusion af afdelingen, og såfremt din skattemappe indeholder de korrekte oplysninger, vil der automatisk beregnes gevinst/tab, som overføres til Rubrik 38 på Selvangivelsen.

Juridisk materiale

Fondsbørsmeddelelse

Ombytningsforhold

Som investor i afdelingen Sparinvest SICAV - Emerging Markets Corporate Value Bonds får man ombyttet sine investeringsbeviser til investeringsbeviser i afdelingen Sparinvest SICAV - Value Bonds – Emerging Markets Corporates.

Ombytningsforholdet beregnes ved, at den indre værdi på den ophørende afdelings investeringsbeviser divideres med indre værdi på den fortsættende afdelings beviser på ombytningsdagen.

Eventuelle overskydende investeringsbeviser i den ophørende afdeling, der ikke kunne ombyttes til hele investeringsbeviser i den fortsættende afdeling, bliver udbetalt kontant. Udbetalingen betragtes skattemæssigt som en del af salgssummen.

Ombytningen sker automatisk via VP Securities A/S.

Ophørende afdeling / andelsklassse Indre værdi Fortsættende afdeling / andelsklasse Indre værdi Omb. Forhold Opgørelsesdato Skat
Emerging Markets Corporate Value Bonds EUR R
LU0519053697
112,04 Value Bonds - Emerging Markets Corporates EUR R
LU1735614239
98,4032 1,1386 19. april Skattepligtig
Emerging Markets Corporate Value Bonds EUR W R
LU1616402399
112,44 Value Bonds – Emerging Markets Corporates EUR W R
LU1739246236
98,4032 1,14265 19. april Skattepligtig

Fusion af High Yield Value Bonds Udb. KL med Value Virksomhedsobligationer – Global Højrente Udb. KL

Finanstilsynet har den 13. marts 2018 godkendt fusionen mellem afdelingerne High Yield Value Bonds Udb. KL og Value Virksomhedsobligationer – Global Højrente Udb. KL med sidstnævnte som den fortsættende afdeling.

Fusionen blev godkendt i overensstemmelse med den offentliggjorte fusionsplan og -redegørelse.

Alle navnenoterede investorer i den ophørende afdeling har fået tilsendt dette brev.

Tidsplan

Opgørelsesdagen er den 3. april 2018, og ombytningsdagen er den 6. april 2018.

Tidsplanen for gennemførelsen af fusionen kan ses her.

Juridisk materiale

Ombytningsforhold

Som investor i afdelingen High Yield Value Bonds Udb. KL får man ombyttet sine investeringsbeviser til investeringsbeviser i afdelingen Value Virksomhedsobligationer – Global Højrente Udb. KL.

Ombytningsforholdet beregnes ved, at den indre værdi på den ophørende afdelings investeringsbeviser divideres med indre værdi på den fortsættende afdelings beviser på ombytningsdagen.

Eventuelle overskydende investeringsbeviser i den ophørende afdeling, der ikke kunne ombyttes til hele investeringsbeviser i den fortsættende afdeling, bliver udbetalt kontant. Udbetalingen betragtes skattemæssigt som en del af salgssummen.

Ombytningen sker automatisk via VP Securities A/S.

Ophørende afdeling/andelsklasse Indre værdi Fortsættende afdeling/andelsklasse Indre værdi Omb. forhold Opgørelsesdato Skat
High Yield Value Bonds Udb. KL A 69,9959 Value Virksomhedsobligationer - Global Højrente Udb KL A 95,578 0,732343 3. april Skattepligtig
High Yield Value Bonds Udb. KL W 70,2339 Value Virksomhedsobligationer - Global Højrente Udb KL W 95,6051 0,734625 3. april Skattepligtig

Skatteforhold

Fusionen gennemføres som en skattepligtig fusion.

For en skattepligtig fusion gælder det, at investeringsbeviser i den ophørende afdeling skattemæssigt betragtes som solgt ved fusionen. For frie midler skal der derfor ske realisationsbeskatning af tab/gevinst i henhold til aktieavancebeskatningsloven. Salgssummen opgøres som værdien af de modtagne investeringsbeviser i den fortsættende afdeling, samt det overskydende beløb som opstår ved ombytningen. Som anskaffelsesværdien for de modtagne investeringsbeviser benyttes børsværdien af de modtagne investeringsbeviser i den fortsættende afdeling.

For investorer med frie midler Value Virksomhedsobligationer – Global Højrente Udb. KL vil der ikke være skattemæssige konsekvenser, da afdelingen er den fortsættende afdeling.

For pensionsmidler har fusionen ingen skattemæssige konsekvenser, da pengeinstituttet automatisk beregner pensionsafkastet.

Salgssummen og anskaffelsesværdien forventes opgjort den 16. marts 2018, og selve ombytningen af investeringsbeviserne forventes at ske den 21. marts 2018.

Fusionen vil have regnskabsmæssig virkning fra den 1. januar 2018.

Skatteforhold – hvad skal du selv gøre

For frie midler vil fusionen blive betragtet som et salg af den ophørende afdeling og køb af den fortsættende afdeling– det vil sige, at der skal ske beskatning af din eventuelle gevinst eller fradrag for dit eventuelle tab i henhold til skattelovgivningen.

SKAT får oplysning fra Værdipapircentralen om fusionen af afdelingen, og såfremt din skattemappe har de korrekte oplysninger fra købet, vil der automatisk beregnes gevinst/tab, som overføres til Rubrik 30 på Selvangivelsen. Evt. uudnyttet tab overføres automatisk til kommende skatteår.

For frie midler anbefaler vi derfor, at du tjekker at gevinst/tab i forbindelse med fusionen er registreret korrekt hos SKAT på selvangivelsen for 2018. Gevinst/tab udgør forskellen på købesummen i sin tid og værdien af de modtagne investeringsbeviser samt det overskydende restbeløb der udbetales på kontoen den 21. marts 2018. Bemærk bagatelgrænsen på kr. 2.000. Læs mere om rubrik 30 her.

Hjemmesiden vil løbende blive opdateret med status på fusionen.

Fusion af Emerging Markets Value Virksomhedsobligationer KL med Value Virksomhedsobligationer – Nye Markeder Udb. KL

Finanstilsynet har den 13. marts 2018 godkendt fusionen mellem afdelingerne Emerging Markets Value Virksomhedsobligationer KL og Value Virksomhedsobligationer – Nye Markeder Udb. KL med sidstnævnte som den fortsættende afdeling.

Fusionen blev godkendt i overensstemmelse med den offentliggjorte fusionsplan og -redegørelse.

Alle navnenoterede investorer i den ophørende afdeling har fået tilsendt dette brev.

Tidsplan

Opgørelsesdagen er den 3. april 2018, og ombytningsdagen er den 6. april 2018.

Tidsplanen for gennemførelsen af fusionen kan ses her.

Juridisk materiale

Ombytningsforhold

Som investor i afdelingen Emerging Markets Value Virksomhedsobligationer KL får man ombyttet sine investeringsbeviser til investeringsbeviser i afdelingen Value Virksomhedsobligationer – Nye Markeder Udb. KL.

Ombytningsforholdet beregnes ved, at den indre værdi på den ophørende afdelings investeringsbeviser divideres med indre værdi på den fortsættende afdelings beviser på ombytningsdagen.

Eventuelle overskydende investeringsbeviser i den ophørende afdeling, der ikke kunne ombyttes til hele investeringsbeviser i den fortsættende afdeling, bliver udbetalt kontant. Udbetalingen betragtes skattemæssigt som en del af salgssummen.

Ombytningen sker automatisk via VP Securities A/S.

Ophørende afdeling/andelsklasse Indre værdi Fortsættende afdeling/andelsklasse Indre værdi Omb. forhold Opgørelsesdato Skat
Emerging Markets Value Virksomhedsobligationer KL A 97,1558 Value Virksomhedsobligationer - Nye Markeder Udb KL A 94,1867 1,031524 3. april Skattepligtig
Emerging Markets Value Virksomhedsobligationer KL W 97,1995 Value Virksomhedsobligationer - Nye Markeder Udb KL W 94,2135 1,031694 3. april Skattepligtig

Skatteforhold

Fusionen gennemføres som en skattepligtig fusion.

For en skattepligtig fusion gælder det, at investeringsbeviser i den ophørende afdeling skattemæssigt betragtes som solgt ved fusionen. For frie midler skal der derfor ske realisationsbeskatning af tab/gevinst i henhold til aktieavancebeskatningsloven. Salgssummen opgøres som værdien af de modtagne investeringsbeviser i den fortsættende afdeling samt det overskydende beløb som opstår ved ombytningen. Som anskaffelsesværdien for de modtagne investeringsbeviser benyttes børsværdien af de modtagne investeringsbeviser i den fortsættende afdeling.

For investorer med frie midler i Value Virksomhedsobligationer – Nye Markeder Udb. KL vil der ikke være skattemæssige konsekvenser, da afdelingen er den fortsættende afdeling.

For pensionsmidler har fusionen ingen skattemæssige konsekvenser, da pengeinstituttet automatisk beregner pensionsafkastet. Salgssummen og anskaffelsesværdien forventes opgjort den 16. marts 2018, og selve ombytningen af investeringsbeviserne forventes at ske den 21. marts 2018.

Fusionen vil have regnskabsmæssig virkning fra den 1. januar 2018.

Skatteforhold – hvad skal du selv gøre

For frie midler vil fusionen blive betragtet som et salg af den ophørende afdeling og køb af den fortsættende afdeling– det vil sige, at der skal ske beskatning af din eventuelle gevinst eller fradrag for dit eventuelle tab i henhold til skattelovgivningen.

SKAT får oplysning fra Værdipapircentralen om fusionen af afdelingen, og såfremt din skattemappe har de korrekte oplysninger fra købet, vil der automatisk beregnes gevinst/tab, som overføres til Rubrik 30 på Selvangivelsen. Evt. uudnyttet tab overføres automatisk til kommende skatteår.

For frie midler anbefaler vi derfor, at du tjekker at gevinst/tab i forbindelse med fusionen er registreret korrekt hos SKAT på selvangivelsen for 2018. Gevinst/tab udgør forskellen på købesummen i sin tid og værdien af de modtagne investeringsbeviser samt det overskydende restbeløb der udbetales på kontoen den 21. marts 2018. Bemærk bagatelgrænsen på kr. 2.000. Læs mere om rubrik 30 her.

Hjemmesiden vil løbende blive opdateret med status på fusionen.

Fusion af Indeksobligationer KL med Lange Obligationer KL

Finanstilsynet har den 13. marts 2018 godkendt fusionen mellem afdelingerne Indeksobligationer KL og Lange Obligationer KL med sidstnævnte som den fortsættende afdeling.

Fusionen blev godkendt i overensstemmelse med den offentliggjorte fusionsplan og -redegørelse.

Alle navnenoterede investorer i den ophørende afdeling har fået tilsendt dette brev.

Tidsplan

Opgørelsesdagen er den 21. marts 2018, og ombytningsdagen er den 26. marts 2018.

Tidsplanen for gennemførelsen af fusionen kan ses her.

Juridisk materiale

Ombytningsforhold

Som investor i afdelingen Indeksobligationer KL får man ombyttet sine investeringsbeviser til investeringsbeviser i afdelingen Lange Obligationer KL.

Ombytningsforholdet beregnes ved, at den indre værdi på den ophørende afdelings investeringsbeviser divideres med indre værdi på den fortsættende afdelings beviser på ombytningsdagen.

Eventuelle overskydende investeringsbeviser i den ophørende afdeling, der ikke kunne ombyttes til hele investeringsbeviser i den fortsættende afdeling, bliver udbetalt kontant. Udbetalingen betragtes skattemæssigt som en del af salgssummen.

Investorer i afdeling Indeksobligationer KL modtog i forbindelse med fusionen et ekstraordinært udbytte på kr. 0,81 pr. bevis, som indsættes på investors konto den 28. marts 2018. Dette skyldes skattelovgivningens regler om at opsparet skattemæssigt overskud frem til og med fusionsdagen skal udbetales som udbytte. For frie midler tilbageholdes á conto udbytteskat på 27%, mens dette ikke er tilfældet for pensionsmidler.

Ombytningen sker automatisk via VP Securities A/S.

Ophørende afdeling/andelsklasse Indre værdi Fortsættende afdeling/andelsklasse Indre værdi Omb. forhold Opgørelsesdato Skat
Indeksobligationer KL
DK0015762082
46,7174 Lange Obligationer KL
DK0060105393
107,2942 0,435414 21. marts 2018 Skattepligtig

Skatteforhold

Fusionen gennemføres som en skattepligtig fusion.

For en skattepligtig fusion gælder det, at investeringsbeviser i den ophørende afdeling skattemæssigt betragtes som solgt ved fusionen. For frie midler skal der derfor ske realisationsbeskatning af tab/gevinst i henhold til aktieavancebeskatningsloven. Salgssummen opgøres som værdien af de modtagne investeringsbeviser i den fortsættende afdeling samt det overskydende beløb som opstår ved ombytningen. Som anskaffelsesværdien for de modtagne investeringsbeviser benyttes børsværdien af de modtagne investeringsbeviser i den fortsættende afdeling.

For investorer med frie midler i Lange Obligationer KL vil der ikke være skattemæssige konsekvenser, da afdelingen er den fortsættende afdeling.

For pensionsmidler har fusionen ingen skattemæssige konsekvenser, da pengeinstituttet automatisk beregner pensionsafkastet.

Salgssummen og anskaffelsesværdien forventes opgjort den 16. marts 2018, og selve ombytningen af investeringsbeviserne forventes at ske den 21. marts 2018.

Fusionen vil have regnskabsmæssig virkning fra den 1. januar 2018.

Skatteforhold – hvad skal du selv gøre

For frie midler vil fusionen blive betragtet som et salg af den ophørende afdeling og køb af den fortsættende afdeling– det vil sige, at der skal ske beskatning af din eventuelle gevinst eller fradrag for dit eventuelle tab i henhold til skattelovgivningen.

SKAT får oplysning fra Værdipapircentralen om fusionen af afdelingen, og såfremt din skattemappe har de korrekte oplysninger fra købet, vil der automatisk beregnes gevinst/tab, som overføres til Rubrik 30 på Selvangivelsen. Evt. uudnyttet tab overføres automatisk til kommende skatteår.

For frie midler anbefaler vi derfor, at du tjekker at gevinst/tab i forbindelse med fusionen er registreret korrekt hos SKAT på selvangivelsen for 2018. Gevinst/tab udgør forskellen på købesummen i sin tid og værdien af de modtagne investeringsbeviser samt det overskydende restbeløb der udbetales på kontoen den 21. marts 2018. Bemærk bagatelgrænsen på kr. 2.000. Læs mere om rubrik 30 her.

Hjemmesiden vil løbende blive opdateret med status på fusionen.

Fusion af Value USA KL og Value Aktier KL

Finanstilsynet har den 13. marts 2018 godkendt fusionen mellem afdelingerne Value USA KL og Value Aktier KL med sidstnævnte som den fortsættende afdeling.

Fusionen blev godkendt i overensstemmelse med den offentliggjorte fusionsplan og -redegørelse.

Alle navnenoterede investorer i den ophørende afdeling har fået tilsendt dette brev.

Tidsplan

Opgørelsesdagen er den 21. marts 2018, og ombytningsdagen er den 26. marts 2018

Tidsplanen for gennemførelsen af fusionen kan ses her.

Juridisk materiale

Ombytningsforhold

Som investor i afdelingen Value USA KL KL får man ombyttet sine investeringsbeviser til investeringsbeviser i afdelingen Value Aktier KL.

Ombytningsforholdet beregnes ved, at den indre værdi på den ophørende afdelings investeringsbeviser divideres med indre værdi på den fortsættende afdelings beviser på ombytningsdagen.

Eventuelle overskydende investeringsbeviser i den ophørende afdeling, der ikke kunne ombyttes til hele investeringsbeviser i den fortsættende afdeling, bliver udbetalt kontant. Udbetalingen betragtes skattemæssigt som en del af salgssummen.

Investorer i afdeling Value USA modtog i forbindelse med fusionen et ekstraordinært udbytte på 15,64 kr. fsv A klassen og 15,76 kr. fsv W klasssen pr. bevis, som indsættes på investors konto den 28. marts 2018. Dette skyldes skattelovgivningens regler om at opsparet skattemæssigt overskud frem til og med fusionsdagen skal udbetales som udbytte. For frie midler tilbageholdes á conto udbytteskat på 27%, mens dette ikke er tilfældet for pensionsmidler.

Ombytningen sker automatisk via VP Securities A/S.

Ophørende afdeling/andelsklasse Indre værdi Fortsættende afdeling/andelsklasse Indre værdi Omb. forhold Opgørelsesdato Skat
 Value USA KL A DK0010204551 62,1619 Value Aktier KL A DK0010079631 498,3997 0,124723 21. marts 2018 Skattepligtig
Value USA KL W DK0060819837 62,1442 Value Aktier KL W DK0060819597 498,8709 0,12457 21. marts 2018 Skattepligtig

Skatteforhold

Fusionen gennemføres som en skattepligtig fusion.

For en skattepligtig fusion gælder det, at investeringsbeviser i den ophørende afdeling skattemæssigt betragtes som solgt ved fusionen. For frie midler skal der derfor ske realisationsbeskatning af tab/gevinst i henhold til aktieavancebeskatningsloven. Salgssummen opgøres som værdien af de modtagne investeringsbeviser i den fortsættende afdeling samt det overskydende beløb som opstår ved ombytningen. Som anskaffelsesværdien for de modtagne investeringsbeviser benyttes børsværdien af de modtagne investeringsbeviser i den fortsættende afdeling.

For investorer med frie midler i Value Aktier KL vil der ikke være skattemæssige konsekvenser, da afdelingen er den fortsættende afdeling.

For pensionsmidler har fusionen ingen skattemæssige konsekvenser, da pengeinstituttet automatisk beregner pensionsafkastet.

Salgssummen og anskaffelsesværdien forventes opgjort den 16. marts 2018, og selve ombytningen af investeringsbeviserne forventes at ske den 21. marts 2018.

Fusionen vil have regnskabsmæssig virkning fra den 1. januar 2018.

Afdelingen Value USA skiftede navn fra S&P500 i juni 2011. Skattekursen pr. 19. maj 1993 på afdeling S&P500 findes her.

Skatteforhold – hvad skal du selv gøre

For frie midler vil fusionen blive betragtet som et salg af den ophørende afdeling og køb af den fortsættende afdeling– det vil sige, at der skal ske beskatning af din eventuelle gevinst eller fradrag for dit eventuelle tab i henhold til skattelovgivningen.

SKAT får oplysning fra Værdipapircentralen om fusionen af afdelingen, og såfremt din skattemappe har de korrekte oplysninger fra købet, vil der automatisk beregnes gevinst/tab, som overføres til Rubrik 66 på Selvangivelsen. Evt. uudnyttet tab fremføres til kommende skatteår.

For frie midler anbefaler vi derfor, at du tjekker at gevinst/tab i forbindelse med fusionen er registreret korrekt hos SKAT på selvangivelsen for 2018. Gevinst/tab udgør forskellen på købesummen i sin tid og værdien af de modtagne investeringsbeviser samt det overskydende restbeløb der udbetales på kontoen den 21. marts 2018. Læs mere om rubrik 66 her.

Hjemmesiden vil løbende blive opdateret med status på fusionen.

 

 

Ombytningsberegner

Tilbage til Fusioner & udgåede afdelinger