Fusioner og udgåede afdelinger

Fusioner 2021

Forslag om fusion af Virksomhedsobligationer Nye Markeder KL med Nye Obligationsmarkeder KL

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Sparinvest besluttet, at fremsætte forslag på den ordinære generalforsamling den 14. april 2021 om fusion af:

Virksomhedsobligationer Nye Markeder KL A/W med Nye Obligationsmarkeder KL A/W med sidstnævnte som den fortsættende

Det forventes, at fusionen gennemføres som en skattepligtig fusion, og at ombytningen til investeringsbeviser i den fortsættende afdeling sker i august 2021.

Fusionen er betinget af, at den vedtages af investorerne i den ophørende afdeling på den ordinære generalforsamling den 14. april 2021 og efterfølgende godkendelse af Finanstilsynet.

Læs den udsendte fondsbørsmeddelelse her.

Status på fusionen opdateres løbende i dette afsnit. 

Juridisk materiale

Afvikling af afdelinger i 2020

Likvidation af Sparinvest SICAV Tactical Asset Allocation

Bestyrelsen i Sparinvest SICAV besluttede, at afdelingen Tactical Asset Allocation  DKK KL A /KL W blev sendt i likvidation pr. den 7. okt. 2020

Afdelingens aktiver blev realiseret, og afviklingsprovenuet blev udbetalt via VP Sercurities A/S til investorernes konti i deres pengeinstitut den 12. Oktober 2020. Samtlige navnenoterede investorer har fået tilsendt denne meddelelse fra VP Securities A/S.

Afviklingsprovenuet er opgjort på baggrund af indre værdi beregningen den 7. oktober 2020. 
Slutkursen blev opgjort til:

 • Tactical Asset Allocation DKK KL A, ISIN LU1807516379  lukkede på kurs 526,74
 • Tactical Asset Allocation DKK KL W, ISIN LU1807516965  lukkede på kurs 533,84

Afdelingen er samtidig blevet slettet fra Nasdaq Copenhagen A/S.  

Se endvidere den offentliggjorte "Notice to Shareholders", 

Den 30. september 2020

Skatteforhold:

Hvad skal du selv gøre?
Afviklingen betyder, at dine beviser i skattemæssig henseende bliver betragtet som solgt – det vil sige, at der skal ske beskatning af din eventuelle gevinst eller fradrag for dit eventuelle tab i henhold til skattelovgivningen.

SKAT har fået oplysning fra Værdipapircentralen om afvikling af afdelingen, og såfremt din skattemappe indeholder de korrekte oplysninger, vil der automatisk beregnes gevinst/tab, som overføres til Rubrik 38 på Selvangivelsen.

For frie midler anbefaler vi derfor, at du selv tjekker at gevinst/tab i forbindelse med afviklingen af afdelingen er registreret korrekt hos SKAT. Afdelingen er lagebeskattet, og det betyder, at tab for 2020 udgør forskellen på din kursværdi 31.12.2019 og det beløb der er udbetalt på din konto den 12. oktober 2020.

Tab skal anføres i rubrik 38 på selvangivelsen med minus. Læs mere om rubrik 38 her.

For pensionsmidler sker der automatisk indberetning, så der skal du ikke foretage dig noget.

Fusioner 2018

Samlet overblik over fusioner 2018 - klik her.

Fusion af “Sparinvest SICAV High Yield Value Bonds Short Duration 2018 EUR” og “Sparinvest SICAV Value Bonds – Short Dated High Yield EUR”

Bestyrelsen i Sparinvest SICAV besluttede at fusionere afdelingerne Sparinvest SICAV High Yield Value Bonds Bonds Short Duration 2018 EUR R/I og Value Bonds – Short Dated High Yield EUR R/I - med sidstnævnte som fortsættende afdeling pr. 21. september 2018.

Investeringspolitikken i den fortsættende afdeling Sparinvest SICAV Value Bonds – Short dated High Yield EUR er i hovedtræk den samme, som den har været i Sparinvest SICAV High Yield Value Bonds Short Duration 2018 EUR – blot uden udløb.

 • Afdelingen investerer i virksomhedsobligationer med en kort løbetid på mellem 3-5 år og en rating på BB- og derunder
 • Afdelingen investerer globalt inkl. Emerging Markets og der er ingen max grænser for industri eller sektor
 • Afdelingen er akkumulerende
 • Afdelingen er unoteret, men registreret i VP og kan alene handles via Sparinvests Market Maker Jyske Markets
 • Fusionen er skattepligtig, men uden omkostninger for investor
 • For øvrige oplysninger henvises til ”Notice to Shareholders” – læs den her

Baggrund for forslaget om fusion

Det er bestyrelsens vurdering, at afkastpotentialet inden for virksomhedsobligationer er attraktivt for investorerne, og bestyrelsen har derfor vurderet, at det vil være i investorernes bedste interesse at fusionere den ophørende afdeling med den fortsættende afdeling, som har et sammenligneligt investeringsunivers.

De ophørende afdelinger havde sidste handelsdag den 14. september 2018 og ombytningen af investeringsbeviser sker den 21. september 2018 og var på plads i kundedepoterne den 26. september 2018.

Alle navnenoterede investorer i de ophørende andelsklasser har fået tilsendt dette brev forud for fusionen.

Alle investorer i de ophørende andelsklasser har fået meddelelse fra VP Securities om ombytningen.

Skattemæssige forhold - hvad skal du selv gøre?

For pensionsmidler sker der automatisk skatteindberetning, så derfor skal du ikke foretage dig noget.

For frie midler vil fusionen blive betragtet som et salg af den ophørende afdeling og køb af den fortsættende afdeling. Opgørelse af gevinst/tab skal stadig opgøres i hht. reglerne for lagerbeskatning af frie midler, da afdelingerne er lagerbeskattede.

SKAT har fået oplysning fra Værdipapircentralen om afvikling af afdelingen, og såfremt din skattemappe indeholder de korrekte oplysninger, vil der automatisk beregnes gevinst/tab, som overføres til Rubrik 38 på Selvangivelsen.

Oversigt

I oversigten her kan du se ombytningsforholdene for de berørte andelsklasser. Afdelinger som hedder ”R” til efternavn vedrører privatkunder og ”I” vedrører alene institutionelle investorer.

Ophørende afdeling/andelsklassse  Indre værdi  Fortsættende afdeling/andelsklasse   Indre værdi  Ombytnings-forhold  Opgørelses-dato  Skat 

High Yield value Bonds Short Duration 2018 EUR R

LU1076697363

103,8521

Value Bonds – Short Dated High Yield EUR R

LU1599093520

100,1904
1,036548
20. sept. 2018 Skattepligtig

High Yield value Bonds Short Duration 2018 EUR I

LU1076697876

106,3547

Value Bonds – Short Dated High Yield EUR I

LU1599094098

100,7537
1,055591
20. sept. 2018 Skattepligtig

 

Fusion af 'Value Bonds 2018 Udb. KL' og 'Value Virksomhedsobligationer – Global Højrente Kort Løbetid Udb. KL'

Finanstilsynet har den 14. juni 2018 godkendt fusionen mellem afdelingerne 'Value Bonds 2018 KL' og 'Value Virksomhedsobligationer – Global Højrente Kort Løbetid KL' med sidstnævnte som den fortsættende afdeling.

Fusionen blev godkendt i overensstemmelse med den offentliggjorte fusionsplan og -redegørelse.

Baggrund for forslaget om fusion

Virksomhedsobligationer er et attraktivt alternativ til at have pengene stående kontant på en konto, eller til at være investeret i kortløbende danske obligationer, hvor renten p.t. er negativ. Det er endvidere bestyrelsens vurdering, at afkastpotentialet inden for virksomhedsobligationer er attraktivt for investorerne, og derfor vurderede bestyrelsen, at det vil være attraktivt at fusionere den ophørende afdeling med en afdeling med et sammenligneligt investeringsunivers fremfor at afvikle afdelingen, som det oprindeligt var tiltænkt i forbindelse med afdelingens oprettelse.

Bestyrelsen foreslog derfor at fusionere afdelingen med den fortsættende afdeling, hvor investeringsstrategien er at investere i virksomhedsobligationer med kort løbetid inden for det såkaldte High Yield/Højrente segment. Det er virksomhedsobligationer, der giver en høj rente, men hvor der også kan forekomme kursudsving.

Ombytningen af investeringsbeviser fra den ophørende afdeling til investeringsbeviser i den fortsættende afdeling skete den 14. september 2018.

Alle navnenoterede investorer i den ophørende afdeling har i marts 2018 modtaget orientering fra VP investor Services A/S. Se investorbrev her.

Ombytningsforhold

Som investor i den ophørende afdeling fik man ombyttet sine investeringsbeviser til investeringsbeviser i den fortsættende afdeling.

Ombytningsforholdet blev beregnet ved, at den indre værdi på den ophørende afdelings investeringsbeviser divideres med indre værdi på den fortsættende afdelings beviser på ombytningsdagen.

Eventuelle overskydende investeringsbeviser i den ophørende afdeling, der ikke kunne ombyttes til hele investeringsbeviser i den fortsættende afdeling, blev udbetalt kontant. Udbetalingen betragtes skattemæssigt som en del af salgssummen.

Ombytningen sker automatisk via VP Securities A/S. Alle navnenoterede investorer har fået meddelelse fra VP Securities A/S om ombytningen.

Skatteforhold

Fusionen blev gennemført som en skattepligtig fusion.

For en skattepligtig fusion gælder det, at investeringsbeviser i den ophørende afdeling skattemæssigt betragtes som solgt ved fusionen. For frie midler skal der derfor ske realisationsbeskatning af tab/gevinst i henhold til aktieavancebeskatningsloven. Salgssummen opgøres som værdien af de modtagne investeringsbeviser i den fortsættende afdeling, samt det overskydende beløb som opstår ved ombytningen. Som anskaffelsesværdien for de modtagne investeringsbeviser benyttes børsværdien af de modtagne investeringsbeviser i den fortsættende afdeling.

For pensionsmidler har fusionen ingen skattemæssige konsekvenser, da pengeinstituttet automatisk beregner pensionsafkastet.

Skattemæssige forhold - hvad skal du selv gøre?

For frie midler vil fusionen blive betragtet som et salg af den ophørende afdeling og køb af den fortsættende afdeling– det vil sige, at der skal ske beskatning af din eventuelle gevinst eller fradrag for dit eventuelle tab i henhold til skattelovgivningen.

SKAT får oplysning fra Værdipapircentralen om fusionen af afdelingen, og såfremt din skattemappe har de korrekte oplysninger fra købet, vil der automatisk beregnes gevinst/tab, som overføres til Rubrik 30 på Selvangivelsen.

For frie midler anbefaler vi derfor, at du tjekker at gevinst/tab i forbindelse med fusionen er registreret korrekt hos SKAT på selvangivelsen for 2018. Gevinst/tab udgør forskellen på købesummen i sin tid og værdien af de modtagne investeringsbeviser samt det overskydende restbeløb der udbetales på kontoen i september 2018. Bemærk bagatelgrænsen på kr. 2.000. Læs mere om rubrik 30 her.

Oversigt

I oversigten her kan du se de berørte afdelinger:

Ophørende afdeling/andelsklasse Indre værdi  Fortsættende afdeling/andelsklasse Indre værdi  Ombytnings-forhold Opgørelses-dato Skat
Value Bonds 2018 Udb. KL A
DK0060584936
94,49061
Value Virksomhedsobl. – Global Højrente Kort Løbetid Udb. KL. A
DK0060530764
95,889025
0,985416
11. sept. 2018 Skattepligtig
Value Bonds 2018 Udb. KL W
DK0060819241
94,862726
Value Virksomhedsobl. – Global Højrente Kort Løbetid Udb. KL. W
DK0061027000
95,997851
0,988176
11. sept. 2018 Skattepligtig

 

Juridisk materiale

 


Fusion af “Sparinvest SICAV - Ethical High Yield Value Bonds” og “Sparinvest SICAV - Value Bonds – Global Ethical High Yield"

Bestyrelsen i Sparinvest SICAV har besluttet at fusionere afdelingerne Sparinvest SICAV - Ethical High Yield Value Bonds og Sparinvest SICAV - Value Bonds – Global Ethical High Yield EUR - med sidstnævnte som fortsættende afdeling pr. 20. april 2018.

Investeringspolitikken i den fortsættende afdeling Sparinvest SICAV - Value Bonds – Global Ethical High Yield er i hovedtræk den samme, som den har været i Sparinvest SICAV - Ethical High Yield Value Bonds.

Afdelingen investerer i virksomhedsobligationer inden for High Yield segmentet, dvs. en rating på BB- og derunder,

Baggrund for fusionen

Det er bestyrelsens vurdering, at afkastpotentialet inden for virksomhedsobligationer er attraktivt for investorerne. Som følge af en revision af den ophørende afdelings investeringsstrategi ved blandt andet at indføre nye risikorammer, er den historiske afkastudvikling ikke længere retvisende for den ophørende afdelings fremtidige afkast og risikoprofil.

Alle navnenoterede investorer i den ophørende afdeling vil forud for fusionen modtage orientering fra VP Investor Services A/S. Se investorbrev her.

Skattemæssige forhold - hvad skal du selv gøre?

For pensionsmidler sker der automatisk skatteindberetning, så derfor skal du ikke foretage dig noget.

For frie midler vil fusionen blive betragtet som et salg af den ophørende afdeling og køb af den fortsættende afdeling. Opgørelse af gevinst/tab skal stadig opgøres i henhold til. reglerne for lagerbeskatning af frie midler, da afdelingerne er lagerbeskattede.

SKAT har fået oplysning fra Værdipapircentralen om fusion af afdelingen, og såfremt din skattemappe indeholder de korrekte oplysninger, vil der automatisk beregnes gevinst/tab, som overføres til Rubrik 38 på Selvangivelsen.

Juridisk materiale

Fondsbørsmeddelelse


Ombytningsforhold 

Som investor i afdelingen Sparinvest SICAV - Ethical High Yield Value Bonds får man ombyttet sine investeringsbeviser til investeringsbeviser i afdelingen Sparinvest SICAV - Value Bonds – Global Ethical High Yield.

Ombytningsforholdet beregnes ved, at den indre værdi på den ophørende afdelings investeringsbeviser divideres med indre værdi på den fortsættende afdelings beviser på ombytningsdagen. 

Eventuelle overskydende investeringsbeviser i den ophørende afdeling, der ikke kunne ombyttes til hele investeringsbeviser i den fortsættende afdeling, bliver udbetalt kontant. Udbetalingen betragtes skattemæssigt som en del af salgssummen.

Ombytningen sker automatisk via VP Securities A/S.

Ophørende afdeling/
andelsklassse
Indre værdi Fortsættende afdeling/
andelsklasse
Indre værdi

Omb.
forhold

Opgørelsesdato Skat

Ethical High Yield
Value Bonds DKK R
LU1276826820

960,9202

Value Bonds -
Global Ethical High Yield DKK R
LU1735614155

746,1036
1,287918
19. april
Skattepligtig

Ethical High Yield
Value Bonds EUR R
LU0620744002

129,5900

Value Bonds -
Global Ethical High Yield EUR R
LU1735613934

100,2783
1,292304
19. april Skattepligtig

Ethical High Yield
Value Bonds DKK W R
LU1616402043

964,4949

Value Bonds –
Global Ethical High Yield DKK W R
LU1739245774

746,7988
1,291506
19. april Skattepligtig

Ethical High Yield
Value Bonds EUR W R
LU1616401748

130,0500

Value Bonds –
Global Ethical High Yield EUR W R
LU1739245261

100,2783
1,296891
19. april Skattepligtig

Ethical High Yield
Value Bonds EUR I
LU0620744770

134,6400

Value Bonds -
Global Ethical High Yield EUR I
LU1735614072

100,3032
1,34233
19. april Skattepligtig

 

Fusion af “Sparinvest SICAV - Emerging Markets Corporate Value Bonds” og “Sparinvest SICAV - Value Bonds – Emerging Markets Corporates”

Bestyrelsen i Sparinvest SICAV har besluttet at fusionere afdelingerne Sparinvest SICAV - Emerging Markets Corporate Value Bonds og Sparinvest SICAV - Value Bonds – Emerging Markets Corporates - med sidstnævnte som fortsættende afdeling pr. 20. april 2018.

Investeringspolitikken i den fortsættende afdeling Sparinvest SICAV - Value Bonds – Emerging Markets Corporates er i hovedtræk den samme, som den har været i Sparinvest SICAV - Emerging Markets Corporate Value Bonds.

Afdelingen investerer primært i virksomhedsobligationer udstedt af selskaber hjemmehørende i eller med en væsentlig del af deres aktiviteter i emerging markets. Investeringsuniverset omfatter investment grade-obligationer, high yield-obligationer og ikke-ratede virksomhedsobligationer,

Baggrunden for fusionen

Det er bestyrelsens vurdering, at afkastpotentialet inden for virksomhedsobligationer er attraktivt for investorerne. Som følge af en revision af den ophørende afdelings investeringsstrategi ved blandt andet at indføre nye risikorammer, er den historiske afkastudvikling ikke længere retvisende for den ophørende afdelings fremtidige afkast og risikoprofil.

Alle navnenoterede investorer i den ophørende afdeling vil forud for fusionen modtage orientering fra VP Investor Services A/S. Se investorbrev her.

Skattemæssige forhold - hvad skal du selv gøre?

For pensionsmidler sker der automatisk skatteindberetning, så derfor skal du ikke foretage dig noget.

For frie midler vil fusionen blive betragtet som et salg af den ophørende afdeling og køb af den fortsættende afdeling. Opgørelse af gevinst/tab skal stadig opgøres i hht. reglerne for lagerbeskatning af frie midler, da afdelingerne er lagerbeskattede.

SKAT har fået oplysning fra Værdipapircentralen om fusion af afdelingen, og såfremt din skattemappe indeholder de korrekte oplysninger, vil der automatisk beregnes gevinst/tab, som overføres til Rubrik 38 på Selvangivelsen.

Juridisk materiale

Fondsbørsmeddelelse


Ombytningsforhold

Som investor i afdelingen Sparinvest SICAV - Emerging Markets Corporate Value Bonds får man ombyttet sine investeringsbeviser til investeringsbeviser i afdelingen Sparinvest SICAV - Value Bonds – Emerging Markets Corporates.

Ombytningsforholdet beregnes ved, at den indre værdi på den ophørende afdelings investeringsbeviser divideres med indre værdi på den fortsættende afdelings beviser på ombytningsdagen. 

Eventuelle overskydende investeringsbeviser i den ophørende afdeling, der ikke kunne ombyttes til hele investeringsbeviser i den fortsættende afdeling, bliver udbetalt kontant. Udbetalingen betragtes skattemæssigt som en del af salgssummen.

Ombytningen sker automatisk via VP Securities A/S.

Ophørende afdeling/
andelsklassse
Indre værdi Fortsættende afdeling/
andelsklasse
Indre værdi Omb.
forhold
Opgørelsesdato Skat
Emerging Markets Corporate
Value Bonds EUR R
LU0519053697
112,0400 Value Bonds -
Emerging Markets Corporates EUR R
LU1735614239
98,4032 1,1386 19. april Skattepligtig
Emerging Markets Corporate
Value Bonds EUR W R
LU1616402399
112,4400

Value Bonds –
Emerging Markets Corporates EUR W R
LU1739246236

98,4032 1,14265 19. april Skattepligtig


 

Fusion af High Yield Value Bonds Udb. KL med Value Virksomhedsobligationer – Global Højrente Udb. KL

Finanstilsynet har den 13. marts 2018 godkendt fusionen mellem afdelingerne High Yield Value Bonds Udb. KL og Value Virksomhedsobligationer – Global Højrente Udb. KL med sidstnævnte som den fortsættende afdeling.

Fusionen blev godkendt i overensstemmelse med den offentliggjorte fusionsplan og -redegørelse.

Alle navnenoterede investorer i den ophørende afdeling har fået tilsendt dette brev.

Tidsplan

Opgørelsesdagen er den 3. april 2018, og ombytningsdagen er den 6. april 2018.

Tidsplanen for gennemførelsen af fusionen kan ses her.

Juridisk materiale

Fusionsplan og -redegørelse til afdelingsfusion i Investeringsforeningen Sparinvest
Bilag 1 - Sammenligningsversion af vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest
Bilag 2 - Forslag til opdaterede vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest
Bilag 3 - Vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling
Bilag 4 - Årsrapport Sparinvest 2014
Bilag 4 - Årsrapport Sparinvest 2015
Bilag 4 - Årsrapport Sparinvest 2016

Ombytningsforhold

Som investor i afdelingen High Yield Value Bonds Udb. KL får man ombyttet sine investeringsbeviser til investeringsbeviser i afdelingen Value Virksomhedsobligationer – Global Højrente Udb. KL. 

Ombytningsforholdet beregnes ved, at den indre værdi på den ophørende afdelings investeringsbeviser divideres med indre værdi på den fortsættende afdelings beviser på ombytningsdagen. 

Eventuelle overskydende investeringsbeviser i den ophørende afdeling, der ikke kunne ombyttes til hele investeringsbeviser i den fortsættende afdeling, bliver udbetalt kontant. Udbetalingen betragtes skattemæssigt som en del af salgssummen.

Ombytningen sker automatisk via VP Securities A/S.

Ophørende afdeling/andelsklasse Indre værdi Fortsættende afdeling/andelsklasse Indre værdi Omb. forhold Opgørelsesdato Skat
High Yield Value Bonds Udb. KL A 69,9959 Value Virksomhedsobligationer - Global Højrente Udb KL A 95,5780 0,732343 3. april Skattepligtig
High Yield Value Bonds Udb. KL W 70,2339 Value Virksomhedsobligationer - Global Højrente Udb KL W 95,6051 0,734625 3. april Skattepligtig

 

Skatteforhold

Fusionen gennemføres som en skattepligtig fusion. 

For en skattepligtig fusion gælder det, at investeringsbeviser i den ophørende afdeling skattemæssigt betragtes som solgt ved fusionen. For frie midler skal der derfor ske realisationsbeskatning af tab/gevinst i henhold til aktieavancebeskatningsloven. Salgssummen opgøres som værdien af de modtagne investeringsbeviser i den fortsættende afdeling, samt det overskydende beløb som opstår ved ombytningen. Som anskaffelsesværdien for de modtagne investeringsbeviser benyttes børsværdien af de modtagne investeringsbeviser i den fortsættende afdeling.

For investorer med frie midler Value Virksomhedsobligationer – Global Højrente Udb. KL vil der ikke være skattemæssige konsekvenser, da afdelingen er den fortsættende afdeling.

For pensionsmidler har fusionen ingen skattemæssige konsekvenser, da pengeinstituttet automatisk beregner pensionsafkastet. 

Salgssummen og anskaffelsesværdien forventes opgjort den 16. marts 2018, og selve ombytningen af investeringsbeviserne forventes at ske den 21. marts 2018.

Fusionen vil have regnskabsmæssig virkning fra den 1. januar 2018.

Skatteforhold – hvad skal du selv gøre

For frie midler vil fusionen blive betragtet som et salg af den ophørende afdeling og køb af den fortsættende afdeling– det vil sige, at der skal ske beskatning af din eventuelle gevinst eller fradrag for dit eventuelle tab i henhold til skattelovgivningen.


SKAT får oplysning fra Værdipapircentralen om fusionen af afdelingen, og såfremt din skattemappe har de korrekte oplysninger fra købet, vil der automatisk beregnes gevinst/tab, som overføres til Rubrik 30 på Selvangivelsen. Evt. uudnyttet tab overføres automatisk til kommende skatteår.

For frie midler anbefaler vi derfor, at du tjekker at gevinst/tab i forbindelse med fusionen er registreret korrekt hos SKAT på selvangivelsen for 2018. Gevinst/tab udgør forskellen på købesummen i sin tid og værdien af de modtagne investeringsbeviser samt det overskydende restbeløb der udbetales på kontoen den 21. marts 2018. Bemærk bagatelgrænsen på kr. 2.000. Læs mere om rubrik 30 her.

Hjemmesiden vil løbende blive opdateret med status på fusionen.

Fusion af Emerging Markets Value Virksomhedsobligationer KL med Value Virksomhedsobligationer – Nye Markeder Udb. KL

Finanstilsynet har den 13. marts 2018 godkendt fusionen mellem afdelingerne Emerging Markets Value Virksomhedsobligationer KL og Value Virksomhedsobligationer – Nye Markeder Udb. KL med sidstnævnte som den fortsættende afdeling.

Fusionen blev godkendt i overensstemmelse med den offentliggjorte fusionsplan og -redegørelse.

Alle navnenoterede investorer i den ophørende afdeling har fået tilsendt dette brev.

Tidsplan

Opgørelsesdagen er den 3. april 2018, og ombytningsdagen er den 6. april 2018.

Tidsplanen for gennemførelsen af fusionen kan ses her.

Juridisk materiale

Fusionsplan og -redegørelse til afdelingsfusion i Investeringsforeningen Sparinvest
Bilag 1 - Sammenligningsversion af vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest
Bilag 2 - Forslag til opdaterede vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest
Bilag 3 - Vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling
Bilag 4 - Årsrapport Sparinvest 2014
Bilag 4 - Årsrapport Sparinvest 2015
Bilag 4 - Årsrapport Sparinvest 2016

Ombytningsforhold

Som investor i afdelingen Emerging Markets Value Virksomhedsobligationer KL får man ombyttet sine investeringsbeviser til investeringsbeviser i afdelingen Value Virksomhedsobligationer – Nye Markeder Udb. KL. 

Ombytningsforholdet beregnes ved, at den indre værdi på den ophørende afdelings investeringsbeviser divideres med indre værdi på den fortsættende afdelings beviser på ombytningsdagen. 

Eventuelle overskydende investeringsbeviser i den ophørende afdeling, der ikke kunne ombyttes til hele investeringsbeviser i den fortsættende afdeling, bliver udbetalt kontant. Udbetalingen betragtes skattemæssigt som en del af salgssummen.

Ombytningen sker automatisk via VP Securities A/S.

Ophørende afdeling/andelsklasse Indre værdi Fortsættende afdeling/andelsklasse Indre værdi Omb. forhold Opgørelsesdato Skat
Emerging Markets Value Virksomhedsobligationer KL A 97,1558 Value Virksomhedsobligationer - Nye Markeder Udb KL A 94,1867 1,031524 3. april Skattepligtig
Emerging Markets Value Virksomhedsobligationer KL W 97,1995 Value Virksomhedsobligationer - Nye Markeder Udb KL W 94,2135 1,031694 3. april Skattepligtig

 

Skatteforhold

Fusionen gennemføres som en skattepligtig fusion. 

For en skattepligtig fusion gælder det, at investeringsbeviser i den ophørende afdeling skattemæssigt betragtes som solgt ved fusionen. For frie midler skal der derfor ske realisationsbeskatning af tab/gevinst i henhold til aktieavancebeskatningsloven. Salgssummen opgøres som værdien af de modtagne investeringsbeviser i den fortsættende afdeling samt det overskydende beløb som opstår ved ombytningen. Som anskaffelsesværdien for de modtagne investeringsbeviser benyttes børsværdien af de modtagne investeringsbeviser i den fortsættende afdeling.

For investorer med frie midler i Value Virksomhedsobligationer – Nye Markeder Udb. KL vil der ikke være skattemæssige konsekvenser, da afdelingen er den fortsættende afdeling.
For pensionsmidler har fusionen ingen skattemæssige konsekvenser, da pengeinstituttet automatisk beregner pensionsafkastet. Salgssummen og anskaffelsesværdien forventes opgjort den 16. marts 2018, og selve ombytningen af investeringsbeviserne forventes at ske den 21. marts 2018.

Fusionen vil have regnskabsmæssig virkning fra den 1. januar 2018.

Skatteforhold – hvad skal du selv gøre

For frie midler vil fusionen blive betragtet som et salg af den ophørende afdeling og køb af den fortsættende afdeling– det vil sige, at der skal ske beskatning af din eventuelle gevinst eller fradrag for dit eventuelle tab i henhold til skattelovgivningen.

SKAT får oplysning fra Værdipapircentralen om fusionen af afdelingen, og såfremt din skattemappe har de korrekte oplysninger fra købet, vil der automatisk beregnes gevinst/tab, som overføres til Rubrik 30 på Selvangivelsen. Evt. uudnyttet tab overføres automatisk til kommende skatteår.

For frie midler anbefaler vi derfor, at du tjekker at gevinst/tab i forbindelse med fusionen er registreret korrekt hos SKAT på selvangivelsen for 2018. Gevinst/tab udgør forskellen på købesummen i sin tid og værdien af de modtagne investeringsbeviser samt det overskydende restbeløb der udbetales på kontoen den 21. marts 2018. Bemærk bagatelgrænsen på kr. 2.000. Læs mere om rubrik 30 her.

Hjemmesiden vil løbende blive opdateret med status på fusionen.
 

 

Fusion af Indeksobligationer KL med Lange Obligationer KL

Finanstilsynet har den 13. marts 2018 godkendt fusionen mellem afdelingerne Indeksobligationer KL og Lange Obligationer KL med sidstnævnte som den fortsættende afdeling.

Fusionen blev godkendt i overensstemmelse med den offentliggjorte fusionsplan og -redegørelse.

Alle navnenoterede investorer i den ophørende afdeling har fået tilsendt dette brev.

Tidsplan

Opgørelsesdagen er den 21. marts 2018, og ombytningsdagen er den 26. marts 2018.

Tidsplanen for gennemførelsen af fusionen kan ses her.

Juridisk materiale

Fusionsplan og -redegørelse til afdelingsfusion i Investeringsforeningen Sparinvest

Bilag 1 - Sammenligningsversion af vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest
Bilag 2 - Forslag til opdaterede vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest
Bilag 3 - Vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling
Bilag 4 - Årsrapport Sparinvest 2014
Bilag 4 - Årsrapport Sparinvest 2015
Bilag 4 - Årsrapport Sparinvest 2016

Ombytningsforhold

Som investor i afdelingen Indeksobligationer KL får man ombyttet sine investeringsbeviser til investeringsbeviser i afdelingen Lange Obligationer KL. 

Ombytningsforholdet beregnes ved, at den indre værdi på den ophørende afdelings investeringsbeviser divideres med indre værdi på den fortsættende afdelings beviser på ombytningsdagen. 

Eventuelle overskydende investeringsbeviser i den ophørende afdeling, der ikke kunne ombyttes til hele investeringsbeviser i den fortsættende afdeling, bliver udbetalt kontant. Udbetalingen betragtes skattemæssigt som en del af salgssummen.

Investorer i afdeling Indeksobligationer KL modtog i forbindelse med fusionen et ekstraordinært udbytte på kr. 0,81 pr. bevis, som indsættes på investors konto den 28. marts 2018. Dette skyldes skattelovgivningens regler om at opsparet skattemæssigt overskud frem til og med fusionsdagen skal udbetales som udbytte. For frie midler tilbageholdes á conto udbytteskat på 27%, mens dette ikke er tilfældet for pensionsmidler. 

Ombytningen sker automatisk via VP Securities A/S.

Ophørende afdeling/andelsklasse Indre værdi Fortsættende afdeling/andelsklasse Indre værdi Omb. forhold Opgørelsesdato Skat
Indeksobligationer KL
DK0015762082
46,7174 Lange Obligationer KL A
DK0060105393
107,2942 0,435414 21. marts 2018 Skattepligtig

Skatteforhold

Fusionen gennemføres som en skattepligtig fusion. 

For en skattepligtig fusion gælder det, at investeringsbeviser i den ophørende afdeling skattemæssigt betragtes som solgt ved fusionen. For frie midler skal der derfor ske realisationsbeskatning af tab/gevinst i henhold til aktieavancebeskatningsloven. Salgssummen opgøres som værdien af de modtagne investeringsbeviser i den fortsættende afdeling samt det overskydende beløb som opstår ved ombytningen. Som anskaffelsesværdien for de modtagne investeringsbeviser benyttes børsværdien af de modtagne investeringsbeviser i den fortsættende afdeling.

For investorer med frie midler i Lange Obligationer KL vil der ikke være skattemæssige konsekvenser, da afdelingen er den fortsættende afdeling.

For pensionsmidler har fusionen ingen skattemæssige konsekvenser, da pengeinstituttet automatisk beregner pensionsafkastet. 

Salgssummen og anskaffelsesværdien forventes opgjort den 16. marts 2018, og selve ombytningen af investeringsbeviserne forventes at ske den 21. marts 2018.

Fusionen vil have regnskabsmæssig virkning fra den 1. januar 2018.

Skatteforhold – hvad skal du selv gøre

For frie midler vil fusionen blive betragtet som et salg af den ophørende afdeling og køb af den fortsættende afdeling– det vil sige, at der skal ske beskatning af din eventuelle gevinst eller fradrag for dit eventuelle tab i henhold til skattelovgivningen.

SKAT får oplysning fra Værdipapircentralen om fusionen af afdelingen, og såfremt din skattemappe har de korrekte oplysninger fra købet, vil der automatisk beregnes gevinst/tab, som overføres til Rubrik 30 på Selvangivelsen. Evt. uudnyttet tab overføres automatisk til kommende skatteår.

For frie midler anbefaler vi derfor, at du tjekker at gevinst/tab i forbindelse med fusionen er registreret korrekt hos SKAT på selvangivelsen for 2018. Gevinst/tab udgør forskellen på købesummen i sin tid og værdien af de modtagne investeringsbeviser samt det overskydende restbeløb der udbetales på kontoen den 21. marts 2018. Bemærk bagatelgrænsen på kr. 2.000. Læs mere om rubrik 30 her.

Hjemmesiden vil løbende blive opdateret med status på fusionen.
 

 

Fusion af Value USA KL og Value Aktier KL

Finanstilsynet har den 13. marts 2018 godkendt fusionen mellem afdelingerne Value USA KL og Value Aktier KL med sidstnævnte som den fortsættende afdeling.

Fusionen blev godkendt i overensstemmelse med den offentliggjorte fusionsplan og -redegørelse.

Alle navnenoterede investorer i den ophørende afdeling har fået tilsendt dette brev.

Tidsplan

Opgørelsesdagen er den 21. marts 2018, og ombytningsdagen er den 26. marts 2018 

Tidsplanen for gennemførelsen af fusionen kan ses her.

Juridisk materiale

Fusionsplan og -redegørelse til afdelingsfusion i Investeringsforeningen Sparinvest
Bilag 1 - Sammenligningsversion af vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest
Bilag 2 - Forslag til opdaterede vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest
Bilag 3 - Vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling
Bilag 4 - Årsrapport Sparinvest 2014
Bilag 4 - Årsrapport Sparinvest 2015
Bilag 4 - Årsrapport Sparinvest 2016

Ombytningsforhold

Som investor i afdelingen Value USA KL KL får man ombyttet sine investeringsbeviser til investeringsbeviser i afdelingen Value Aktier KL. 

Ombytningsforholdet beregnes ved, at den indre værdi på den ophørende afdelings investeringsbeviser divideres med indre værdi på den fortsættende afdelings beviser på ombytningsdagen. 

Eventuelle overskydende investeringsbeviser i den ophørende afdeling, der ikke kunne ombyttes til hele investeringsbeviser i den fortsættende afdeling, bliver udbetalt kontant. Udbetalingen betragtes skattemæssigt som en del af salgssummen.

Investorer i afdeling Value USA modtog i forbindelse med fusionen et ekstraordinært udbytte på 15,64 kr. fsv A klassen og 15,76 kr. fsv W klasssen  pr. bevis, som indsættes på investors konto den 28. marts 2018. Dette skyldes skattelovgivningens regler om at opsparet skattemæssigt overskud frem til og med fusionsdagen skal udbetales som udbytte. For frie midler tilbageholdes á conto udbytteskat på 27%, mens dette ikke er tilfældet for pensionsmidler. 

Ombytningen sker automatisk via VP Securities A/S.

Ophørende afdeling/andelsklasse Indre værdi Fortsættende afdeling/andelsklasse Indre værdi Omb. forhold Opgørelsesdato Skat
Value USA KL A
DK0010204551
62,1619 Value Aktier KL A
DK0010079631
498,3997 0,124723 21. marts 2018 Skattepligtig
Value USA KL W
DK0060819837
62,1442 Value Aktier KL W
DK0060819597
498,8709 0,124570 21. marts 2018 Skattepligtig

Skatteforhold

Fusionen gennemføres som en skattepligtig fusion. 

For en skattepligtig fusion gælder det, at investeringsbeviser i den ophørende afdeling skattemæssigt betragtes som solgt ved fusionen. For frie midler skal der derfor ske realisationsbeskatning af tab/gevinst i henhold til aktieavancebeskatningsloven. Salgssummen opgøres som værdien af de modtagne investeringsbeviser i den fortsættende afdeling samt det overskydende beløb som opstår ved ombytningen. Som anskaffelsesværdien for de modtagne investeringsbeviser benyttes børsværdien af de modtagne investeringsbeviser i den fortsættende afdeling.

For investorer med frie midler i Value Aktier KL vil der ikke være skattemæssige konsekvenser, da afdelingen er den fortsættende afdeling.

For pensionsmidler har fusionen ingen skattemæssige konsekvenser, da pengeinstituttet automatisk beregner pensionsafkastet. 

Salgssummen og anskaffelsesværdien forventes opgjort den 16. marts 2018, og selve ombytningen af investeringsbeviserne forventes at ske den 21. marts 2018.

Fusionen vil have regnskabsmæssig virkning fra den 1. januar 2018.

Afdelingen Value USA skiftede navn fra S&P500 i juni 2011. Skattekursen pr. 19. maj 1993 på afdeling S&P500 findes her.

Skatteforhold – hvad skal du selv gøre

For frie midler vil fusionen blive betragtet som et salg af den ophørende afdeling og køb af den fortsættende afdeling– det vil sige, at der skal ske beskatning af din eventuelle gevinst eller fradrag for dit eventuelle tab i henhold til skattelovgivningen.

SKAT får oplysning fra Værdipapircentralen om fusionen af afdelingen, og såfremt din skattemappe har de korrekte oplysninger fra købet, vil der automatisk beregnes gevinst/tab, som overføres til Rubrik 66 på Selvangivelsen. Evt. uudnyttet tab fremføres til kommende skatteår.

For frie midler anbefaler vi derfor, at du tjekker at gevinst/tab i forbindelse med fusionen er registreret korrekt hos SKAT på selvangivelsen for 2018. Gevinst/tab udgør forskellen på købesummen i sin tid og værdien af de modtagne investeringsbeviser samt det overskydende restbeløb der udbetales på kontoen den 21. marts 2018. Læs mere om rubrik 66 her.

Hjemmesiden vil løbende blive opdateret med status på fusionen.

 

Fusioner 2018 - ombytningsberegner

Beregn konsekvens af ombytning.

Opsplitning i andelsklasser juli 2017

Sparinvest etablerer andelsklasser i Investeringsforeningen Sparinvest og SICAV

I begge foreninger vil der være andelsklasser med og uden rådgivningshonorar. 

Selve opsplitningen af investorerne i andelsklasser vil finde sted den 30. juni umiddelbart inden kl. 18:00 og vil ske i forholdet 1:1. Opsplitningen vil ikke få skattemæssig betydning for investorerne. Opsplitningen foretages som en corporate action i VP Securities A/S på baggrund af de indtastede oplysninger fra pengeinstitutterne.

Investeringsforeningen Sparinvest

Flere af de eksisterende afdelinger i Investeringsforeningen Sparinvest opsplittes i andelsklasser som beskrevet ovenfor. Det betyder at f.eks. afdeling Value Aktier KL vil blive opdelt i Value Aktier KL A og Value Aktier KL W.

Afdelingen med ”KL A” i navnet beholder den nuværende ISIN kode. 

Investorerne vil efter opsplitningen være investeret enten i andelsklasse A eller andelsklasse W:

 • Andelsklasse A har provisioner, og adgangen til rådgivning er dermed som hidtil en del af prisen på produktet. Produktet forventes anvendt af investorer, der er rådgivningskunder hos Sparinvests distributører Disse andelsklasser vil beholde de ISIN-koder, som de pågældende afdelinger har haft hidtil. Investorer, der fortsætter i denne andelsklasse A, vil ikke opleve nogen ændring, udover at de fremadrettet er investeret i en andelsklasse i stedet for en afdeling.
 • Andelsklasse W er unoteret, har ikke provisioner og er reserveret til investorer, der har indgået en fuldmagtsaftale med et pengeinstitut, som samarbejder med Sparinvest. Disse andelsklasser vil få nye ISIN-koder.

 Læs mere her i prospekt gældende fra den 3. juli 2017.

Sparinvest SICAV

I Sparinvest SICAV etableres nye andelsklasser uden provision, og investorer, som opfylder nedenstående kriterier, vil blive flyttet til disse andelsklasser. De øvrige investorer vil forblive i deres nuværende andelsklasse, som beholder både navn og ISIN.

 • Andelsklasse W er unoteret, har ikke provisioner og er reserveret til investorer, der har indgået en fuldmagtsaftale med et pengeinstitut, som samarbejder med Sparinvest. Disse andelsklasser vil få nye ISIN-koder.
 • Det betyder at f.eks. SICAV Securus EUR R fortsætter uændret med provision - og den nye andelsklasse uden provision vil komme til at hedde SICAV Securus EUR W R 

Oversigt over alle ISIN koder kan ses her.

Børspause

I forbindelse med opsplitning til andelsklasser, vil handlen med de berørte afdelinger i Investeringsforeningen Sparinvest være suspenderet på Nasdaq Copenhagen A/S den 3. juli.

Se fondsbørsmeddelelse her.

Der vil ikke blive suspenderet for handlen med andelsklasserne i Sparinvest SIAV, og de kan handles på normal vis fra den 3. juli 2017.

Andelsklasserne i Investeringsforeningen Sparinvest vil have første handelsdag tirsdag den 4. juli 2017.

Se fondsbørsmeddelelse her.

 

Omdannelse af afdelinger 2017

Omdannelse af afdelingerne INDEX Sektor Finans KL
og INDEX Sektor Telekom KL

Sparinvest omdanner to indeks-sektorafdelinger til globale indeksafdelinger.

Sparinvest lancerede i starten af 2017 to indeks-sektorafdelinger i forventning om, at der ville være en stor interesse for disse afdelinger. Vi har desværre ikke oplevet den ønskede interesse og afdelingerne har derfor skiftet investeringsunivers og navn med gennemførelse pr. 20. november 2017:

 • INDEX Sektor Finans KL bliver til INDEX Globale Aktier KL
 • INDEX Sektor Telekom KL bliver til INDEX Globale Aktier Min. Risiko Akk. KL

Omdannelse af INDEX Sektor Finans KL til
INDEX Globale Aktier KL

Afdelingen vil fremover være en global aktieafdeling med det totale verdensindeks som investeringsunivers. Det omfatter både emerging markets og de udviklede markeder. Afdelingen følger indekset MSCI World AC IMI, som inkluderer både small, mid og large cap selskaber.

Investorer i afdelingen behøver ikke foretage sig noget, såfremt de ønsker at fortsætte med den nye strategi. Strategi- og navneændring betyder ikke noget rent skattemæssigt og er uden omkostninger for investor.

Eksisterende navnenoterede investorer har modtaget et orienteringsbrev.

Omdannelse af INDEX Sektor Telekom KL til
INDEX Globale Aktier Min. Risiko Akk. KL

Afdelingen vil fremover være en akkumulerende kopi af den mest populære afdeling i Sparinvest INDEX; INDEX Globale Aktier Min. Risiko KL i Investeringsforeningen Sparinvest.

Sparinvest INDEX har gennem en længere periode modtaget ønsker fra investorerne om at udvide produkt-palletten med en akkumulerende indeksafdeling. En akkumulerende afdeling er særligt anvendelig for pensionsordninger og virksomhedsskatteordninger og adskiller sig fra de udbyttebetalende afdelinger, da den ikke udbetaler et løbende udbytte til investorerne, men lader udbyttet blive i afdelingen. Styrken ved en akkumulerende afdeling er, at man slipper for løbende at skulle geninvestere udbytterne. Ændring af skattestatus fra udbyttebetalende til akkumulerende sker med tilbagevirkende kraft pr. opstartsdatoen.

Den eksisterende afdeling, INDEX Globale Aktier Min. Risiko KL i Investeringsforeningen Sparinvest er en prisbelønnet afdeling af såvel Morningstar som Dansk Aktionærforening for det gode risikojusterede afkast. Afdelingen har siden sin start givet investorerne et gennemsnitligt afkast på godt 12 % om året – og det bedste afkast af samtlige globale aktiefonde i Danmark på tre års sigt, målt pr. 30/9-2017. 

Eksisterende navnenoterede investorer har modtaget et orienteringsbrev.

Foreningens vedtægter kan findes her.

 

Ændring af Value Bonds 2017 Udb. KL til Value Virksomhedsobligationer Global Højrente Kort Løbetid Udb. KL

På den ekstraordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest den 13. september 2017, blev der vedtaget ændring af navn og investeringsstrategi i afdelingen Sparinvest Value Bonds 2017 Udb. KL.

Finanstilsynet har efterfølgende godkendt ændringerne og afdelingen er pr. 1. december 2017 investeret i virksomhedsobligationer med kortere løbetid (3-5 år) inden for High Yield-segmentet.

Baggrund for ændringen

Afdelingen var tiltænkt at skulle udløbe i december 2017.

Virksomhedsobligationer er et attraktivt alternativ til at have pengene stående kontant på en konto, eller til at være investeret i kortløbende danske obligationer, hvor renten p.t. er negativ – og det blev på en ekstraordinær generalforsamling i september 2017 vedtaget at lade afdelingen forsætte med en ny investeringsstrategi, hvor der fortsat investeres i virksomhedsobligationer. 

Den fremtidige strategi vil være at investere i virksomhedsobligationer med kort løbetid inden for det såkaldte High Yield segment. Det er virksomhedsobligationer, der giver en høj rente, men hvor der også kan forekomme kursudsving.

Afdelingen er børsnoteret og kan frit handles via kundens netbank/pengeinstitut.

Læs mere om afdelingens strategi her.

Fusioner 2017

Fusion af “Sparinvest SICAV High Yield Value Bonds Short Duration 2017 EUR” og “Sparinvest SICAV Value Bonds – Short Dated High Yield EUR”

Bestyrelsen i Sparinvest SICAV har besluttet at fusionere afdelingerne Sparinvest SICAV High Yield Value Bonds Bonds Short Duration 2017 EUR R/I og Value Bonds – Short dated High Yield EUR R/I - med sidstnævnte som fortsættende afdeling pr. 29. september 2017.

Investeringspolitikken i den fortsættende afdeling Sparinvest SICAV Value Bonds – Short dated High Yield EUR er i hovedtræk den samme, som den har været i Sparinvest SICAV High Yield Value Bonds Short Duration 2017 EUR – blot uden udløb.

 • Afdelingen investerer i virksomhedsobligationer med en kort løbetid på mellem 3-5 år og en rating på BB- og derunder
 • Afdelingen investerer globalt inkl. Emerging Markets og der er ingen max grænser for industri eller sektor
 • Afdelingen er akkumulerende
 • Afdelingen er unoteret, men registreret i VP og kan alene handles via Sparinvests Market Maker Jyske Markets
 • Fusionen er skattepligtig, men uden omkostninger for investor
 • For øvrige oplysninger henvises til ”Notice to Shareholders” – læs den her

Baggrund for forslaget om fusion 

Baggrunden for at lade afdelingen fusionere, i stedet for at lade den udløbe og indgå på kontantkontoen er blandt andet, at der ikke kan opnås en positiv forrentning på en konto, på grund af det lave renteniveau. Et renteniveau, der også betyder, at den nuværende rente på danske obligationer med kort løbetid er negativ. Virksomhedsobligationer med kreditrisiko og kortere løbetid giver stadig en positiv rente, og derfor tilbyder vi investorerne at fortsætte investeringen i Sparinvest SICAV Value Bonds – Short dated High Yield EUR R/I.

De ophørende afdelinger havde sidste handelsdag den 26. september 2017 og ombytningen af investeringsbeviser sker den 29. september 2017 og er på plads i kundedepoterne den 3. oktober 2017.

Alle investorer i de ophørende andelsklasser vil få tilsendt disse breve fra VP i forbindelse med ombytningen.

Fusion High Yield Value Bonds Short Duration 2017 EUR R

Fusion High Yield Value Bonds Short Duration 2017 EUR I

Skattemæssige forhold - hvad skal du selv gøre?

For pensionsmidler sker der automatisk skatteindberetning, så derfor skal du ikke foretage dig noget.

For frie midler vil fusionen blive betragtet som et salg af den ophørende afdeling og køb af den fortsættende afdeling. Opgørelse af gevinst/tab skal stadig opgøres i hht. reglerne for lagerbeskatning af frie midler, da afdelingerne er lagerbeskattede.

SKAT har fået oplysning fra Værdipapircentralen om afvikling af afdelingen, og såfremt din skattemappe indeholder de korrekte oplysninger, vil der automatisk beregnes gevinst/tab, som overføres til Rubrik 38 på Selvangivelsen.

Oversigt

I oversigten her kan du se ombytningsforholdene for de berørte andelsklasser. Afdelinger som hedder ”R” til efternavn vedrører privatkunder og ”I” vedrører alene institutionelle investorer.

Ophørende afdeling/andelsklasse 

Indre værdi 

Fortsættende afdeling/andelsklasse 

Indre værdi  Omb. forhold
Fusionsdato   Skat

High Yield Value Bonds Short Duration 2017 EUR R ISIN LU0975253583

94,6797
Value Bonds – Short dated High Yield EUR R
ISIN LU1599093520
100,8459
0,9388550
29.09.2017
Skattepligtig 

High Yield Value Bonds Short Duration 2017 EUR I ISIN LU0975253823

94,6568
Value Bonds – Short dated High Yield EUR I
ISIN LU1599094098
100,8826
0,9581120
29.09.2017
Skattepligtig  

Juridisk materiale

Notice to the shareholders of the Sub-fund High Yield Value Bonds Short Duration 2017.

 

Afvikling af afdelinger 2016

Value Bonds 2016 Udb.

Finanstilsynet har den 23. november 2016 godkendt, at afdelingen Value Bonds 2016 Udb. i Investeringsforeningen Sparinvest kan afvikles ved forenklet afvikling.

Afdelingens aktiver er nu realiseret, og afviklingsprovenuet kan udbetales. Udbetalingen sker fra VP Sercurities A/S til investorernes konti i deres pengeinstitut den 21. december 2016. Samtlige investorer har fået tilsendt denne meddelelse fra VP Securities A/S.

Afviklingsprovenuet er opgjort på baggrund af indre værdi beregningen den 16. december 2016. Kursen er opgjort til DKK 94,85.

Afdelingen er endvidere blevet slettet fra Nasdaq Copenhagen A/S. Læs mere her

Du kan læse mere i indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling eller i dette brev som er sendt alle afdelingens investorer den 3. august.

Skatteforhold:

Hvad skal du selv gøre?
Afviklingen betyder, at dine beviser i skattemæssig henseende bliver betragtet som solgt – det vil sige, at der skal ske beskatning af din eventuelle gevinst eller fradrag for dit eventuelle tab i henhold til skattelovgivningen.

SKAT har fået oplysning fra Værdipapircentralen om afvikling af afdelingen, og såfremt din skattemappe har de korrekte oplysninger fra købet, vil der automatisk beregnes gevinst/tab, som overføres til Rubrik 30 på Selvangivelsen. Afviklingskursen var DKK 94,85 pr. investeringsbevis.

For frie midler anbefaler vi derfor, at du tjekker at gevinst/tab i forbindelse med afviklingen af afdelingen er registreret korrekt hos SKAT. Gevinst/tab udgør forskellen på købesummen i sin tid og det beløb der er udbetalt på din konto den 21. december 2016. Gevinst/tab skal anføres i rubrik 30 på selvangivelsen – tab angives med minus. Bemærk bagatelgrænsen på kr. 2.000. Læs mere om rubrik 30 her.

For pensionsmidler sker der automatisk indberetning, så der skal du ikke foretage dig noget.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du er stillet, kan du kontakte din rådgiver i dit pengeinstitut, som kan hjælpe dig.

Hjemmesiden vil løbende blive opdateret.


Value Bonds 2016 i Sparinvest SICAV

Bestyrelsen i Sparinvest SICAV har besluttet, at afdelingen Sparinvest-Value Bonds 2016 skal lukke senest den 31. december 2016, hvilket er i overensstemmelse med afdelingens strategi.

Afdelingens aktiver er nu realiseret, og afviklingsprovenuet kan udbetales. Udbetalingen sker fra VP Sercurities A/S til investorernes konti i deres pengeinstitut den 21. december 2016. Samtlige investorer har fået tilsendt denne meddelelse fra VP Securities A/S.

Afviklingsprovenuet er opgjort på baggrund af indre værdi beregningen den 16. december 2016. Kursen er opgjort til EUR 104,81.

Afdelingen er endvidere blevet slettet fra Nasdaq Copenhagen A/S. Læs mere her.

Se endvidere de offentliggjorte "Notice to Shareholders",

Den 3. august 2016

Den 29. november 2016

Skatteforhold:

Hvad skal du selv gøre?
Afviklingen betyder, at dine beviser i skattemæssig henseende bliver betragtet som solgt – det vil sige, at der skal ske beskatning af din eventuelle gevinst eller fradrag for dit eventuelle tab i henhold til skattelovgivningen.

SKAT har fået oplysning fra Værdipapircentralen om afvikling af afdelingen, og såfremt din skattemappe indeholder de korrekte oplysninger, vil der automatisk beregnes gevinst/tab, som overføres til Rubrik 38 på Selvangivelsen.

For frie midler anbefaler vi derfor, at du selv tjekker at gevinst/tab i forbindelse med afviklingen af afdelingen er registreret korrekt hos SKAT. Afdelingen er lagebeskattet, og det betyder, at tab for 2016 udgør forskellen på din kursværdi 31.12.2015 (kurs EUR 104,98) og det beløb der er udbetalt på din konto den 21. december 2016(kurs EUR 104,84). Tab skal anføres i rubrik 38 på selvangivelsen med minus. Læs mere om rubrik 38 her.

For pensionsmidler sker der automatisk indberetning, så der skal du ikke foretage dig noget.

Ophørende afdeling Indre værdi Fortsættende afdeling Indre værdi Omb. forhold Fusionsdato
Klima og Miljø 136,1978
Momentum Aktier 111,3139
1,2235
12-08-2013

Ophørende afdeling Indre værdi Fortsættende afdeling Indre værdi Omb. forhold Fusionsdato
Klima og Miljø 136,1978
Momentum Aktier 111,3139
1,2235
12-08-2013

Ophørende afdeling Indre værdi Fortsættende afdeling Indre værdi Omb. forhold Fusionsdato
Klima og Miljø 136,1978
Momentum Aktier 111,3139
1,2235
12-08-2013

Ophørende afdeling Indre værdi Fortsættende afdeling Indre værdi Omb. forhold Fusionsdato
Klima og Miljø 136,1978
Momentum Aktier 111,3139
1,2235
12-08-2013

Ophørende afdeling Indre værdi Fortsættende afdeling Indre værdi Omb. forhold Fusionsdato
Klima og Miljø 136,1978
Momentum Aktier 111,3139
1,2235
12-08-2013

Fusioner 2016

Afdelingsfusioner

 • Fusion af Nye Obligationsmarkeder Lokalvaluta med Nye Obligationsmarkeder
 • Fusion af Value Europa Small Cap med Value Europa - læs mere

Fusion af afdelingerne Nye Obligationsmarkeder Lokalvaluta og Nye Obligationsmarkeder

Finanstilsynet har den 14. juni 2016 godkendt fusionen mellem afdelingerne Nye Obligationsmarkeder og Nye Obligationsmarkeder Lokalvaluta med førstnævnte som den fortsættende afdeling.

Fusionen blev godkendt i overensstemmelse med den offentliggjorte fusionsplan og -redegørelse. 

Alle berørte investorer i Nye Obligationsmarkeder Lokalvaluta afdelingen vil fra den 16. marts 2016 modtage dette brev.

Tidsplan

Tidsplanen for gennemførelsen af fusionen mellem Nye Obligationsmarkeder Lokalvaluta og Nye Obligationsmarkeder er nu fastlagt. Læs mere i fondsbørsmeddelelsen her.

Opgørelsesdagen er den 27. juni 2016, mens ombytningsdagen er den 29. juni 2016. Se i øvrigt tidsplanen her.

Juridisk materiale

Fusionsplan og -redegørelse til afdelingsfusion i Investeringsforeningen Sparinvest
Bilag 1 - Sammenligningsversion af vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest
Bilag 2 - Forslag til opdaterede vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest
Bilag 3 - Vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling
Bilag 4 - Årsrapport Sparinvest 2012
Bilag 4 - Årsrapport Sparinvest 2013
Bilag 4 - Årsrapport Sparinvest 2014
Bilag 5 - Oversigt over omkostninger i de fusionerende afdelinger

Ombytningsforhold

Som investor i afdelingen Nye Obligationsmarkeder Lokalvaluta får man ombyttet sine investeringsbeviser til investeringsbeviser i afdelingen Nye Obligationsmarkeder.

Ombytningsforholdet beregnes ved, at den indre værdi på den ophørende afdelings investeringsbeviser divideres med indre værdi på den fortsættende afdelings beviser på ombytningsdagen. 

Eventuelle overskydende investeringsbeviser i den ophørende afdeling, der ikke kunne ombyttes til hele investeringsbeviser i den fortsættende afdeling, bliver udbetalt kontant. 

Ombytningen sker automatisk via VP Securities A/S.

Ophørende afdeling/andelsklasse Indre værdi Fortsættende afdeling/andelsklasse Indre værdi Omb. forhold Opgørelsesdato Skat
Nye Obligationsmarkeder Lokalvaluta
DK0060040400
103,016423 Nye Obligationsmarkeder KL
DK0016030786
123,811447 0,832043 27.06.2016 Skattepligtig

Skatteforhold

Fusionen mellem afdelingerne Nye Obligationsmarkeder Lokalvaluta og Nye Obligationsmarkeder gennemføres som en skattepligtig fusion.

For en skattepligtig fusion gælder det, at investeringsbeviser i den ophørende afdeling Nye Obligationsmarkeder Lokalvaluta skattemæssigt betragtes som solgt ved fusionen. For frie midler skal der derfor ske realisationsbeskatning af tab/gevinst i henhold til aktieavancebeskatningsloven. Salgssummen opgøres som værdien af de modtagne investeringsbeviser i den fortsættende afdeling, Nye Obligationsmarkeder, samt det overskydende beløb som opstår ved ombytningen. Som anskaffelsesværdien for de modtagne investeringsbeviser benyttes børsværdien af de modtagne investeringsbeviser i den fortsættende afdeling Nye Obligationsmarkeder.

For investorer med frie midler i Nye Obligationsmarkeder vil der ikke være skattemæssige konsekvenser, da afdelingen er den fortsættende afdeling.

For pensionsmidler har fusionen ingen skattemæssige konsekvenser, da pengeinstituttet automatisk beregner pensionsafkastet. 

Fusionen vil have regnskabsmæssig virkning fra den 1. januar 2016.

 

Fusion af afdelingerne Value Europa Small Cap og Value Europa

Finanstilsynet har den 14. juni 2016 godkendt fusionen mellem afdelingerne Value Europa og Value Europa Small Cap med førstnævnte som den fortsættende afdeling.

Fusionen blev godkendt i overensstemmelse med den offentliggjorte fusionsplan og -redegørelse. 

Alle berørte investorer i Value Europa Small Cap afdelingen vil fra den 16. marts 2016 modtage dette brev.

Tidsplan

Tidsplanen for gennemførelsen af fusionen mellem Value Europa Small Cap og Value Europa er nu fastlagt. Læs mere i fondsbørsmeddelelsen her.

Opgørelsesdagen er den 27. juni 2016, mens ombytningsdagen er den 29. juni 2016. Se i øvrigt tidsplanen her

Juridisk materiale

Fusionsplan og -redegørelse til afdelingsfusion i Investeringsforeningen Sparinvest
Bilag 1 - Sammenligningsversion af vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest
Bilag 2 - Forslag til opdaterede vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest
Bilag 3 - Vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling
Bilag 4 - Årsrapport Sparinvest 2012
Bilag 4 - Årsrapport Sparinvest 2013
Bilag 4 - Årsrapport Sparinvest 2014
Bilag 5 - Oversigt over omkostninger i de fusionerende afdelinger

Ombytningsforhold

Som investor i afdelingen Value Europa Small Cap får man ombyttet sine investeringsbeviser til investeringsbeviser i afdelingen Value Europa. 

Ombytningsforholdet beregnes ved, at den indre værdi på den ophørende afdelings investeringsbeviser divideres med indre værdi på den fortsættende afdelings beviser på ombytningsdagen. 

Eventuelle overskydende investeringsbeviser i den ophørende afdeling, der ikke kunne ombyttes til hele investeringsbeviser i den fortsættende afdeling, bliver udbetalt kontant. 

Ombytningen sker automatisk via VP Securities A/S.

Investorer i afdeling Value Europa Small Cap modtog i forbindelse med fusionen et ekstraordinært udbytte på kr. 11,1055 kr. pr. bevis, som indsættes på kontoen den 1. juli 2016. Dette skyldes skattelovgivningens regler om at opsparet skattemæssigt overskud frem til og med fusionsdagen skal udbetales som udbytte. For frie midler tilbageholdes á conto udbytteskat på 27%, mens dette ikke er tilfældet for pensionsmidler.

Ophørende afdeling/andelsklasse Indre værdi Fortsættende afdeling/andelsklasse Indre værdi Omb. forhold Opgørelsesdato Skat
Value Europa Small Cap
DK0010308253
122,214409 Value Europa KL
DK0060032571
72,635641 1,682568 27.06.2016 Skattepligtig

Skatteforhold

Fusionen mellem afdelingerne Value Europa Small Cap og Value Europa gennemføres som en skattepligtig fusion. 

For en skattepligtig fusion gælder det, at investeringsbeviser i den ophørende afdeling Value Europa Small Cap skattemæssigt betragtes som solgt ved fusionen. For frie midler skal der derfor ske realisationsbeskatning af tab/gevinst i henhold til aktieavancebeskatningsloven. Salgssummen opgøres som værdien af de modtagne investeringsbeviser i den fortsættende afdeling, Value Europa, samt det overskydende beløb som opstår ved ombytningen. Som anskaffelsesværdien for de modtagne investeringsbeviser benyttes børsværdien af de modtagne investeringsbeviser i den fortsættende afdeling Value Europa.

For investorer med frie midler i Value Europa vil der ikke være skattemæssige konsekvenser, da afdelingen er den fortsættende afdeling.

For pensionsmidler har fusionen ingen skattemæssige konsekvenser, da pengeinstituttet automatisk beregner pensionsafkastet. 

Fusionen vil have regnskabsmæssig virkning fra den 1. januar 2016.

Fusioner 2016 - ombytningsberegner

Beregn konsekvens af ombytning

Fusioner 2015

Afdelingsfusioner 

Fusion af Sparinvest SICAV High Yield Value Bonds og Ethical High Yield Value Bonds med Sparinvest SICAV Corporate Value Bonds.
Bestyrelsen i Sparinvest SICAV har besluttet at fusionere afdelingerne Sparinvest SICAV High Yield Value Bonds og Ethical High Yield Value Bonds ind i afdelingen Sparinvest SICAV Corporate Value Bonds, som samtidig ændrer strategi til en etisk High Yield Value Bonds afdeling. Fusionen sker pr. den 25. september 2015.

Investeringspolitikken i den fortsættende afdeling Sparinvest SICAV Corporate Value Bonds vil samtidig med fusionen blive tilpasset og fremover i hovedtræk være flg.:

 • Afdelingens investeringer screenes af konsulenthuset Ethix SRI Advisors, som sikrer, at der kun indgår etisk ansvarlige investeringer i porteføljen. Det vil sige, at der ikke investeres i virksomheder, der er involveret i kontroversielle aktiviteter, fx alkoholproduktion, spilleaktiviteter, tobaksproduktion, pornografi og militærrelateret udstyr og tjenester.
 • Afdelingen kan investere mindst 2/3 af formuen i obligationer i High Yield segmentet, dvs rating under Baa3/BBB- fra Moody’s, Standard & Poor’s eller Fitch.
 • Op til 15% af formuen må investeres i Emerging Markets lande
 • Op til 30% af formuen må investeres i virksomhedsobligationer, som ikke er rated
 • Afdelingen må desuden have op til 10% af formuen i globale aktier og øvrige finansielle instrumenter modtaget som led i en omstrukturering eller lign. af obligationer, som afdelingen har investeret i.
 • Afdelingen er akkumulerende
 • Afdelingen er noteret på Københavns Fondsbørs Nasdaq Copenhagen
 • For yderligere oplysninger henvises til offentliggjort fondsbørsmeddelelse den 17. august 2015 - læs den her.

Baggrund for forslaget om fusion
Der er kommet væsentlig mere fokus på etiske investeringer gennem de seneste år, og det er derfor besluttet at fusionere de tre afdelinger med henblik på at effektivisere udvælgelsen og screeningsprocessen, og dermed udnytte Sparinvests internationale anerkendelse omkring etiske investeringer.

.........

Fusion af Sparinvest SICAV Global Small Cap Value ind i Sparinvest SICAV Global Value
Bestyrelsen i Sparinvest SICAV har besluttet at fusionere Sparinvest SICAV Global Small Cap Value ind i Sparinvest SICAV Global Value den 25. september 2015.

Investeringspolitikken i Sparinvest SICAV Global Value forbliver uændret.

Baggrund for forslaget om fusion
Afdelingen Global Small Cap Value har desværre ikke den ønskede interesse hos investorerne. Bestyrelsen ønsker derfor at udvide investeringsrammerne ved at fusionere afdelingen med afdelingen Global Value.

.........

Skattemæssige og andre forhold - gældende for begge fusioner
For pensionsmidler har fusionen ingen skattemæssig betydning.

For frie midler vil fusionerne blive betragtet som et salg af den ophørende afdeling og køb af den fortsættende afdeling - dette skal investor selv indberette på selvangivelsen, da VP ikke automatisk indberetter til SKAT. Opgørelse af gevinst/tab skal stadig opgøres i hht. reglerne for lagerbeskatning af frie midler, da afdelingerne er lagerbeskattede.

De ophørende afdelinger/andelsklasser vil have sidste handelsdag den 22. september 2015. Alle investorer i de ophørende afdelinger/andelsklasser vil få tilsendt dette brev fra VP i forbindelse med ombytningen. 

Ombytningen af investeringsbeviser sker hos VP den 28. september 2015 og forventes på plads i kundedepoterne den 29. september 2015, hvorefter investeringsbeviserne kan handles igen.

Se tidsplanen på Global Small Cap Value og High Yield Value Bonds and Ethical High Yield Bonds her.

Juridisk materiale

Ophørende afdeling Indre værdi Fortsættende afdeling Indre værdi Omb. forhold Fusionsdato
Klima og Miljø 136,1978
Momentum Aktier 111,3139
1,2235
12-08-2013

Ophørende afdeling Indre værdi Fortsættende afdeling Indre værdi Omb. forhold Fusionsdato
Klima og Miljø 136,1978
Momentum Aktier 111,3139
1,2235
12-08-2013

Ophørende afdeling Indre værdi Fortsættende afdeling Indre værdi Omb. forhold Fusionsdato
Klima og Miljø 136,1978
Momentum Aktier 111,3139
1,2235
12-08-2013

Ophørende afdeling Indre værdi Fortsættende afdeling Indre værdi Omb. forhold Fusionsdato
Klima og Miljø 136,1978
Momentum Aktier 111,3139
1,2235
12-08-2013

Ophørende afdeling Indre værdi Fortsættende afdeling Indre værdi Omb. forhold Fusionsdato
Klima og Miljø 136,1978
Momentum Aktier 111,3139
1,2235
12-08-2013

 1. Notice to the shareholders of the merging sub-fund “Sparinvest – Global Small Cap Value” (Merger 1);
 2. Notice to the shareholders of the receiving sub-fund “Sparinvest – Global Value” (Merger 1);
 3. Notice to the shareholders of the merging sub-fund “Sparinvest – High Yield Value Bonds” (Merger 2);
 4. Notice to the shareholders of the merging sub-fund “Sparinvest – Ethical High Yield Value Bonds” (Merger 2);
 5. Notice to the shareholders of the receiving sub-fund “Sparinvest – Corporate Value Bonds” (Merger 2);


Oversigt

I oversigten her kan du se ombytningsforholdene for de enkelte afdelinger/andelsklasser. De afdelinger som hedder ”R” til efternavn berører privatkunder og de øvrige berører alene institutionelle investorer. For de afdelinger/andelsklasser, som var børsnoterede vil den fortsættende eller nye afdeling/andelsklasse også være børsnoteret, og alle afdelinger/andelsklasser er registreret i VP.

Fusionen mellem afdelingerne SPARINVEST – GLOBAL SMALL CAP VALUE og SPARINVEST- GLOBAL VALUE med sidstnævnte som den fortsættende afdeling:

Ophørende afdeling/andelsklasse Indre værdi Fortsættende afdeling/andelsklasse Indre værdi Omb. forhold Fusionsdato Skat
Global Small Cap Value EUR R
ISIN LU0264925131
126,5380 Global Value EUR R
ISIN LU0138501191
204,6688 0,6183 25.09.2015 Skattepligtig
Global Small Cap Value EUR I
ISIN LU0264925487
137,0280
Global Value EUR I
ISIN LU0258533180
219,1838
0,6252
25.09.2015
Skattepligtig

Fusionen mellem afdelingerne SPARINVEST – HIGH YIELD VALUE BONDS, SPARINVEST – ETHICAL HIGH YIELD VALUE BONDS og SPARINVEST – CORPORATE VALUE BONDS med sidstnævnte som den fortsættende afdeling:

Ophørende afdeling/andelsklasse Indre værdi Fortsættende afdeling/andelsklasse Indre værdi Omb. forhold Fusionsdato Skat
High Yield Value Bonds DKK R
ISIN LU0239738551
1051,4433 Corporate Value Bonds DKK R
ISIN LU1276826820
949,9884 1,1068 25.09.2015 Skattepligtig
High Yield Value Bonds EUR R
ISIN LU0232765429
141,7738 Corporate Value Bonds EUR R
ISIN LU0620744002
127,3240
1,1135
25.09.2015 Skattepligtig
Ethical High Yield Value Bonds EUR R
ISIN LU0473784196
115,5852
Corporate Value Bonds EUR R
ISIN LU0620744002
127,3240
0,9078
25.09.2015 Skattepligtig
High Yield Value Bonds EUR I
ISIN LU0258535045
150,5636
Corporate Value Bonds EUR I
SIN LU0620744770
130,1217
1,1571
25.09.2015 Skattepligtig
Ethical High Yield Value Bonds EUR I
ISIN LU0473785169
 119,8857 Corporate Value Bonds EUR I
ISIN LU0620744770
130,1217
0,9213
25.09.2015 Skattepligtig
Ethical High Yield Value Bonds EUR ID
ISIN LU0859595810
97,3206
Corporate Value Bonds EUR ID
ISIN LU1276826663
130,1217
0,7479
25.09.2015 Skattepligtig

Fusioner 2015 - ombytningsberegner

Beregn konsekvens af ombytning

Fusioner 2014

Foreningsfusion

Finanstilsynet har den 9. april 2014 godkendt fusionen mellem Investeringsforeningen Sparinvest og Specialforeningen Sparinvest Pengemarked med førstnævnte som den fortsættende forening.

Fusionen blev godkendt i overensstemmelse med den offentliggjorte fusionsplan og fusionsredegørelse.

Afdelingsfusion 

Finanstilsynet har den 9. april 2014 godkendt fusionen mellem afdelingerne Value Aktier og Value Japan med førstnævnte som den fortsættende afdeling. Fusionen blev gennemført den 12. juni 2014.

Alle berørte investorer i Value Japan afdelingen har den 3. marts 2014 modtaget dette brev.

Investorer i afdelingen Value Japan har fået ombyttet investeringsbeviser til investeringsbeviser i afdelingen Value Aktier. Ombytningsforholdet er beregnet ved, at den indre værdi på den ophørende afdelings investeringsbeviser divideres med indre værdi på den fortsættende afdelings beviser på ombytningsdagen.

Eventuelle overskydende investeringsbeviser i den ophørende afdeling, der ikke kunne ombyttes til hele investeringsbeviser i den fortsættende afdeling, bliver udbetalt kontant. Udbetalingen betragtes skattemæssigt som frivillig udlodning, dvs. som aktieindkomst.

Ophørende afdeling Indre værdi Fortsættende afdeling Indre værdi Omb. forhold Fusionsdato Skat
Value Japan 123,7473 Value Aktier 435,2823 0,28429 09.06.2014 Skattepligtig

Sidste handelsdag og opgørelsesdag i afdelingen Value Japan var den 6. juni 2014, mens selve ombytningen til andele i afdelingen Value Aktier fandt sted den 12. juni 2014.  

Skatteforhold

Fusionen mellem afdelingerne Value Japan og Value Aktier er godkendt og gennemføres som en skattepligtig fusion.

For en skattepligtig fusion gælder det, at investeringsbeviser i den ophørende afdeling Value Japan skattemæssigt betragtes som solgt ved fusionen. For frie midler skal der derfor ske realisationsbeskatning af tab/gevinst i henhold til aktieavancebeskatningsloven. Salgssummen opgøres som værdien af de modtagne investeringsbeviser i den fortsættende afdeling, Value Aktier, samt det overskydende beløb som opstår ved ombytningen. Som anskaffelsesværdien for de modtagne investeringsbeviser benyttes børsværdien af de modtagne investeringsbeviser i den fortsættende afdeling Value Aktier.

For investorer med frie midler i Value Aktier vil der ikke være skattemæssige konsekvenser, da afdelingen er den fortsættende afdeling.

For pensionsmidler har fusionen ingen skattemæssige konsekvenser, da pengeinstituttet automatisk beregner pensionsafkastet.

Fusionen vil have regnskabsmæssig virkning fra den 1. januar 2014.

Juridisk materiale

Fusionsplan og -redegørelse til afdelingsfusion i Investeringsforeningen Sparinvest
Bilag 1 - Sammenligningsversion af vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest
Bilag 2 - Forslag til opdaterede vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest
Bilag 3 - Vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling
Bilag 4 - Årsrapport Sparinvest 2011
Bilag 4 - Årsrapport Sparinvest 2012
Bilag 4 - Årsrapport Sparinvest 2013
Bilag 5 - Oversigt over omkostninger i de fusionerende afdelinger

Fusioner 2013

Foreningsfusion
Finanstilsynet har den 17. maj 2013 godkendt fusionen mellem Investeringsforeningen Sparindex og Investeringsforeningen Sparinvest med sidstnævnte forening som den fortsættende. Fusionen er tillige godkendt af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen samt Erhvervsstyrelsen. Læs mere her.

Afdelingsfusion
Afdelingsfusionen mellem Klima og Miljø og Momentum Aktier er gennemføret som planlagt, jf. fondsbørsmeddelelse af 1. juli 2013, idet hindringerne, som var årsag til udskydelsen af fusionen, ikke længere var til stede.

Ophørende afdeling Indre værdi Fortsættende afdeling Indre værdi Omb. forhold Fusionsdato Skat
Klima og Miljø 136,1978 Momentum Aktier 111,3139 1,2235 12.08.2013 Skattepligtig

Sidste handelsdag og opgørelsesdag i afdelingen Klima og Miljø var den 7. august 2013, mens selve ombytningen af andele fra afdelingen Klima og Miljø til andele i afdelingen Momentum Aktier fandt sted den 12. august 2013. Læs mere her.

Suspension af emission og indløsning samt børspause i afdelingen Klima og Miljø blev ophævet fra mandag den 5. august 2013, hvorefter afdelingens beviser igen kunne handles via NASDAQ OMX Copenhagen A/S.”

Den 7. marts 2013 modtag alle investorer i afdelingen Klima & Miljø dette brev.

I forbindelse med fusionen modtog investorerne dette brev.

Juridisk materiale

Fælles fusionsplan og redegørelse
Bilag 1 - Sammenligningsversion af vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest
Bilag 2 - Forslag til opdaterede vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest
Bilag 3 - Kreditorerklæring
Bilag 4 - Årsrapport Sparinvest 2009
Bilag 4 - Årsrapport Sparinvest 2010
Bilag 4 - Årsrapport Sparinvest 2011
Bilag 5 - Oversigt over omkostninger i fusionerende afdelinger

Ombytningsforhold

Som investor i afdelingen Klima og Miljø får man ombyttet sine investeringsbeviser til investeringsbeviser i afdelingen Momentum Aktier. 

Ombytningsforholdet beregnes ved, at den indre værdi på den ophørende afdelings investeringsbeviser divideres med indre værdi på den fortsættende afdelings beviser på ombytningsdagen. 

Eventuelle overskydende investeringsbeviser i den ophørende afdeling, der ikke kunne ombyttes til hele investeringsbeviser i den fortsættende afdeling, bliver udbetalt kontant. Udbetalingen betragtes skattemæssigt som frivillig udlodning, dvs. som aktieindkomst.

Ombytningen sker automatisk via VP Securities A/S. 

Der er udarbejdet en tidsplan og fondsbørsmeddelelse til ombytningen. Hvis de relevante myndigheders godkendelse af fusionen ikke foreligger i tide i forhold til gennemførelse af den foreslåede tidsplan, vil der blive fastsat nye datoer for opgørelse og ombytning.

Skatteforhold

Fusion mellem afdelingerne Klima og Miljø og Momentum Aktier gennemføres som skattepligtig fusion. 

For en skattepligtig fusion gælder det, at investeringsbeviser i den ophørende afdeling Klima og Miljø skattemæssigt betragtes som solgt ved fusionen. For frie midler skal der derfor ske realisationsbeskatning af tab/gevinst i henhold til aktieavancebeskatningsloven. Salgssummen opgøres som værdien af de modtagne investeringsbeviser i den fortsættende afdeling, Momentum Aktier, samt det overskydende beløb som opstår ved ombytningen. Som anskaffelsesværdien for de modtagne investeringsbeviser benyttes børsværdien af de modtagne investeringsbeviser i den fortsættende afdeling Momentum Aktier. 

For investorer med frie midler i Momentum Aktier vil der ikke være skattemæssige konsekvenser, da afdelingen er den fortsættende afdeling. 

For pensionsmidler har fusionen ingen skattemæssige konsekvenser, da pengeinstituttet automatisk beregner pensionsafkastet. 

Beregningen af ombytningsforholdet blev opgjort på basis af de officielle kurser den 7. august 2013, og selve ombytningen af investeringsbeviserne fandt sted den 12. august 2013. Fusionen vil have regnskabsmæssig virkning fra den 1. januar 2013.

Hjemmesiden vil løbende blive opdateret med status på fusionens gennemførelse.

Fusioner 2012

Den 12. juni 2012 gennemførte Sparinvest tre fusioner og en overflytning af en afdeling.

 • Afdelingen Sparinvest Korte Obligationer 2010 er fusioneret ind i Sparinvest Korte Obligationer.
 • Afdelingen Sparinvest Mellemlange Obligationer 2010 er fusioneret ind i Sparinvest Mellemlange Obligationer.
 • Afdelingen Sparinvest Lange Obligationer 2010 er fusioneret ind i Sparinvest Lange Obligationer.
 • Afdelingen Sparinvest Value Europe Small Cap er overflyttet til Investeringsforeningen Sparinvest, hvor den har skiftet navn til Value Europa Small Cap.


Ophørende afdeling Indre værdi Fortsættende afdeling Indre værdi Omb. forhold Fusionsdato Skat
Korte Obligationer 2010
DK0015762322
112,6868 Korte Obligationer
DK0060105203
116,4063 0,968047 15.06.2012 Skattefri
Mellemlange Obligationer 2010
DK0010014695
109,7797 Mellemlange Obligationer
DK0060105476
115,7987 0,948022 15.06.2012 Skattefri
Lange Obligationer 2010
DK0015946057
114,7690 Lange Obligationer
DK0060105393
120,7544 0,950433 15.06.2012 Skattefri
Ændringerne for Sparinvest Value Europa Small Cap har ingen betydning for investorerne, men du kan læse om skatteforhold og se eksempler på ombytning for de øvrige tre afdelinger. 

Fusioner 2011

I maj 2011 fusionerede Sparinvest og EgnsINVEST. Det betød, at en række af de tidligere EgnsINVEST-afdelinger blev fusioneret ind i en række af Sparinvests afdelinger, men enkelte af Sparinvests afdelinger har også skiftet navn. Nogle afdelinger har gennemgået væsentlige ændringer og har eksempelvis skiftet strategi eller investeringsområde, mens andre blot har ændret navn og er fortsat stort set uden ændringer.

Ophørende afdeling Indre værdi Fortsættende afdeling Indre værdi Omb. forhold Fusionsdato Skat
EgnsINVEST Emerging Østeuropa 182,4853 Sparinvest Value Emerging Markets 175,2833 1,041088 15.06.2011 Skattefri
Sparinvest Fjernøsten 224,7385 Sparinvest Value Emerging Markets 175,2833 1,282144 15.06.2011 Skattefri
Sparinvest Nye Aktiemarkeder 125,4526 Sparinvest Value Emerging Markets 175,2833 0,715713 15.062011 Skattefri
EgnsINVEST Norden 119,4750 Sparinvest Danske Aktier 267,7677 0,446189 09.062011 Skattefri
EgnsINVEST Danmark 237,0934 Sparinvest Danske Aktier 267,7677 0,885444 09.06.2011 Skattefri
EgnsINVEST Sundhed 50,9308 Sparinvest Klima & Miljø 132,1864 0,38530  09.06.2011 Skattefri
Sparinvest Euro Stoxx 50 162,6099 Sparinvest Value Europa 63,5566 2,558505  09.06.2011 Skattepligtige
Sparinvest Europæiske Finansielle Aktier 246,6865 Sparinvest Value Europa 63,5566 3,881367 09.06.2011 Skattepligtige
EgnsINVEST Obligationer P&E 112,1013 Sparinvest Mellemlange Obligationer 108,2044 1,036014 26.05.2011 Skattefri
EgnsINVEST Lange Obligationer P&E 97,3056 Sparinvest Lange Obligationer 110,6696  0,879244 26.05.2011 Skattefri
EgnsINVEST Korte Obligationer 99,223 Sparinvest Korte Obligationer  112,4715  0,882206 26.05.2011 Skattefri
EgnsINVEST Basis Obligationer 100,2145 Sparinvest Korte Obligationer 112,4715  0,891021 26.05.2011 Skattefri
EgnsINVEST Korte Obligationer P&E 109,0123 Sparinvest Korte Obligationer 112,4715  0,969244 26.05.2011 Skattefri
EgnsINVEST Indeksobligationer 113,9198 Sparinvest Indeksobligationer  134,6123 0,846281 26.05.2011 Skattefri
EgnsINVEST Obligationer 98,8827 Sparinvest Mellemlange Obligationer 2010 107,6893 0,918222 18.05.2011 Skattefri
EgnsINVEST Lange obligationer 96,8548 Sparinvest Lange Obligationer 2010 112,5994 0,860172 18.05.2011 Skattefri

Læs om skatteforhold og se eksempler på ombytning. Se også vores illustrerede oversigt over fusionerne.

Fusioner før 2010

Afdeling Specielle
oplysninger
År Bytteforhold Skat 
Afdeling 1, Pantebreve akk. Fusion med afd. 16 1999 1,1562019 Skattefri fusion 
Afdeling 1, Pantebreve akk. Fondsaktier 4 for 1 2002   Skattefri opdeling 
Afdeling 2, Pantebreve udbytte Fusion med afd. 7 2006 1,5876770 Skattefri fusion 
Afdeling 3, Europæiske aktier Fusion med afd. 17, Value Aktier  2000 0,8701560 Skattefri fusion 
Europa Fusion med afd. 3 1998 0,9076900 Skattefri fusion
Afdeling 5, Europæiske Obligationer Fusion med afd. 14 2004 0,8943270 Skattefri fusion
Afdeling 7, Korte Obligationer 2010,
tidl. Korte Obligationer
Spaltet til afd. 7 og 26  2007 1,0000000 Skattefri spaltning
Afdeling 8, Højt udbytte Fusion med afd. 17, Value Aktier  1999 0,5366407 Skattefri fusion
Afdeling 11, Korte Obligationer Fusion med afd. 7 1999 0,8533913 Skattefri fusion
Afdeling 14, Lange Obligationer 2010, tidl.
Lange Obligationer
Spaltet til afd. 14 og 27 2007 1,0000000 Skattefri spaltning
Afdeling 15, S&P 500 Fondsaktier 4 for 1 1994   Skattefri opdeling
Afdeling 16, Cumulus Fondsaktier 4 for 1 2002   Skattefri opdeling
Afdeling 20, Mellemlange Obligationer 2010, tidl. Danske Obligationer Fondsaktier 3 for 2 2002   Skattefri opdeling
Afdeling 20,Mellemlange Obligationer 2010,
tidl. Danske Obligationer
Spaltet til afd. 20 og 28 2007 1,0000000 Skattefri spaltning
Afdeling 22, Japanske Aktier  Fusion med afd. 17, Value Aktier  2000 0,6120820 Skattefri fusion
Globale Vækstmarkeder (PAL) Fusion Sparindex afd. 11 2005 1,3863020 Skattepligtig fusion
Afdeling 26, Korte Obligationer,
tidl. Korte Obligationer P & E
 Spaltet fra afd. 7 2007 1,0000000 Skattefri spaltning
Afdeling 27, Lange Obligationer,
tidl. Lange Obligationer P & E
Spaltet fra afd. 14  2007 1,0000000 Skattefri spaltning
Afdeling 28, Mellemlange Obligationer,
tidl. Danske Obligationer P & E
Spaltet fra afd. 20  2007 1,0000000 Skattefri spaltning

 

 

Sparinvest Korte, Mellemlange og Lange Obligationer

Skattemæssige historie

Få den skattemæssige historie om de oprindelige afdelinger, Sparinvest Korte, Mellemlange og Lange Obligationer her, fra år 2000 og frem til fusionen i 2012.

Download bilag her.